1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı

Öz Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi çalışmaları için önemli bir kaynak Şer'iye Sicilleridir. Bilhassa, Osmanlı şehirlerinin canlı hayatını göstermesi bakımından yeri doldurulamayan bir kaynaktır. Çok zengin ve çeşitli belgeler içeren sicillerde; ferman, berat, mektup suretleri, buyruldular, i'lâm ve hüccetler, nikâh, boşanma ve adli belgeler, alım-satım vesikaları, vakfiye kayıtları, narh defterleri, şehir esnaf gurupları ile esnaflık yapanların kefil ve taahhüdlerini gösteren belgeler, şehrin mahalle listeleri ve alınan vergiler, salyane defterleri, avârızhâne listeleri, altın çeşitleri, değerleri ve tereke defterleri gibi kayıtlar mevcuttur. Bu çalışmanın temel kaynağı, bir kimsenin ölümünden sonra tüm mal varlığının (alacak ve borç dahil) cins, adet ve fiyat açısından yazılıp vârislere dağılımını gösteren tereke defterleridir.

Kaynakça

Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan 80-106 numaralı 27 adet Ankara Şer'iye Sicilinde kayıtlı 1096 Tereke Defteri kullanılmıştır. Terekelerin sayılarının fazla olması, ayrı ayrı gösterilmesini engellemiş ve sadece defter numaraları ile her defterde kaçar tane bulunduğu ve hangi tarihler arasında olduğu yazılmıştır. Bakınız Ek I.

Diğer Araştırma ve Yayınlanmış Vesikalar:

AKDAĞ, MUSTAFA, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Il (1453-1559), İkinci Basım, Ankara 1979.

BARKAN, Ö. LÜTFİ, "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", Türkiyat mecmuası, X (1953).

, Edirne Askeri Kassam'ına Ait Tereke Defterleri (1545-1659) I, Belgeler, III (1966), Ankara 1968.

ÇADIRCI, MUSA, "1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerinde Bir Araştırma", Osmanlı Araştırmaları, I (1980).

ERGENÇ, ÖZER, "1600-1615 Yılları Arasında Ankara İktisadi Tarihine Ait Araştırmalar", Türkiye İktisat Tarihi Semineri, 8-10 Haziran 1973.

, "Osmanlı Klasik Dönemindeki 'Eşraf' ve 'A'yan' Üzerine Bazı Bilgiler", Osmanlı Araştırmaları, III (İstanbul 1982).

EYİCE, SEMAVİ , "Ankara'nın Eski Bir Resmi", Atatürk Konferansları, IV (1970).

FAROQHİ, SURAİYA-ERDER, LEİLA, "Population Rise and Fall in Anadolia 1550-1620", Middle Eastern Studies, 1979.

GÖYÜNÇ, NEJAT, "Hâne Deyimi Hakkında", İÜEF Tarih Dergisi İ.H. Uzunçarşılı Hatıra Sayısı, s. 32 (1979).

HARKORT, K. LİEBE, Butrage Zur Sozialen und Wirtscnhafichen Lage Bursas am Anfangdes 16. Jahrhunduts, Hamburg 1970.

JENNİNGS, RONALD C., "Urban Population In Anatolia In The Sixteenth Century: A Study Of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon And Erzurum", International Journal of Middle East Studies, Volume 7 (1976).

BARTHOLD, W, "Çelebi" İ.A.

LAJOS, FEKETE, "XVI. Yüzyılda Taşralı Bir Türk Efendi Evi", Çev. M.T. Gökbilgin, Belleten, XLIII (1979).

ORTAYLI, İLBER, "Anadolu'da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler", Osmanlı Araştırmaları, I (1980).

ÖZDEMİR, RIFAT, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Ankara 1986.

, "Tokat'ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986.

ÖZKAYA, YÜCEL, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı. Ankara 1985.

ROSSİ, ETTORE, "Çelebi Kelimesi Hakkında Ebu's-Suud'a Atfedilen Bir Fetvâ", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1954).

YEDİYILDIZ, BAHAEDDİN, "Türk Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri (1700-1800)", Osmanlı Araştırmaları. (III (İstanbul 1982).

, Samsun Halkının Kullandığı Eşyalar Üzerinde Bir Tahlil Denemesi", II. Milletlerarası Türk Folklar Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Ayrı Basım, Ankara 1983.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ttkbelleten944840, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {1990}, volume = {54}, pages = {945 - 962}, doi = {}, title = {1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı}, key = {cite}, author = {Demirel, Ömer} }
APA Demirel, Ö . (1990). 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı . BELLETEN , 54 (211) , 945-962 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/62572/944840
MLA Demirel, Ö . "1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı" . BELLETEN 54 (1990 ): 945-962 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/62572/944840>
Chicago Demirel, Ö . "1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı". BELLETEN 54 (1990 ): 945-962
RIS TY - JOUR T1 - 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı AU - Ömer Demirel Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 945 EP - 962 VL - 54 IS - 211 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı %A Ömer Demirel %T 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı %D 1990 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 54 %N 211 %R %U
ISNAD Demirel, Ömer . "1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı". BELLETEN 54 / 211 (Aralık 1990): 945-962 .
AMA Demirel Ö . 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı. TTK BELLETEN. 1990; 54(211): 945-962.
Vancouver Demirel Ö . 1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı. BELLETEN. 1990; 54(211): 945-962.
IEEE Ö. Demirel , "1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı", BELLETEN, c. 54, sayı. 211, ss. 945-962, Ara. 1990