Çocuk resimleri ve görüşmelerde barış algısı

Bu çalışmada çocukların barış algıları çizimler ve yapılandırılmamış görüşmeler yoluyla incelenmiştir. Katılımcılar, Karlsruhe / Pforzheim'da bir devlet okulu olan Kepler Gymnasium'da okuyan 11-12 yaş arası 22 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden sanat temelli ve yapılandırılmamış bir görüşme ile tasarlandı. Veriler, çizimlerin göstergebilimsel analizi ve yapılandırılmamış görüşmelerin içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada hem resimlerde hem de röportajlarda barışın anlamı en fazla pozitif barış olarak algılandı. Öğrenciler barış çizimlerinde çoğunlukla barış ikon, indeks ve sembollerini kullansalar da, savaş ikon, indeks ve sembollerini de neredeyse yarıyarıya kullandılar. Görüşmelerde barışın anlamı en çok literatürde pozitif barışla ilgili en yaygın tema olan"kişilerarası etkileşimler" temasıyla tanımlanmıştır. Çocukların neredeyse yarısı barışı hem çizimlerde hem de röportajlarda savaşın olmaması olarak tanımladı. Barışın anlamı üzerine yapılan görüşmelerde olumsuz barış en çok olumsuz kişiler arası barış temasıyla tanımlandı. İkinci olarak olumsuz barış, literatürdeki yaygın algıya benzer şekilde savaşın olmaması olarak ifade edildi. Ayrıca bu çalışmada, sonuçlara dayalı olarak barış eğitimi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Perception of Peace in Children's Drawings and Interviews

In this study, children's perceptions of peace were examined through drawings and unstructured interviews. Participants consisted of 22 students aged 11-12 studying at Kepler Gymnasium, a public school in Karlsruhe / Pforzheim. The study was designed with an art-based and unstructured interview from research qualitative research methods. The data were analyzed by the semiotic analysis of drawings and content analysis of unstructured interviews. In the study, the meaning of peace was at most perceived as positive peace, both in pictures and interviews. Although the students mostly used peace icons, indexes, and symbols in their peace drawings, they also used almost half of the icons, indexes, and symbols of war. The meaning of peace in the interviews was mostly defined by the theme of "interpersonal interactions," which is the most common theme related to positive peace in the literature. The children almost half described peace as the absence of war in both drawings and interviews. Negative peace was at most defined with the theme of negative interpersonal peace in the negotiations on the meaning of peace. Secondly, negative peace was expressed as the absence of war, similar to the common perception in the literature. Besides, in the present study, based on the results, implications were made regarding peace education.

Kaynakça

Ardizzone, L. (2002). Towards global understanding: The transformative role of peace education. Current Issues in Comparative Education, 4(2), 16–25.

Baring, R. V. (2013). Peacemaking at home in the world: Grounding children’s spirituality in peace. International Journal of Children’s Spirituality, 18(4), 318–334. https://doi.org/10.1080/1364436X.2013.849660

Bar-Tal, D., & Rosen, Y. (2017). Peace education in societies involved in intractable conflicts: Direct and indirect models. Review of Educational Research. https://doi.org/10.3102/0034654308330969

Bayav, D. (2006). Resimde göstergebilim, çocuk resimlerinin göstergebilimsel çözümlenmesi (İlköğretim 8.sınıf) (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bedir, G., & Demir, S. (2012). Primary school students’metaphors about the concept of ‘peace.’ Educational Research, 3(13), 969–977.

Cengelci Kose, T., & Gurdogan Bayir, O. (2016). Perception of Peace in Students’ Drawings. Eurasian Journal of Educational Research, 16(65), 1–35. https://doi.org/10.14689/ejer.2016.65.11

Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics (2 edition). London ; New York: Routledge.

Covell, K., Rose-Krasnor, L., & Fletcher, K. (1994). Age differences in understanding peace, war, and conflict resolution. International Journal of Behavioral Development, 17(4), 717–737. https://doi.org/10.1177/016502549401700409

de Souza, L. K., Sperb, T. M., McCarthy, S., & Biaggio, A. M. B. (2006). Brazilian children’s conceptions of peace, war, and violence. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 12(1), 49–63. https://doi.org/10.1207/s15327949pac1201_4

Eisner, E. W. (2002). From episteme to phronesis to artistry in the study and improvement of teaching. Teaching and Teacher Education, 18(4), 375–385.

Emmison, M., & Smith, P. (2000). Researching the visual: Images, objects, contexts and interactions in social and cultural inquiry. London: SAGE Publications UK.

Eng, H. (1973). The psychology of children’s drawings. London: Routledge and Kegan Paul.

Finley, S. (2011). Arts-based inquiry: Performing revolutionary pedagogy. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (Fourth edition). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Fogarty, B. E. (1992). Peace and justice towards a culture-neutral view. Peace & Change, 17(3), 267–285. https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.1992.tb00585.x

Frias, L. V. (2008). (Doctora dissertation). Purdue University, West Lafayette.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(8), 167–191. (Sage CA: Thousand Oaks, CA). https://doi.org/10.1177/002234336900600301

Gross, J., & Hayne, H. (1998). Drawing facilitates children’s verbal reports of emotionally laden events. Journal of Experimental Psychology: Applied, 4(2), 163–179. https://doi.org/10.1037/1076-898X.4.2.163

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, 18(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Kaynak Göster

APA Güleç, Y . (2021). Perception of Peace in Children's Drawings and Interviews . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (2) , 390-411 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/62268/816071

30944 17832

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

An Investigation of Epistemological Beliefs of Physics Teachers According to Different Variables

Tuğba TAŞKIN

Kim Ne Test Ediyor? İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testindeki Başlık ve Konuların Yeni Dağılımı Üzerine Görüş ve Önerileri

Harun ÇİFTCİ

Bilgi işlemsel Düşünme, Hayat Boyu Öğrenme Yetkinlikleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Path Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Hatice YILDIZ DURAK, Mustafa SARITEPECİ, Beyza AKSU DÜNYA

Çocuk Hikayelerindeki Problem Durumlarının Stem Etkinlikleri ile Çözümlenmesi ve Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi

S.seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Eymen MUŞ, Emin DEMİR

Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama Yöntemleri: Madde Güçlüğüne Dayalı Ağırlıklandırma Öğrencilerin Test Sonuçlarını Nasıl Değiştirir?

Metin YAŞAR, Seval KARTAL, Eren Can AYBEK

Supervision Beliefs in Cooperating Teacher-University Supervisor Dyad: Implications for Reflective Dialogue to Strengthen Partnership

Meryem ÖZDEMİR-YILMAZER

The Investigation of Teacher Candidates’ Learning Approaches and Engagement in a Hybrid Learning Environment According to RASE Model

Melike OZUDOGRU

Çocuk resimleri ve görüşmelerde barış algısı

Yasemin GÜLEÇ

Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Yüksek Öğretim Bağlamında Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ezgi MOR DİRLİK, Mustafa Öztürk AKCAOĞLU, Erkan KÜLEKÇİ

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Eğitimde Dijital Öyküleme

Gül ÖZÜDOĞRU