Reklam Kurulu Kararları Çerçevesinde Aldatıcı Reklamlar

Günümüzün iletişim ve teknoloji çağı olduğu düşünüldüğünde reklam; tüketicilere ulaşılmasını sağlayan en önemli pazarlama yöntemlerinden biridir. Reklamcılığın büyük bir sektör haline gelmesi ve geniş kitlelere ulaşılmasını sağlaması nedeniyle mal ve hizmetlerini ön plana çıkarmak isteyen kişiler, aldatıcı reklamlarla tüketicileri hedef alabilmektedirler. Bu durum aynı zamanda piyasada rekabetin bozulmasına da yol açmaktadır. Aldatıcı reklamlardan, tüketicilerin ve piyasaların korunması için bazı kanun ve yönetmeliklerde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Reklam Kurulu da aldatıcı reklamların önlenmesi için gerekli kararları almaktadır.

Misleading Advertisement within the Framework of Advertising Board Decisions

Considering that today is the age of communication and technology, advertising is one of the most important marketing methods to reach consumers. People who want to highlight their goods and services can target consumers with misleading advertisements, since advertising has become a large sector and enables large audiences to be reached. This situation also leads to deterioration of competition in the market. Important regulations have been made in some laws and regulations to protect consumers and markets from misleading advertising. Within the framework of these regulations, the Advertising Board takes the necessary decisions to prevent misleading advertising.

Kaynakça

ADAK, Agah: Türk Hukuku Açısından Haksız Rekabet Müessesesi ve Reklam Yolu ile Haksız Rekabet AİTİAD, Adana 1975, S. 4, s. 351-366.

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, B. 25, Ankara 2019.

ASLAN, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku Dersleri, Bursa 2019.

AYDOĞDU, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.

AYGÜN, Ezgi: Sağlık Sektöründe Reklam, Ankara 2007.

AYHAN, Rıza / ÇAĞLAR, Hayrettin / ÖZDAMAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, B. 12, Ankara 2019.

BİLGE, Mehmet Emin: Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını, Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 13-54.

BOZBEL, Savaş: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Ankara 2006,

DEMİRBAŞ, Ali: Tüketici Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam - Doğrudan mı Dolaylı mı? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIV, Ankara 2020, S. 1, s. 31-53.

EROL, Arzu: Türk Hukukunda Örtülü Reklam, İstanbul 2018

GÖLE, Celal: Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, BTHAE, Ankara 1983.

İNAL, Emrehan / BAYSAL, Başak: Reklam Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2008.

İNAL, Emrehan: Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar, İstanbul 2000 (Aldatıcı Reklam)

İNAL, Emrehan: Türk Hukuku’nda Aldatıcı ve Örtülü Reklamlar, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 87-104.

KARABACAK GÜRBÜZ, Esen: Tüketicilerin Korunması Yönünden Aldatıcı, Yanıltıcı Reklamların Etkileri: Gıda Maddeleri Üzerine Bir Araştırma, İzmir 1997, Basılmamış Tez (Doktora).

KAYA, Arslan: Reklamın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri, Teoman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 459-478.

KERVANKIRAN, Emrullah: Reklam Sloganları ve Hukuken Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2013, s. 291-332.

KIRCA, İsmail: Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayınlanması - Haksız Rekabet ve İfade Özgürlüğü, Moroğlu’na Armağan, İstanbul 1999, s. 439-466.

KIRCA, İsmail: Tüketicilerin Hislerine Yönelik Reklamlar, Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 333-347.

KJAER-HANSEN, Max: Absatz, Markt und Nachfrage, 1965, çeviren: KARAHANOĞLU, Gülşad: Reklam, İTOM, İstanbul 1976, S. 1, s. 29-34.

MOROĞLU, Erdoğan: Karşılaştırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu. BTHAE. 13-14 Mayıs 1994, s. 6-15.

NOMER ERTAN, Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul 2016.

ORUÇ, Murat: Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, B. 1, İstanbul 2009.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicilerin Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2004, C. 53, S. 3, s. 61-90.

ÖZKAN, Özgül: Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklamlar ve Tabi Olduğu Hükümler, Yargıtay Dergisi, Ankara 1998, S. 3, s. 411-431.

ÖZSUNAY, Ergun: Karşılaştırmalı Reklamlar, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2008, İÜHF.-MHAUM, B. 1, İstanbul 2009., s. 135-166.

PINAR, Hamdi: Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2012, C. 18, S. 2, s. 129-156.

ŞAHİNCİ, Dilek: İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklamverenlerin Sorumluluğu, Ankara 2011.

TARMAN, Zeynep Derya: Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, B. 1, İstanbul 2011.

TEKELİOĞLU, Numan: Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar, B. 1, İstanbul 2016.

TEOMAN, Ömer: Reklamlara İlişkin Haksız Rekabet Uyuşmazlıkları, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2008, İÜHF.-MHAUM, İstanbul 2009, B. 1, s. 57-69.

ÜLGEN, Hüseyin / HELVACI, Mehmet / KAYA, Arslan, ERTAN NOMER, N. Füsun: Ticari İşletme Hukuku, B. 6, İstanbul 2019.

YAŞAR, Ali: Televizyon Reklamlarının Hukuki Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerine Hak Sahipliği, B. 1, Ankara 2011.

YAVUZ, Levent: Tüketicinin Aldatıcı Reklamlardan Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 1995, S. 2, s. 41-45.

YILMAZ, Lerzan: Avrupa Topluluğunda Karşılaştırmalı Reklamları Düzenleyen 97/55/ EG ile Değişik 84/450 Sayılı AT Direktifi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2007, C. 81, S. 5, s. 1945-1971.

ZEVKLİLER, Aydın / AYDOĞDU, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku, B. 3 Ankara 2004.

https://cms.iccwbo.org

https://eur-lex.europa.eu

https://www.bj.admin.ch

https://www.ftc.gov

https://www.ticaret.gov.tr

Kaynak Göster