Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Sorun Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Sorun, çözümlenmesi, öğrenilmesi ve bir sonuca varılması gereken bir durumdur. Sosyal sorun ise kişinin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlu durumlardır. Sosyal sorun çözme becerileri, bireylerin etkin vatandaş olarak topluma uyum sağlamalarında büyük öneme sahip yaşam becerileridir. Bu becerilerin bireylere kazandırılmasında en etkili dönem olan ilkokul döneminde sınıf öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Mesleki eğitimin verildiği üniversitelerde sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin etkili sorun çözme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının sosyal sorun çözme beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan "Sosyal Bilgiler Öğretimi" dersini almış olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 142 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Sorun Çözme Beceri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının sosyal sorun çözme becerileri cinsiyet, sınıf düzeyi ve not ortalamasına göre analiz edilerek sunulmuştur

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory

Kaynakça

Akça Koca, D. (2013). Bir aile eğitim programının evli annelerin evlilik doyumu, evlilikte sorun çözme becerisi ve psikolojik iyi oluşuna etkisi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.8(1), 31-50.

Altun, I. (2003). “The Perceived Problem Solving Abilityand Values of Student Nursesand Midwives”. Nurse Education Today. 23, 575-584.

Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 21, 75-88.

Avcıoğlu, H. (2009). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. (3. Basım). Ankara: Kök Yayıncılık.

Aydın, M. (2009). Sorun çözme becerisi ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayvaz Tuncel, Z. ve Demirel, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin sosyal sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine ilişkin bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi.1(21), 25-44.

Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (çev. A. Ferhan Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No 3130. (Eserin orjinali 1971'de yayımlandı).

Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenlere göre problem çözme becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi.19(3), 1003-1012.

Çevik, D. B. ve Özmaden, M. (2013). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. Eğitim ve Araştırmaları Dergisi.2(3), 270-275.

Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Sosyal sorun çözme envanterinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet.19(1),7-28.

D’Zurilla, T. J. & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and modification. Journalof Abnormal Psychology.78, 107-126.

D’Zurilla, T. J. &Nezu, A. M. (1990). Development and preliminary evaluation of thesocial problem-solvingin ventory. Psychological Assessment.2 (2), 156-163.

Erdem, A. R. (2007). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı yönetsel sorunlar ve yönetsel sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri. Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek Kongresi. Ankara Üniversitesi, 21-22 Haziran 2007, Ankara.

Eskin, M. (2009). Sorun çözme terapisi. Ankara: HYB yayıncılık.

Eskin, M. ve Aycan, Z. (2009). Gözden geçirilmiş sosyal sorun çözme envanteri'nin Türkçe'ye (Tr-SSÇE-G) uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik analizi. Türk Psikoloji Yazıları. 12(23), 1- 10.

Gülfidangil, U. (2007). Sosyal Bilgiler dersinde sorun çözme becerilerinin gelişimi. Yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Heppner, P. P.,& Krauskopf, C. J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist.15, 371-447.

İnel, D., Evrekli, E. ve Türkmen, L. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması. Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi.29, 167-178.

Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde problem çözme ve uygulamalar. (1. Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.

Karabağ, G. (2012). Hayat bilgisi dersinde beceri öğretimi. Selahiddin Öğülmüş. (Ed.). Hayat Bilgisi Öğretimi Ve Öğretmen El Kitabı (2. baskı) içinde (s. 247-424). Ankara. PegemA yayıncılık.

Karabulut, E. O., Kuru, E. ve Pulur, A. (2009). Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi.3(3), 272-279.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.

Kargı, E. (2009). Bilişsel yaklaşıma dayalı kişiler arası sorun çözme becerileri kazandırma (BSÇ) programının etkililiği: Okul öncesi dönem çocukları üzerinde bir araştırma. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koray, Ö. ve Azar, A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi.16(1), 125-136.

Kuloğlu, A. ve Arı, Ü. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi.4(8), 94- 109.

Öztürk Can, H., Öner, Ö. İ. Ve Evrim, Ç. (2009). Üniversite öğrencilerinde eğitimin sorun çözme becerisine etkisinin incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi.4(10), 35-58.

Sarıca, E. (2013). Ebeveynlerin sosyal sorun çözme yönelimi ile çocukların benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorias, O. (1986). Sosyal beceriler ve değerlendirme yöntemleri. Psikoloji Dergisi, 72(4), 24-29.

Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişilerarası problem çözme beceri algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2), 221-231

Yetiş, Ö.Y. (2010). Üniversite öğrencilerinin kişilik bozukluğu yaygınlığı ve sorun çözme becerileri ile ilişkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, Y. ve Kurtuldu, M. K. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği. İnternational journal of social science.28, 525-535.

Kaynak Göster

APA Samancı, O , Uçan, Z . (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Sorun Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi . Bartın University Journal of Faculty of Education , USOS 2015 - ÖZEL SAYI , 152-162 .