BARTIN YÖRESİ KARIŞIK MEŞCERELERİNİN BİYOKÜTLE STOK DEĞİŞİMLERİNİN İRDELENMESİ

Bu çalışma, Bartın ili içerisindeki 3 kapalı olan karışık meşcerelerin depoladıkları hektardaki biyokütle ve karbonun tahmin edilebilmesi ve bu miktarların aynı türlerin saf meşcerelerinin tuttuğu miktarlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Karışık meşcerelerden 400 m2 büyüklüğünde 82 örnek alan alınmıştır. Örnek alanları temsil eden arazi ölçümleri değerlendirilerek meşcere tipleri ortaya konmuştur. Daha sonra her bir meşcere tipi için ağaç türlerinin tek ve çift girişli biyokütle modellerinden yararlanılarak ve ağaç bazında hareket edilerek örnek alandaki toplam biyokütle miktarları belirlenmiş ve bu miktarlar hektar değerlerine dönüştürülmüştür(kg/ha). Her bir karışık meşcere tipi için belirlenen biyokütle miktarları, saf meşcerelerin biyokütle miktarları ile karşılaştırılmıştır

INVESTIGATIONS ON BIOMASS STOCK CHANGES OF MIXED FOREST STANDS IN BARTIN PROVINCE

Kaynakça

Asan Ü (2003) Orman Amenajmanı-II. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Üniversitesi, Fakülte Yayın No: 0334 İstanbul, 182 s.

Asan Ü (2006) Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, 125 s.

Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ, Sağlam S (2009) Ormanlarda Karbon Birikimi ve Yıllık Değişimin Belirlenmesinde Başvurulan Temel Yaklaşımlar. www.ogm.gov.tr/iklim/karbon_birikim.doc.

Atmaca S (2008) Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Sarıçam Biyokütle Tablolarını Düzenlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Zonguldak, 111 s.

Bert D ve Danjon F (2006) Carbon concentration variations in the roots stem and crown of mature Pinus pinaster (Ait). Forest Ecology and Management, 222: 279-295.

Binkley D, Stape J L, Ryon M G (2004) Thinking about efficiency of resource use in forest. Forest Ecology and Magement, 193: 5-16. Meşcere Tipleri

Kaynak Göster

APA Durkaya, B , Durkaya, A , Macaroğlu, K . (2012). BARTIN YÖRESİ KARIŞIK MEŞCERELERİNİN BİYOKÜTLE STOK DEĞİŞİMLERİNİN İRDELENMESİ . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 28-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46729