THE VEGETATION ANALYSIS OF MIXED ULUDAG FIR (Abies bornmülleriana Mattf.) FORESTS IN BOLU AYIKAYA REGION/TURKEY

Bölgede geniş alanlar kaplayan Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) ormanları, saf ormanlarının yanısıra doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve sarıçamla (Pinus sylvestris L.) karışık ormanlar oluşturmaktadır. Karışık göknar ormanlarının doğal ağaç tür kompozisyonunun belirlenmesi uygun silvikültürel yöntemlerin seçilmesi açısından önemlidir. yağış miktarının artması ve yüksek atmosferik nem A.bornmülleriana için uygun koşullar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, göknar tüm bitki toplumlarının çalı tabakasında görülmektedir. Saf meşcereler oluşturan yöntemlerin (siper durumu ve etek şeridi traşlama) uygulanması karışık meşcerelerin tür bileşimini değiştirebilir. Doğal karışım kombinasyonlarına uygun olmayan karışımlar hassas ormanların oluşmasına neden olmaktadır. Meşcere kuruluşunda meydana gelen bu şekildeki değişimlerle birlikte değişen iklim koşulları, ormanların biyotik ve abiyotik zararlılara hassasiyetini artırmaktadır. Ormanların fonksiyonlarını etkileyen mevcut ve gelecekteki zararlardan oluşabilecek riskleri azaltmak için potansiyel bitki toplumlarını dikkate alan doğaya yakın silvikültür anlayışının benimsenmesi gerekmektedir

BOLU AYIKAYA BÖLGESİNDEKİ KARIŞIK ULUDAĞ GÖKNARI (Abies bornmülleriana Mattf.) ORMANLARININ VEJETASYON ANALİZİ

Kaynakça

Aksoy, H. 1978. Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Untersuchungen Über Waldgesellschaften und Ihre Waldbauliche Eigenschaften im Versuchwald Büyükdüz bei Karabük). İstanbul University publications, No: 2332/237.

Ata, C. 1987. Ülkemizde Karışık Meşcerelerin Gençleştirme Sorunları. Journal of Faculty of K.T.Ü. Cilt 10, Sayı 1,2.

Ata, C., Atay, I., Odabaşı, T., Aksoy, H., 1989. Karışık Ormanlarda Doğal Gençleştirmenin Planlanması Esasları. Orm.Arş.Der.Cilt 35, Sayı 1, No.69, S.7-26, Ankara.

Atalay, I. 2002. Mountain Ecosystems of Turkey, 7th International Symposium 30 on High Mountain Remote Sensing Cartography.

Boydak, M and Bozkus F. 1996. Regeneration of Mixed Stands of Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich.) in Turkey. In Proc. of Regeneration Problems of Mixed Stands. pp: 109-122.

Çalışkan, A. 1991. Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) Kayın (Fagus orientalis Lipsky ) Karışık Meşcelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İşlemler. I.U. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.

Çalışkan, A., Özalp, G. and Karadağ, M. 2004. Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanında Karaçam-MeşeGöknar-Kayın Karışık Meşcerelerinde Meşenin Gençleştirilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 10, Bolu.

Celep, F. and Doğan, M. 2007. Conversation Priority of Threatened Plants in the Lower Tersakan Valley (A5 Amasya-Turkey) and its Floristic Diversity, American-Eurasian J. Agric.& Environ. Sci. 2(4): 430-436.

Çepel, N. 1995. Orman Ekolojisi. Ünv. Yayın No: 3886. ISBN 975-404-398-1, İstanbul.

Cerchiarini, F. and Tiberi, R. 1997. Integrating cultural tactics into the management of bark beetle and reforestation pests. USDA Forest Service General Technical Report NE-236.

Çolak, A.H. and Rotherham, I.D. 2006. A Review of The Forest Vegetation of Turkey: Its Status Past And Present and Its Future Conservation, Biology and Environment: Proceedings of The Royal Irish Academy, Vol. 106b, No. 3, 343-354.

Çolak, A.H., Rotherham, I.D. and Çalıkoğlu, M. 2003. Combining ‘‘Naturalness Concepts’’ with close-to-nature silviculture. (Die Kombination der Konzepte der„Natürlichkeit“ mit dem naturnahen Waldbau). Forstwissenschaftliches

Çörtü, R. 2008. Büyükdüz Araştırma Ormanında Meşe (Q. Petraea ssp. Iberica Steven Ex Bieb.) Krassilin) İle Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)’In Büyüme İlişkileri, Doktora Tezi, I.U. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ekim, T. 1995. Türkiye Florasi ve Endemikler. Yeni Türkiye, yıl 1, sayı 5. Temmuz-Ağustos, Ankara. Yeni Türkiye Yayinlari.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytac¸,Z. and Adıgüzel, N. 2000. Red Data Book of Turkish Plants (Ptreidophyta and Spermatophyta).Ankara. Bariscan Ofset.

Endels, P., Adriaens, D., Verheyen, K. and Hermy, M. 2004. Population structure and adult plant performance of forest herbs in three contrasting habitats. Ecography 27: 225-241.

Hennekens S. M. and Schaminée J. H. J. 2001. TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. – J. Veg. Sci. 12: 589–591.

Hill, M. O. 1979. TWINSPAN. A Fortran program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. – Cornell University, Ithaca, NY.

Leps, J. and Smilauer, P., 2011. Multivariate Analysis of Ecological Data. Faculty of Science, University of South Bohemia.

Maguire, D.A., Halpern, C.B., Phillips, D. L. 2007. Changes in forest structure following variable-retention harvests in Douglas-fir dominated forests. Forest Ecology and Management 242 (2007) 708–726.

Mayer, H. and Aksoy, H. 1998. Türkiye Ormanları (Walder der Türkei). Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, No: 38/2. Bolu.

Onaindia, M., Dominguez, I., Albizu, I., Garbisu, C. and Amezaga, I. 2004. Vegetation diversity and vertical structure as indicators of forest disturbance. Forest Ecology and Management 195: 341-354

Özalp, G. 1989. Çitdere (Yenice-Zonguldak) Bölgesindeki Orman Toplumları ve Silvikültürel Değerlendirmesi, Doktorate Thesis. Istanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 151 p., Istanbul.

Özpay, Z. 1998. The Determination of Accompanying Flora to Oriental Beech (Fagus orintalis Lipsky.) at Varied Site Conditions in Different Altitudes in Güzören Catchment Area of Bolu-Ayıkaya Region, Thesis, The Graduate School of Natural Sciences of the Abant Izzet Baysal University.

Serin, M., Tosun, S. 1998. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı Gözlemevine Ait 21 Yıllık İklim Verileri. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü.

Şimşek, Z. 2005. Derbent (Ilgaz Dağı Milli Parkı) Göknar Orman Alanlarında Bulunan Büyük Göknar Kabukböceği [Pityokteines Curvidens (Germ.) (Coleoptera: Scolytidae)]’nın Zarar Durumu Ve Uçuş Periyodunun Feromon Tuzaklarla İzlenmesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Yıl: 2005 Cilt:7 Sayı:8.

Ter Braak CJF, Šmilauer P. 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User’s Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca

Tichy, L. 2002. JUICE, Software for vegetation classification, Journal of Vegetation Science, 13:45-453.

Kaynak Göster

APA Çoban, S , Özalp, G . (2012). THE VEGETATION ANALYSIS OF MIXED ULUDAG FIR (Abies bornmülleriana Mattf.) FORESTS IN BOLU AYIKAYA REGION/TURKEY . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46733