BARTIN KENTİ VE ARIT HAVZASI ÖRNEĞİNDE PEYZAJ DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, Bartın Kenti ve Arıt Havzası’nda peyzaj değerlendirmede kullanılan göstergelerden doğallık ve kırılganlık incelenmiştir. Doğallık ve kırılganlık için değerlendirme kriterleri oluşturulmuştur. Araştırma alanı bu kriterlere göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları oluşturulan haritalar üzerinde gösterilmiştir. Doğallık ve kırılganlık alandaki süreçlerle ilgili göstergelerden olup zaman içinde farklılık gösterebilmektedir. Araştırma sonucunda alanın doğusundaki dağlık alanın doğala yakın alan özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Alanda doğudan batıya doğru insan etkisinin artmasına bağlı olarak doğallık özelliği azalmaktadır. Topoğrafyanın etkisine de bağlı olarak alanın batısına doğru yerleşim alanları ve tarım alanları yoğunluk kazanmaktadır. Kırılganlık insan etkisinin yoğunluğuna bağlı olarak artış göstermektedir. Araştırma alanında sel, taşkın, seyelan, su erozyonu, heyelan ve insan faaliyetleri etkisi altındaki alanların kırılganlık özelliğine sahip alanlar olduğu tespit edilmiştir. Özellikle nehir kenarındaki eğimi az olan alanlarda sel-seyelan etkisi fazladır. Bu alanlarda yerleşimlerin de artmasına bağlı olarak insan etkisi fazla görülmektedir. Bu nedenle bu alanlarda kırılganlık fazladır. Çalışma sonucunda doğala yakın alan özelliğinde bulunan dağlık alanların korunması gerekliliği ve nehir kenarındaki eğimin az olduğu sel etkisi altında kalan alanlarda yerleşime izin verilmemesi gerekliliği öneri olarak sunulmuştur

A RESEARCH ON LANDSCAPE ASSESSMENT,CASE STUDY;BARTIN CITY AND ARIT BASIN.

Kaynakça

Yücel, M. 1999. Doğa Koruma alanları ve planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın

No: 104, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: B – 9, Adana.

Kaynak Göster

APA Gökyer, E . (2012). BARTIN KENTİ VE ARIT HAVZASI ÖRNEĞİNDE PEYZAJ DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 82-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46735