Orman Ürünleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Entropi Temelli TOPSIS Yöntemi ile Karşılaştırılması: Artvin Örneği

Bu çalışmada, Artvin ilinde faaliyet gösteren orman ürünleri işletmelerinin finansal performansları TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışma kapsamına 6 adet işletme alınmıştır ve finansal performanslarının belirlenmesi için 2014-2017 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada 11 adet finansal oran (kriter) kullanılmış olup, bu kriterler mali tablolar yardımıyla hesaplanmıştır. İlk olarak Entropi yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve daha sonra Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yöntemi ile işletmelerin performansları sıralanmıştır. Kriterlerin ağırlıkları bakımından 2014, 2015 ve 2017 yılları için özkaynak devir hızı kriterinin ve 2016 yılı için asit-test oranı kriterinin daha önemli olduğu bulunmuştur. İşletmelerin finansal performansları değerlendirildiğinde ise genel olarak “E” işletmesinin en iyi finansal performans sergilediği, en kötü finansal performans sergileyen işletmelerin yıllara göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.

The Comparison of Financial Performance of the Forest Products Enterprises Using the Entropy-Based TOPSIS Method: A Case of Artvin

In this study, the financial performances of forest products enterprises operating in Artvin province were evaluated and compared using Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. Six enterprises were included in the scope of this study and the data in 2014-2017 were used to determine their financial performance. In this paper were used 11 financial ratios obtained from the balance sheet and income statements. First, the weights of the criteria were determined by using the entropy method and then, the performances of the enterprises were ranked by TOPSIS method. In terms of weights of the criteria, it was found that the criteria of the equity turnover rate for 2014, 2015 and 2017 and the acid-test rate for 2016 are more important. When we evaluate the financial performances of the enterprises, it was found that the “E” enterprise has the best financial performance and the enterprises, which have the worst performance, varied from year to year.

Kaynakça

1. Athawale VM, Chakraborty S (2010). A TOPSIS Method-Based Approach to Machine Tool Selection, Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh.2. Akyüz KC (2006). Competition of Forest Products Industry during to European Union Membership. ZKÜ Bartın Journal of Faculty of Forest, 8/9: 83-94.3. Akyüz KC, Ersen N, Akyüz İ (2017). Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51: 139-151.4. Bulgurcu B (2013). Financial Performance Ranking of The Automotive Industry Firms in Turkey: Evidence From an Entropy-Weighted Technique. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4): 844-851.5. Cantürk ŞF (2018). Furniture, Paper and Forest Products Sector: Export Figures Appraisal. (http://www.akib.org.tr/files/downloads/ArastirmaRaporlari/Agac/ocak-2018.PDF, Access date: 04/04/2018).6. Chen J, Zihang Y, Chen Z, Nie Z (2015). Improving Assessment of Groundwater Sustainability with Analytic Hierarchy Process and Information Entropy Method: A Case Study of The Hohhot Plain, China. Environ Earth Sci, 73: 2353-2363.7. Dai L, Wang J (2011). Evaluation of The Profitability of Power Listed Companies Based on Entropy Improved TOPSIS Method. Procedia Engineering. 15: 4728 – 4732.8. Deng H, Yeh CH, Willis RJ (2000). Inter-Company Comparison Using Modified TOPSIS with Objective Weights. Computers & Operations Research, 27(10): 963-973. 9. Ersen N, Akyüz İ, Bayram BÇ, Akyüz KC, Üçüncü T. (2018). Measurement of Financial Performance of Forest Products Industry: MULTIMOORA Method, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 281-301, Adana.10. Feng CM, Wang RT (2000). Performance Evaluation For Airlines Including The Consideration of Financial Ratios. Journal of Air Transport Management, 6(3): 133-142.11. Huang J (2008). Combining Entropy Weight and TOPSIS Method For Information System Selection, Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics Qingdao, 1965-1968, China.12. Hwang CL, Lai YJ, Liu TY (1993). A New Approach For Multiple Objective Decision Making. Computers and Operational Research, 20: 889–899.13. Hwang CL, Yoon K (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer, Heidelberg, Berlin.14. İslamoğlu M, Apan M, Öztel A (2015). An Evaluation of The Financial Performance of REITS in Borsa Istanbul: A Case Study Using The Entropy-Based TOPSIS Method. International Journal of Financial Research, 6(2): 124-138.15. Karademir F (2016). Finansal Analiz ve Kredi İşlemleri, Elma Yayınevi, Ankara.16. Kayalı CA, Aktaş İ (2018). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmaların TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 43-59.17. Kayıhan B (2017). Mali Performans Analizi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektörü İşletmelerinde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science, 46: 453-469.18. Özçelik H, Kandemir B (2015). BIST’te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 18 (33): 97-114.19. Özerol H (2015). Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Elma Yayınevi, Ankara.20. Perçin S, Sönmez Ö (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 18. EYİ Özel sayı: 565-582.21. Savcı M (2013). Mali Tablolar Analizi, Ekin Yayınevi, Bursa.22. Shemshadi A, Shirazi H, Toreihi M, Tarokh MJ (2011). A Fuzzy VIKOR Method For Supplier Selection Based on Entropy Measure For Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38: 12160-12167. 23. Şahin D (2016). Analysis of Foreign Trade of Forest Based Sectors in Turkey. Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences, 5/Additional number: 181-196.24. Şit A, Ekşi İH, Hacıevliyagil N (2017). BIST’te Ana Metal Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Ölçümü: 201-2015 Dönemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17): 83-91.25. Temür AS, İşler İİ, Temür G (2017). Finansal Performansın TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BIST Perakende Ticaret İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Kesit Akademi Dergisi, 3(11): 712-729.26. Tsaur RC (2011). Decision Risk Analysis For an Interval TOPSIS Method. Applied Mathematics and Computation, 218: 4295–4304.27. Tzeng GH, Huang JJ (2011). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, CRC Press, Newyork, USA.28. Türkmen SY, Çağıl G (2012). İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Maliye Finans Yazıları, 95: 59-78.29. Urfalıoğlu F, Genç T (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXV(II): 329-360.30. Üçüncü T, Akyüz KC, Akyüz İ, Bayram BÇ, Ersen N (2018). Evaluation of Financial Performance of Paper Companies Traded at BIST with TOPSIS Method. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(1): 92-98.31. Üçüncü T, Akyüz KC, Bayram BÇ, Ersen N (2018). A TOPSIS-Based Performance Assessment Study in Wood Panel Industry, International Symposium on New Horizons in Forestry, 341, Isparta.32. Üçüncü T, Üçüncü K, Akyüz KC, Bayram BÇ, Ersen N (2018). TOPSIS Yöntemiyle Mobilya Endüstrisinde Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 435-443.33. Wang TC, Hsu JC (2004). Evaluation of The Business Operation-Performance of The Listing Companies By Applying TOPSIS Method, lEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 1286-1291.34. Wang TC, Lee HD (2009). Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights. Expert Systems with Applications, 36: 8980–8985.35. Woo Lee PT, Wei Lin C, Ho Shin S (2012). A Comparative Study on Financial Positions of Shipping Companies in Taiwan and Korea Using Entropy and Grey Relation Analysis. Expert Systems with Applications, 39: 5649-5657. 36. Yılmaz BB, Konyar AM (2013). Financial Performance Evaluation of Publicly Held Lodging Companies Listed in Istanbul Stock Exchange with TOPSIS Method. European Journal of Scientific Research, 95(1): 143-151.37. Yılmaz T, Kaygın E, Gerekan B (2016). Gıda Maddeleri Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Ölçülmesi: BIST Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(33): 609-623.38. Yoon K (1987). A Reconciliation Among Discrete Compromise Situations. Journal of Operational Research Society, 38: 277–286.

2. Akyüz KC (2006). Competition of Forest Products Industry during to European Union Membership. ZKÜ Bartın Journal of Faculty of Forest, 8/9: 83-94.

3. Akyüz KC, Ersen N, Akyüz İ (2017). Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Firmalarının Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51: 139-151.

4. Bulgurcu B (2013). Financial Performance Ranking of The Automotive Industry Firms in Turkey: Evidence From an Entropy-Weighted Technique. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4): 844-851.

5. Cantürk ŞF (2018). Furniture, Paper and Forest Products Sector: Export Figures Appraisal. (http://www.akib.org.tr/files/downloads/ArastirmaRaporlari/Agac/ocak-2018.PDF, Access date: 04/04/2018).

6. Chen J, Zihang Y, Chen Z, Nie Z (2015). Improving Assessment of Groundwater Sustainability with Analytic Hierarchy Process and Information Entropy Method: A Case Study of The Hohhot Plain, China. Environ Earth Sci, 73: 2353-2363.

7. Dai L, Wang J (2011). Evaluation of The Profitability of Power Listed Companies Based on Entropy Improved TOPSIS Method. Procedia Engineering. 15: 4728 – 4732.

8. Deng H, Yeh CH, Willis RJ (2000). Inter-Company Comparison Using Modified TOPSIS with Objective Weights. Computers & Operations Research, 27(10): 963-973.

9. Ersen N, Akyüz İ, Bayram BÇ, Akyüz KC, Üçüncü T. (2018). Measurement of Financial Performance of Forest Products Industry: MULTIMOORA Method, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 281-301, Adana.

10. Feng CM, Wang RT (2000). Performance Evaluation For Airlines Including The Consideration of Financial Ratios. Journal of Air Transport Management, 6(3): 133-142.

11. Huang J (2008). Combining Entropy Weight and TOPSIS Method For Information System Selection, Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics Qingdao, 1965-1968, China.

12. Hwang CL, Lai YJ, Liu TY (1993). A New Approach For Multiple Objective Decision Making. Computers and Operational Research, 20: 889–899.

13. Hwang CL, Yoon K (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer, Heidelberg, Berlin.

14. İslamoğlu M, Apan M, Öztel A (2015). An Evaluation of The Financial Performance of REITS in Borsa Istanbul: A Case Study Using The Entropy-Based TOPSIS Method. International Journal of Financial Research, 6(2): 124-138.

15. Karademir F (2016). Finansal Analiz ve Kredi İşlemleri, Elma Yayınevi, Ankara.

16. Kayalı CA, Aktaş İ (2018). BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmaların TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 43-59.

17. Kayıhan B (2017). Mali Performans Analizi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektörü İşletmelerinde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science, 46: 453-469.

18. Özçelik H, Kandemir B (2015). BIST’te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 18 (33): 97-114.

19. Özerol H (2015). Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Elma Yayınevi, Ankara.

20. Perçin S, Sönmez Ö (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 18. EYİ Özel sayı: 565-582.

21. Savcı M (2013). Mali Tablolar Analizi, Ekin Yayınevi, Bursa.

22. Shemshadi A, Shirazi H, Toreihi M, Tarokh MJ (2011). A Fuzzy VIKOR Method For Supplier Selection Based on Entropy Measure For Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38: 12160-12167.

23. Şahin D (2016). Analysis of Foreign Trade of Forest Based Sectors in Turkey. Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences, 5/Additional number: 181-196.

24. Şit A, Ekşi İH, Hacıevliyagil N (2017). BIST’te Ana Metal Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Ölçümü: 201-2015 Dönemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17): 83-91.

25. Temür AS, İşler İİ, Temür G (2017). Finansal Performansın TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BIST Perakende Ticaret İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Kesit Akademi Dergisi, 3(11): 712-729.

26. Tsaur RC (2011). Decision Risk Analysis For an Interval TOPSIS Method. Applied Mathematics and Computation, 218: 4295–4304.

27. Tzeng GH, Huang JJ (2011). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, CRC Press, Newyork, USA.

28. Türkmen SY, Çağıl G (2012). İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Maliye Finans Yazıları, 95: 59-78.

29. Urfalıoğlu F, Genç T (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXV(II): 329-360.

30. Üçüncü T, Akyüz KC, Akyüz İ, Bayram BÇ, Ersen N (2018). Evaluation of Financial Performance of Paper Companies Traded at BIST with TOPSIS Method. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(1): 92-98.

31. Üçüncü T, Akyüz KC, Bayram BÇ, Ersen N (2018). A TOPSIS-Based Performance Assessment Study in Wood Panel Industry, International Symposium on New Horizons in Forestry, 341, Isparta.

32. Üçüncü T, Üçüncü K, Akyüz KC, Bayram BÇ, Ersen N (2018). TOPSIS Yöntemiyle Mobilya Endüstrisinde Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 435-443.

33. Wang TC, Hsu JC (2004). Evaluation of The Business Operation-Performance of The Listing Companies By Applying TOPSIS Method, lEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 1286-1291.

34. Wang TC, Lee HD (2009). Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights. Expert Systems with Applications, 36: 8980–8985.

35. Woo Lee PT, Wei Lin C, Ho Shin S (2012). A Comparative Study on Financial Positions of Shipping Companies in Taiwan and Korea Using Entropy and Grey Relation Analysis. Expert Systems with Applications, 39: 5649-5657.

36. Yılmaz BB, Konyar AM (2013). Financial Performance Evaluation of Publicly Held Lodging Companies Listed in Istanbul Stock Exchange with TOPSIS Method. European Journal of Scientific Research, 95(1): 143-151.

37. Yılmaz T, Kaygın E, Gerekan B (2016). Gıda Maddeleri Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Ölçülmesi: BIST Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(33): 609-623.

38. Yoon K (1987). A Reconciliation Among Discrete Compromise Situations. Journal of Operational Research Society, 38: 277–286.

Kaynak Göster

APA Akyüz, İ , Aydemir, B , Bayram, B , Akyüz, K . (2019). Orman Ürünleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Entropi Temelli TOPSIS Yöntemi ile Karşılaştırılması: Artvin Örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 136-146 . DOI: 10.24011/barofd.519207