Türkiye'de Viyola Eğitiminde Kullanılan Viyola Albüm Kitaplarının İncelenmesi

Çalgı eğitiminde kullanılan kaynaklar çalgının tarihsel ve yapısal özelliklerini kapsayan teori kitapları, çalgı eğitiminde ilerlemeyi sağlayan metotlar, ve eğitim devam ederken kişinin yeterliklerini kullanarak seslendirebileceği eserlerden oluşan albümlerdir. Bireyin gelişimini tamamlamasında etkin rol oynayan teori kitapları ve metotlar zaman zaman müzikal anlamda yetersiz kalmakta, kişiyi duyuşsal açıdan tatmin etmemektedir. Çalgı eğitimi gören kişinin metotlar sayesinde kazandığı yeterlikler melodik yapıların ön planda olduğu albümlerle desteklenmektedir. Bu çalışma viyola eğitiminde kullanılan Türkiye'de yayımlanmış albümleri inceleyen, içerik analizine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi 2000-2019 yılları arasında Türkiye'de yayımlanan 7 viyola albümü ile sınırlıdır. Ulaşılan kaynaklar, künyeleri, basım yılları, içeriğindeki eser türleri, çalıcılık seviyeleri, eserlerin makam/tonalite/modalite durumları, eşlikli/eşliksiz olma durumları ve eserleri çalmak için gereken hazırbulunuşluklar açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda albümlerin 2010 senesinden sonra artış gösterdiği, ağırlıkla düzenleme ve uyarlamalardan oluştuğu, iki metot hariç başlangıç seviyesinde yazıldığı, albümlerde yer alan eserlerin I, II, III ve IV. pozisyonlardan oluştuğu ve eserleri seslendirebilmek için detaşe, legato, staccato ve bağlı staccato gibi teknikleri tanımış olmak gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili başlıklar altında tablolaştırılmış ve alanyazınla karşılaştırılmıştır

Examination of The Album Books Used in Viola Education in Turkey

Sources used in instrument education are theory books covering the historical and structural features of the instrument, methods that provide progress in instrument education, and albums that can be performed depending on one's competience while the education continues. Theory books and methods, which play an active role in the individual completing their development, are sometimes inadequate in a musical sense and do not satisfy the person affectively. The competencies gained by the person attending instrument education through methods are supported by albums with melodic structures at the forefront. This study examined the albums released in Turkey used in viola education and it is a descriptive study based on content analysis. The study sample is limited to 7 viola albums released in Turkey between 2000-2019. The resources accessed were examined in terms of their copyrights page, publication years, types of pieces, the player level, the tone/tonality/modality, whether they are accompanied or not and their availability for playing the pieces. As a result of the review, it was determined that the number of albums increased after 2010, they mostly consisted of arrangement and adaptations, were written at the beginning level except for two methods, the pieces included in the albums consisting of position I, II, III and IV and it is necessary to know the techniques such as detache, legato, staccato and connected staccato in order to perform the pieces. The results obtained are tabulated under the related titles and compared with the literature

Kaynakça

Albuz, A. (2005). Viyola için dağarcık [Repertoire for viola]. 1st Edition, Ankara: Evrensel Publishing.

Ali, F. (2017). Müzik ve müziğimizin sorunları [Music and the problems of our music]. 1st Edition, İstanbul: Yapı Kredi Publishing.

Bahar, B. K. (2012). Viyolanın tarihsel süreçteki gelişimi ve edindiği yer [Historical development of the viola and its place at the present] Master Thesis, Istanbul University, Graduate School of Social Sciences, İstanbul.

Can, Ö. (2013). Viyola Eğitimi I[Viola Education - I]. 1st Edition, Ankara: Evrensel Publishing.

Çakıroğlu, İ & Çaydere, Ö. T. (2016). Milli Kütüphanede Bulunan Müzik Konulu Kitaplarla İlgili Bibliyografya Çalışması (1994 - 2011) [Bibliography study about the books on music at the National Library (1994 -2011)]. Online Journal of Music Sciences 1(1), 1-27. https://doi.org/10.31811/ojomus.238722.

Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme [Music, child development and learning]. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 21(1), 1-8.

Derican, B. & Albuz, A. (2008). Viyola öğretiminde türk müziği dizilerine dayalı oluşturulan makamsal içerikli etütlerin işlevsellik durumuna ilişkin öğretim elemanı görüşleri [Opinions of faculty members on the functionality of etudes with turkish modal characteristics based on turkish musical scales in viola instruction]. Bayburt University Journal of Education Faculty, 3(1-2), 34-43.

Düzbastılar, M. E. (2010). Viyola için piyano eşlikli albüm - I [Piano accompanied album for viola - I]. 1st Edition, Ankara: Müzik Eğitimi Publishing.

Ece, A. S. (2015). Müzik kültürü - orkestra ve oda müziği [music culture - orchestra and chamber music]. 2nd Edition, Ankara: Pegem Akademi Publishing.

Erzincan, M. (2006). Türk halk müziğinde uyarlama kavramı ve bağlamaya uyarlanan dört zeybek ezgisi üzerinde müzikal analiz [The concept of adaptation in Turkish folk music and a music analysis on four zeybek melodies to bağlama]. Master Thesis, Haliç University, Sosyal Graduate School of Social Sciences, İstanbul.

Kapcak, Ş. & Çilden, Ş. (2012). Keman eğitiminde kullanılan “fiorillo 36 etüden” metodunun sağ el, sol el teknikleri ve müzikal dinamikler açısından incelenmesi [Examination of “fiorillo 36 etuden” method used in violin lessons in terms of right hand, left hand techniques and musical dynamics]. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 32(2), 267-280.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri [Scientific research and stastical techniques]. Enhanced 11. Edition, Ankara: Tekışık Web Ofset Publishing.

Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi - kavramlar ilkeler teknikler [Scientific research method with scientific will perception framework - concepts principles techniques]. 2nd Edition, Ankara: Nobel Akademi Publishing.

Kurtaslan, H. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimine yönelik repertuar kazanım durumlarının incelenmesi [Examination of repertoire acquisition status of music teacher candidates for individual instrument education]. Journal of Mediterranean Art, 7(13), 94-111.

Kurtaslan, Z. (2009). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ulusal keman eğitimi materyallerinin yeri ve önemi [The place and importance of national violin education materials in institutions training music teachers]. Paper of 8. National Music Edication Symposium, 23-25 September, Ondokuz Mayıs University.

Marufoğlu, F. (2017). Viyola için piyano eşlikli sonatlar ve konçertolar [Piano accompanied sonatas and concertos for viola]. 1. Edition, Kayseri: Ekspress Digital Printing.

Nacakcı, Z. (2007). Halk ezgilerine dayalı viyola albümü [Viola album based on folk pieces]. 1st Edition, Ankara: Feryal Publishing.

Onay, E. (2020). Türk müzik ve sahne sanatlarının doğuş yılları 1924 - 1976 - Musiki Muallim Mektebi ve Devlet Konservatuvarı tarihçesi [Birth years of Turkish music and performing arts 1924 - 1976 - history of the Musiki Muallim Mektebi and the State Conservatory]. 1st Edition, Ankara: Sun Publishing.

Özen, N. (2004). Çalgı eğitiminde yararlanılan müzik eğitimi yöntemleri [Methods of music education used in instrument education]. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 24(2), 57- 63.

Parasız, G. (2009). Eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş türk müziği eserlerinin tespitine yönelik bir çalışma [A work directed towards determining contemporary turkish music works which are used in educational- music- centered violin teaching]. Journal of Fine Arts, 19-24.

Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi - besteciler, yorumcular, eserler, kavramlar [Encyclopedia of music - composers, commentators, pieces, concepts]. 3rd volume, 1st Edition, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Say, A. (2005b). Müzik sözlüğü [Music dictionary]. 2nd Edition, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Say, G. (2013). Beşikten başlayan müzik eğitimi [ Music education starting from the cradle]. 1st Edition, İstanbul: Cinius Publishing.

Tahan, B. (2020). Viyola dışındaki enstrümanlar için yazılmış eserlerin viyolaya aktarılmasındaki etkenler ve repertuvara katkıları [The factors of transposing the works written for instruments excluding viola to the viola and their contributions to repertoire]. Master Thesis, Başkent University, Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Tanrıverdi, A. (1997). Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümlerinde Uygulanan Çalgı Eğitimi ve Viyolanın Çalgı Eğitimi İçerisindeki Yeri [Instrument education applied in the music departments of fine arts high schools and the place of viola in instrument education]. Music and Art Journal of Mavi Nota Volume 16, Trabzon: Selva Publishing. Tanrıverdi, A. (2013). Viyola Metodu 2 [Viola Method 2]. 1st Edition, Ankara: İşbilen Publishing.

Tarman, S. (2017). Türkiye'de ulusal nota yayıncılığı ve müzik kitapları: 2016 başlarında genel durum, sorunlar ve çözüm önerileri [National sheet music and music books publishing in turkey: overview, problems and solutions in early 2016]. Abant İzzet Baysal University Journal of Edication Faculty, 17(3), 1510-1522.https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338845.

Türkmen, E. F. (2019). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri [Teaching methods in music education]. 5th Edition, Ankara: Pegem Akademi Publishing.

Uçan, A. & Günay, E. (1975). Mektupla yükseköğretim eğitim enstitüleri müzik bölümü, keman, 1633 - 6 [Letter to higher education institutes of Music, Violin, 1633 - 6]. Mektupla Öğretim Merkezi, Ankara.

Uçan, A. (2005a). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için keman ders kitabı - Lise 1 [Violin book for Anatolian High School of Fine Arts - High School 1]. Ankara: Saray Printing.

Uçan, A. (2005b). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar - İlkeler - Yaklaşımlar ve Türkiye'deki Durum [Basic concepts of music education - principles - status and perpectives in Turkey]. 3rd Edition, Ankara: Evrensel Publishing.

Urhal, N. ve Can, Ü. K. (2018). Türkiye'de yayınlanmış çello, piyano, keman, viyola ve flüt nota kitaplarının incelenmesi [Analysis of cello, piano, violin, viola and flute sheet music books published in turkey]. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 56-89. http://dx.doi.org/10.31811/ojomus.436905.

Varış, Y. A. (2012a). İki viyola için ezgiler - i [Pieces for two violas - i]. 1st Edition, Samsun: Etüt Publishing.

Varış, Y. A. (2012b). İki viyola için ezgiler - ii [Pieces for two violas - ii]. 1st Edition, Samsun: Etüt Publishing.

Varış, Y. A. (2019). Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler [Popular pieces for viola accompanied by guitar]. 1st Edition, Samsun.

Yazıcı, B. (2014). Lionel Tertis ekseninde viyolanın tarihçesi [History of viola in Lionel Tertis axis]. 1st Edition, Ankara: Liya Publishing.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. 7th Edition, Ankara: Seçkin Publishing.

Yinal, B. (2019). Viyola yayının teknik kullanımı [Technical use of the viola bow]. Afyon Kocatepe Universitesy Journal of Academic Music Researches, 5(10), 72-82. Doi:10.36442/AMADER.20191055038.

Kaynak Göster

APA Sonsel, Ö , Serin Özparlak, Ç . (2021). Examination of The Album Books Used in Viola Education in Turkey . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (2) , 455-470 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/62268/839755

30763 17656

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Eğitimde Dijital Öyküleme

Gül ÖZÜDOĞRU

Fen ve Matematik Başarısı, STEM’e Yönelik Tutum ve Cinsiyet Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Sevda YERDELEN-DAMAR, Büşra AKSÖZ, Sevil SEZER, Nil ARABACI, Fatma ARIKAN

The Investigation of Teacher Candidates’ Learning Approaches and Engagement in a Hybrid Learning Environment According to RASE Model

Melike OZUDOGRU

Bilgi işlemsel Düşünme, Hayat Boyu Öğrenme Yetkinlikleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Path Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Hatice YILDIZ DURAK, Mustafa SARITEPECİ, Beyza AKSU DÜNYA

Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama Yöntemleri: Madde Güçlüğüne Dayalı Ağırlıklandırma Öğrencilerin Test Sonuçlarını Nasıl Değiştirir?

Metin YAŞAR, Seval KARTAL, Eren Can AYBEK

Kim Ne Test Ediyor? İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testindeki Başlık ve Konuların Yeni Dağılımı Üzerine Görüş ve Önerileri

Harun ÇİFTCİ

İngilizce Öğretmenliği ve Öğretmen Eğitiminde Öz-Yeterlik İnançları ve Üst Bilişsel Farkındalık

Ümran ÜSTÜNBAŞ, Nuray ALAGÖZLÜ

Çocuk Hikayelerindeki Problem Durumlarının Stem Etkinlikleri ile Çözümlenmesi ve Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi

S.seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Eymen MUŞ, Emin DEMİR

Türkiye’de İlkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Programlarının Disiplinler Arası Yaklaşımlar Bağlamında İncelenmesi: 1923-2020

Sevgi KAYALIOĞLU, Tuncay TUNÇ

An Investigation of Epistemological Beliefs of Physics Teachers According to Different Variables

Tuğba TAŞKIN