Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde İletişim Odaklı Web 2.0 Araçları ve Uygulama Örnekleri

Yabancı dil sınıflarında sınıf içi iletişim donanımlarının nasıl yapılandırıldığı önemlidir. Bu bakımdan öğreniciler ve öğreticiler arasındaki iletişim, disiplinler arası bir alan olarak uzaktan öğretim çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Bu eğitim unsurlarının nasıl organize edildiği ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yüz yüze gerçekleştirilen sistemden uzaktan öğretime geçişinde değişen farklılıklar ve iletişim formları oldukça ilgi çekicidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılarak Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde öğretici ve öğreniciler arasında aktif iletişimi sağlayabilecek web 2.0 araçlarına ve bu araçların hangi seviyelerde kullanılabileceğine yönelik Padlet, Lyrics Training, Google Classroom, Mindmeister, LearningApps, Voki, Quizlet, Wordwall uygulamalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda gelecekte ortaya çıkacak/tasarlanacak işlevsel uygulamaların çeşitliliği uzaktan öğretimin de kalitesini artıracaktır.

In Teaching Turkish as a Foreign Language Communication Focused Web 2.0 Tools and Application Examples

How in-class communication equipment is configured in foreign language classes is important. In this regard, communication between learners and instructors is an issue that should be addressed within the framework of distance learning as an interdisciplinary field. How these educational elements are organized and the changing differences and forms of communication in the transition of teaching Turkish as a foreign language from a face-to-face system to distance learning are very interesting. This study was conducted through document analysis, one of the qualitative research methods. It was informed on web 2.0 tools that can provide active communication between instuctors and learners in distance learning Turkish as a foreign language and at what degree these tools can be utilized . In this context, Padlet, Lyrics Training, Google Classroom, Mindmeister, LearningApps, Voki, Quizlet, Wordwall applications were included.

Kaynakça

Akkaş Baysal, E. (2019). How to teach language learning srategies? Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(2), 72-98.

Akkaya, A. (2019). Bilgisayar donanımı konusunda Web 2.0 araçlarıyla geliştirilen etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. Aktaş, T. (2005). Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 89-100.

Ayan, Z., & Dilidüzgün, Ş. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey yazma etkinliklerinin iletişimsel yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 468-476. Baltaş, A., & Baltaş, Z. (2002). Bedenin Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Baş, B. Ve Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonu. Ana Dili Eğitim Dergisi, 6(3), 827-839.

Çetin, B. (2017). İletişimsel edinç ve yabancı dil olarak Türkçede dilbilgisi öğretimi. Turkish Studies, 12(6), 179-196.

Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve müfettişlerin bakış açısından öğretmen iletişim becerileri. Eğitim Yönetimi Dergisi(14), 209-221.

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(39), 203-212.

Dökmen, Ü. (2010). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125-133.

Fürstenau, S., & Niedrig, H. (2010). Bilder und Brieffe von Mehrsprachigkeit. M. Krüger-Potratz içinde, Bei Vielfalt Chancengleichheit (s. 269-288). Münster: Waxmann.

Gökduman, Y. (2017). Padlet Nedir? Nasıl Kullanılır? https://www.ozeldersalani.com/padlet-nedir-nasil-kullanilir adresinden 05.12.2020 tarihinden alınmıştır.

Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.

İnal, E. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili öz yeterliklerinin incelenmesi. Turkophone, 7(1), 37-54.

Kan, A. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığa ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kılıç, A. (2018). Quizlet nedir? https://mektepp.com/quizlet-nedir/ adresinden 26.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 170-189.

Memduhoğlu, H. B., & Tanhan, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, X(1), 106-124.

Menteş, M. (2020). Lyrics Training Nedir? Nasıl Kullanılır? Web: https://ingilizce.org/lyricstraining-nedir-nasil-kullanilir/ adresinden 29.09.2020 tarihinde alınmıştır.

Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir Web Uygulaması örneği. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 427-444 DOİ: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11283

Özer, L. (2020). Uzaktan eğitimi zenginleştiren araçlar. http://www.egitimdeteknoloji.com/uzaktan-egitimi-zenginlestiren-araclar/ 26.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Peachy, N. (2015). Tech tools for teachers: podcasting. Erişim tarihi: 26.12.2020 Web: https://www.onestopenglish.com/online-teaching/tech-tools-for-teachers-podcasting/551803.article

Pilancı, H. (2018). Açık ve uzaktan Türkçe öğrenenlerde etkileşim: Eşzamansız iletişimde öğretim diyalogları. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 76-90.

Polat, H. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Polatcan, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Reardon, K. (1987). Interpersonal Communication: Where Minds Meet. California: Wadsworth Publishing Company.

Schunk, D. H. (2014). Learning Theories. (M. Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Yayınları.

Şahan, G. (2018). Göçmen Çocukların Eğitimi. Ankara: Anı Yayınları.

Şahin, Ç. (2017). Kavram öğretiminde Web 2.0. Z. Tatlı (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Şahin, A. ve Karadağ, K. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe dinleme becerisinin şarkılarla geliştirilmesinde kullanılabilecek dijital ortamlar: Lyricstraining örneği. Dijital ortamlarda Türkçe öğretimi araştırmaları (5).

https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/wp-content/uploads/2020/08/dijital-ortamlarda-turkce.pdf?fbclid=IwAR1Y_PO1a669irbjupz7ENCYmUFX_3DAP_32W9Ac8ENPR4VYHsDKm-ccHn8 adresinden edinilmiştir.

Telli Yomomoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (Online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergis, 3(1), 25-34.

Yalçın, C. (2020). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımı. International Journal of Language Academy, 33(33), 344-357. DOİ: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43170

Yaşlıca, E. (2020). Sanal sınıf ortamında etkileşimli öğretim materyalinin başarıya ve tutuma etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 39-56.

Yaylak, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyayı kullanım düzeyleri ve görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale.

Yazar, İ. (2019). Türkçe öğretiminde ve temel dil becerilerinin kazanımında dijital teknoloji uygulamalarının yeri ve önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(64), 613-623. DOİ: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3384

Yüksel, A. (2004). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 341-354.

http://www.egitimdeteknoloji.com/learningapps-ile-cok-kolay-etkinlik-tasarlamak-ister-misiniz/ adresinden 26.12.2020 tarihinde alınmıştır.

https://egitimaraclari.net/google-classroom-nedir-nasil-kullanilir/ 26.12.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

https://wordwall.net/tr/features adresine 26.12.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

https://www.egiteknoloji.com/wordwall-kullanim-rehberi.html adresine 26.12.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

https://www.webegitimaraclari.com/voki/ adresinde 26.12.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Kaynak Göster

APA İnal, E , Arslanbaş, F . (2021). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde İletişim Odaklı Web 2.0 Araçları ve Uygulama Örnekleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 228-249 . DOI: 10.35675/befdergi.850781