Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması

Genel amacı, birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algılarını incelemek ve farklı değişkenler açısından karşılaştırmak olan bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara İli, Akyurt, Çubuk, Kalecik, ilçeleri ilkokul 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu ilçelerdeki bağımsız ve birleştirilmiş sınıflara sahip ilkokullar arasından random olarak seçilen toplamda 738 öğrenci oluşturmaktadır. Bakaç (2013) tarafından geliştirilen ölçek pilot uygulama sonrası veri toplanmasında kullanılmıştır. Veriler standart sapma, aritmetik ortalama ve  Mann Whitney U testi hesaplanarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek toplumsal değer algısına sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca bağımsız ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algıları arasında bağımsız sınıflar lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sınıf seviyelerine göre toplumsal değer algılarına bakıldığında ise 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory

Kaynakça

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının (değerlerinin) İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bakaç, E. (2013). Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(4), 303-309.

Bilir, A. (2008). Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlköğretim Okullarında Öğretmen ve Öğretim Gerçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41( 2), 1-22.

Deniz, K. (2003). Yazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu. Türk Bilimi Araştırmaları Dergisi. 13, 233-255.

Deveci, H. ve Ay, S., T. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (6), 167-181.

Erdem, A. R. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gömleksiz, M., N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimler Dergisi. 8 (1 ), 95-134.

-

Güven, H., S. (1999). Toplumbilim. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, K. ve Taşdemirci, E. (2005). Birleştirilmiş Sınıflar ile Bağımsız Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırmalı İncelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 1-26.

Köksal, K. (2002). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

MEB. (2012). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_h af_ders_prg.pdf (Erişim Tarihi: 2015, 05 Mayıs).

MEB. (2014). Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim 2013-2014. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Neslitürk, S. ve Deniz, M., E. (2014). Anne Değerler Eğitimi Programının 5 - 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 4(4), 103-116

Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik Testler. Ankara:Pdrem Yayınları.

Saraçoğlu, S., Böyük, U. vd. (2012). Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri. Türk Fen Eğitim Dergisi. 9(1), 84-100.

Şimşek, N. (2012). Değişen Toplumda Değerler ve Eğitimi: Bireysellik ve Dayanışma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(4), 1358-1386.

Turan, S. ve Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması DüşünülenSosyal Değerler.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar. 6(2), 227-259.

TDK. (2015). Türk Dil Kurumu Sözlüğü.

www.tdk.gov.tr/index.php%3Foption%3Dcom_yanlis%26view%3Dyanlis%26kelimez%3D101+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (Erişim Tarihi: 2015, 05 Mayıs).

UNESCO. (1989). MultigradeTeaching in SingleTeacherPrimary Schools. PrincipalRegional Office forAsiaandthe Pacific. Bangkok.

Kaynak Göster

APA Kale, Y , Demir, S . (2015). Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması . Bartın University Journal of Faculty of Education , USOS 2015 - ÖZEL SAYI , 111-118 .
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

40.3b 21.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri

Hakan UŞAKLI

Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi

Firdevs GÜNEŞ, Ayşe Derya ISIK, Barış ÇUKURBAŞI

Anne Babaların BİLSEM’e Devam Eden Özel Yetenekli Çocuklarına İlişkin Görüşleri (Bartın İli Örneği)

Murat ÇAVUŞOĞLU, Nuriye SEMERCİ

Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Süleyman SULAK, Arzu ÇEVİK, Yasemin SÖNMEZ

Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Nil DUBAN, Fatma GÜLEÇ ISLAK, Firdevs GÜLEÇ, Seda KONAK, Arzu ÖZTÜRK, Hatice TÜRKEÇ

Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Ayşe MENTİŞ TAŞ, Tuğba ÖZKARAL

Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları

Mehmet TURAN, Emir ÇALIŞKAN

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

İjlal OCAK, Fatma GÜLEÇ ISLAK, Gübüz OCAK

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri

Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK, Derya GİRGİN SARIDAŞ, Mehmet DEMİR

Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Soner DOĞAN, Hilal ÇALMAŞUR, Duran DEMİR