7. Sınıf Öğrencilerinin Silindirin Yüzey Alanı Konusundaki Soyutlama Süreçlerinin ve Paylaşılan Bilgilerinin İncelenmesi

Öz Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin "Dik silindirin yüzey alanını oluşturma" konusundaki soyutlama süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada grup halinde çalışan öğrencilerin paylaşılan bilgileri de (shared knowledge) incelenmiştir. Çalışma grubunu Sivas il merkezde bulunan bir devlet okulunda 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören  dört 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler, maksimum örnekleme yöntemine göre matematik başarı düzeyleri; yüksek, iyi, orta ve düşük olacak şekilde seçilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama araçları, öğrencilerin konuyla ilgili soyutlama süreçlerini ortaya çıkaracak nitelikte olan üç problemin  yer aldığı çalışma yaprakları, video kamera kayıtları ve yapılandırılmamış gözlem notlarıdır. Veriler RBC+C modeline göre analiz edilerek, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin silindirin yüzey alanı formülünü birlikte oluşturdukları (constructing) ve pekiştirdikleri (consolidation) görülmüştür. Ayrıca bireysel bilgiden grubun bilgisine doğru paylaşılan bilginin oluştuğuda gözlemlenmiştir.

Kaynakça

Alkış-Küçükaydın, M. ve Gökbulut, Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimlerin tanımlanması ve açılımına ilişkin kavram yanılgıları.Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 102-117.

Altaylı, D., Konyalıoğlu, A., Hızarcı, S. ve Kaplan, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 10, 4-24.

Davydov, V. V. (1990). Soviet studies in mathematics education: Vol. 2. Types of generalization in instruction: logical and psychological problems in the structuring of school curricula. (J. Teller, Çev.) Reston, Virgina: National Council of Teachers of Mathematics. (Orjinal çalışma basım tarihi 1972).

Dienes, Z., P. (1967). On abstraction and generalization. Harvard Educational Review,31, 281-301.

Dreyfus, T., Hershkowitz, R. ve Schwarz, B. (2001). Abstraction in context: The case of peer interaction. Cognitive Science Quartely, 1(3), 307-368.

Dreyfus, T. ve Tsamir, P. (2004). Ben’s consolidation of knowledge structures about infinite sets. Journal of Mathematical Behavior, 23(3), 271-300.

Dreyfus, T. (2007). Processes of abstraction in context the nested epistemic actions model. 12.11.2014, http://medicina.iztacala.unam.mx/medicina/dreyfus.pdf

Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gökkurt, B. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y. ve Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1).

Hershkowitz, R., Schwarz, B. B. ve Dreyfus, T. (2001). Abstraction in context: epistemic actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2), 195-222.

Hershkowitz, R., Hadas, N. ve Dreyfus, T. (2006). Diversty in the construction of a group’s shared knowledge. Novatha, J., Moraova, H., Kratka, M. ve Stehlikova, N (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (297-304). Prague : PME.

Hershkowitz, R., Hadas, N., Dreyfus, T. ve Schwarz, B. (2007). Abstracting processes, from individuals’ constructing of knowledge to a group’s shared knowledge. Mathematics Education Research, 19(2), 41-68.

Kaplan, A. ve Açıl, E. (2015). Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlik Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.

Memnun- Sezgin, D. Ve Altun, M. (2012). İki altıncı sınıf öğrencisinin doğru denklemini oluşturma sürecinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi.

Merriam, S. B. (2013). Qualitative research: A guide to design and implementation (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Monaghan, J. ve Özmantar, M. F. (2006). Abstraction and consolidation. Educational Studies in Mathematics, 62(3), 233-258.

Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler, İlköğretim Online, 2(1), 28-35.

Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşıma göre matematik öğretimi. Ankara: Sempati Yayınları.

Piaget, J. (1970). Genetic epistemology. New York: Columbia University Press.

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü. www.tdk.gov.tr adresinden 10.07.2016 tarihinde indirilmiştir.

Van de Walle JA, Karp KS & Bay- Williams FM. (2010). Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally. 7th Edition. New York: Allyn and Bacon.

Yeşildere, S. (2006). Farklı matematiksel güce sahip ilköğretim 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ve bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Altaylı Özgül, D , Kaplan, A . (2016). 7. Sınıf Öğrencilerinin Silindirin Yüzey Alanı Konusundaki Soyutlama Süreçlerinin ve Paylaşılan Bilgilerinin İncelenmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/28762/307846