MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Tüketici davranışları, hangi mal veya hizmetlerin satın alınacağı, kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait bir süreçtir. Bu süreç, tüketiciler için bir mal veya hizmeti satın alma fikrinin doğuşundan başlar, satın alıp kullandıktan sonra yapılan değerlendirmeye kadar sürer. Bu süreçte tüketicilerinin tutum ve davranışlarını iyi analiz eden ve bu doğrultuda isabetli kararlar alıp uygun faaliyetleri gerçekleştirebilen firmalar başarılı olmaktadır. Bu çalışmada, Zonguldak ilindeki tüketicilerin mobilya tercihinde davranışları; Satın alım öncesinde, sırasında ve sonrasındaki tutumları, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, gelir gibi demografik faktörler yönünden ele alınmış ve müşteri profili ortaya çıkarılmıştır.

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Kaynakça

Binay İ (2006) AB Süresince Otomotiv Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sakarya.

Odabası Y ve Barıs, G (2002) Tüketici Davranışı, Media Cat Kitapları, İstanbul .

Tenekecioğlu B (2003) Genel İşletme, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1268, Eskişehir.

Türedi H (2010) Zonguldak İli Mobilya Sektöründe Satış Sonrası Hizmet Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bartın.

Çabuk Y (2000) Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Ordu İli Merkez İlçe Örneği). Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon. URL-1(2009)

merkez ve belde/köy nüfus toplamları – 2008, 17 Ağustos 2009. İlçelere göre

Kaynak Göster

APA Çabuk, Y , Karayılmazlar, S , Türedi, H . (2012). MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46726