ORMANCILIK ÜRETİM İŞLERİNDE ORMAN İŞÇİLERİNİN SAĞLIK MUAYENELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Orman işçilerinin sağlık sorunlarının yüksek düzeyde oluşu nedeniyle iş verimleri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ormancılıkta üretim işlerinde çalışan orman işçilerinin genel sağlık kontrollerinin yapılması, iş etkisi ile oluşan rahatsızlıklarının tespit edilmesi ve iş ortamında alınması gerekli koruyucu önlemlerin belirlenmesidir. Bu araştırmada, orman işçilerinin hastane ortamında genel sağlık muayenelerinin, tetkik ve analizlerin yapılması ve yorumlanması hakkında örnek bir çalışma sunulmuştur. Araştırma sonucu, orman işçisinde kronik bronşit, sol el bileğinde çatlak, ayak bileğinde dış yanda deltoid bağ yırtığı ve ayakta tibia bölgesinde 2 ezilme lezyonu tespit edilmiştir. Odyogram testi ile her iki kulakta da bilateral çok hafif sensorinöral kayıp ve 2000-4000-8000 Hz’de bilateral orta derecede kaybın mevcut olduğu tespit edilmiştir. Kalp hasarı (myokard enfarktüsü) tanısında kullanılanCKMB değeri, referans aralığı 0,3-4 ng/ml iken 5,6 ng/ml gibi yüksek bir değer çıkmıştır. Efor testinin uygulanması noktasında ise, bu test ile normal istirahat halinde iken çekilen EKG’de görülmeyen bozukluklar ortaya çıkarılmış, yapılan egzersiz testinin 4. kademesi V5’inci deviasyonunda 2 mm ST depresyonu (çökmesi) saptanarak, orman işçisinin efor testi iskemik açıdan pozitif olarak yorumlanmıştır. Son olarak, ormancılıkta üretim işlerinde iş etkisi ile oluşan rahatsızlıklar ve iş ortamında alınması gerekli önlemler belirlenmeye çalışılmıştır

A CASE STUDY ON HEALTH EXAMINATIONS OF FOREST WORKERS IN FOREST HARVESTING WORKS

Kaynakça

o Acar H.H., Şentürk N. 1999. Artvin Yöresindeki Orman İşçilerinde İşçi Sağlığı Üzerine Bir Araştırma. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi; A49-1; 25-39.

o Acar H. H, ve Eroğlu H. 2001. Orman Yolları Üzerinde Odun Hammaddesi Nakliyatının Planlanması. Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi. 1; 61-66.

o Akçın N. 2001. İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesi, İş Sağlığı - İş Güvenliği Kongresi Program Bildirileri / İSİG – 22, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

o Çağlar Y. 1979.Türkiye’de Ormancılık Politikası (dün), Çağ Matbaası, Ankara.

o Dinç B. 1999. Doğu Karadeniz bölgesinde Kış Üretimi, (Yüksek Lisans Tezi), Yayımlanmamış, K.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

o Durademir A (1999). Kronik Kalp Yetmezlikli Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Öz Bakım Davranışları, Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, 3: 1, 16-20.

o Engür M. O. 1995. Türkiye Ormancılığında Ergonomik İyileştirmelere Yönelik Model Yaklaşım. 5. Ergonomi Kongresi Ergonomi ve Toplam Kalite Yönetimi, MPM Yayın NO: 570, s.146-153. İstanbul.

o Erdaş O., ve Acar H. H. 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İşçilerinde İşçi Sağlığı. 5. Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No: 570, s.312-320.

o Erdaş O., Acar, H. H., Tunay, M., Karaman, A. 1995. Türkiye'de Orman İşçiliği ve Üretim, Orman Yolları, Orman Ürünleri Transportu, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Mülkiyet-Kadastro ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ormancılık Raporu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 48, Trabzon.

o Gökbayrak Ş. 2005. Orman İşçilerinin Çalışma Koşullarından Kaynaklı Risk Faktörleri Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. Çalışma Ortamı, Sayı:78.

o Karaman A. 1995. Doğu Karadeniz Bölgesinde Odun Hammaddesi Üretim İşçiliğinde Problemler ve Ergonomik Yaklaşımlar, 5. Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No: 570, s.293-304. İstanbul.

o Menemencioğlu K. 2006. Ormancılıkta Üretim Çalışmalarında Çalışma Koşulları ve İş Kazaları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2; 1-12.

o Önal B. 2007. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Ülkemizdeki Durumu ve İlgili Yasal Düzenlemeler. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:34, Yıl:7 s.15.

o Özcan E. 2002. İşe Bağlı Bel Ağrısı, Özcan E (Ed) Ayşegül, K (Yard.Ed), Bel Ağrısı, Tanı ve Tedavi, Nobel Kitabevi, 303-315.

o Sabancı A., 1999. Ergonomi, Baki Kitabevi, Yayın No: 13, s.592. Adana.

o Saltoğlu S. 1970. Maden İşletmelerinde Toz Ve Silikozla Mücadele, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul.

o Schuchmann J. H. 1996 Occupational Rehabilitation, Braddom B.L (Ed) Physical Medecine and Rehabilitation, 938-954, W.B. Saunders.

o Tunay M., ve Melemez K. 2003. Ormancılık Üretim İşlerinde Motorlu Testere İle Çalışmada Gürültü Riski. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, s.422-430. Denizli.

o Tunay M., ve Melemez K. 2005. Motorlu Testere ile Yapılan Üretim Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt: 55, Sayı: 2, İstanbul.

o Vincent J and Donaldson K. A. 1990. Dosimetric Model For Relating The Biological Response Of The Lung To The Accumulation Of İnhaled Mineral Dust. Br J Ind Med; 47: 302.

o Yıldırım M. 1989. Ormancılık İş Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü Yayın No: 3555, O.F. Yayın No: 404, s.287. İstanbul.

o URL-1 http://www.ttb.org.tr/MSG/dergi/ocak05/05_aralikli_kontrol.pdf

o URL-1 www.isguvenlikciler.com/.../%20Gvenlii%20lmleri-1_Yavuz%20

Kaynak Göster

APA Melemez, K , Tunay, M , Çığ, F , Emir, T . (2012). ORMANCILIK ÜRETİM İŞLERİNDE ORMAN İŞÇİLERİNİN SAĞLIK MUAYENELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 37-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46730