İş Kanununda Fesih Bildirim Sürelerinin Tesbiti ve Hesaplanması

Bildirimli fesih hakkı, belirsiz süreli iş sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile bildirim sürelerinin bitiminde sona erdirmeye ilişkin, bozucu yenilik doğuran bir haktır. İş Kanununda, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren işlemeye başlayan bildirim süreleri, işçinin kıdemine göre iki, dört, altı, sekiz hafta olarak belirlenmiştir. Ancak bu süreler sözleşme ile arttırılabilir. Bildirimin karşı tarafa yapılmasından sonra geçecek bildirim sürelerinin sonunda iş sözleşmesi sona erer. Bildirim süresinin hesabında dikkate alınacak olan çalışma süresinin tesbitinde, işçinin işe başladığı gün ile, fesih bildiriminin muhataba ulaştığı gün arasında geçen süre dikkate alınır. İş sözleşmesinin askıda kaldığı sürede bildirim süreleri işlemez. Makalemizde bildirim sürelerin tespiti ve hesaplanması konusu ele alınmıştır.

Determination And Calculation Of The Notification Period At La

bor Law duration of the notification period, the running time is calculated by considering the time passed between the beginning day of the employee's employment and the day of the rescission notification has reached to the employees. In case of an existing hold on employment contract, the notification period does not apply. In our article, the determination and calculation of the notification period is covered

Kaynakça

AKTAY, Nizamettin- ARICI Kadir- E. Tuncay; İş Hukuku, 6.B, Ankara 2013

AKYİĞİT, Ercan; 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, 2.B. Ankara 2008

BAKIRCI, Kadriye; Yargıcın Toplu İş Sözleşmesine Müdahalesi, Sicil, Mart 2007 Y.2. S.5, s.106-111

BRUHWİLER, Jürg; Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag OR. Art. 319-343, 2. Aufl, Bern 1996

BRUNNER, Christiane -BÜHLER, Jean Michel -WAEBER Jean Bernard; Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 2. Aufl. Basel 1997

ÇELİK, Nuri; İş Hukuku Dersleri, İstanbul 26.B. 2013

ÇİL, Şahin; İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (3.B.) Ankara 2010

EKONOMİ, Münir; İş Hukuku, Ferdi İş Hukuku, 3.B, İstanbul 1984

ENGİN, Murat; Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, Ankara 2002, s.1-89

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası. Ankara 2013

HONSELL, Heinrich -VOGT, Nedim Peter -WİEGAND, Wolfgang (Hrsg); Obligationenrecht Art. 1-529 OR 5. Aufl. Basel/Bern/Zürich, 2011

HONSELL, Heinrich; Basler Kommentar zum ZGB; 2. Aufl.; Art. 2 N:51; /Genf/München, Basel 2012.

KAPLAN E. Tuncay; İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1987

KAPLAN E. Tuncay; Bildirim Sürelerinin Sözleşmelerle Arttırılmasının Üst Sınırı Sorunu Sicil, Mart 2008, S.9, s.10-13

KAPLAN, E. Tuncay; İşçinin İş Görme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, İstanbul 2011, s.567- 595

KAPLAN, İbrahim;Borçlar Hukuku (Genel Hükümler); 6. B. Ankara 2012

KAPLAN, İbrahim; Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 2.B. Ankara 2007

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi -ASTARLI, Muhittin; İş Hukuku, 5.B. Ankara 2012

NARMANLIOĞLU, Ünal; İş Hukuku, Ferdi İş Hukuku, 4.B. İstanbul 2012

OĞUZMAN, M. Kemal; Türk Borçlar Hukuku ve İş Mevzuatına Göre Hizmet "İş Aktinin" Feshi, İstanbul 1955

POLAT, M. Soyer; Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin "Yeni Türk Borç- lar Kanunu" Hükümleri ve İş Hukuku Bakımından Önemi, Sicil, Y.6. S.22 s.12-22

PORTMANN, Wolfgang - STÖCKLI, Jean Fritz; Schweizerisches Arbeitsrecht 3.Aufl. Zürich-Basel, 2013

REHBİNDER, Manfred; Berner Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, Art. 331-355, Bern, 1992

SCHWEİNGRUBER, Edwin; Kommentar zum Arbeitsrecht, Bern 1974

SOERGEL - Kraft; BGB § 624. 12. Aufl. Stuttgart- Berlin - Köln, Rz 1-2

SÜZEK, Sarper; İş Hukuku, 10 B. İstanbul 2014

ŞAHLANAN, Fevzi; İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 2008, Ankara 2010, s.136-137

TAŞKENT, Savaş; Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtayın 2004 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2006, s.57- 61

TAŞKENT, Savaş; İş ilişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 2009, Ankara 2011, s.159-203

VİSCHER, Frank; Der Arbeitsvetrag, 3. Aufl. Basel 2005

Kaynak Göster