Açık Yeşil Alanlarin Kullanicilara Sunduğu Olanaklarin Değerlendirilmesi: Kocaeli/Türkiye Örneği

Kocaeli ili bir sanayi kenti olması nedeniyle çok çeşitli sosyo kültürel yapıdaki insanı içerisinde barındırmaktadır. Nüfusun bu çeşitliliği kent halkının kentsel mekanlardan beklentilerini de çeşitlendirmektedir. Bu araştırma Kocaeli kent halkının kentsel açık yeşil alanlar içerisinde yer alan parklardan memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumlarını ve beklentilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada rasgele seçilmiş, yüzyüze görüşmeye dayalı 650 kişi ile anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, güvenirlilik analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Rekreasyonel faaliyetler memnuniyet faktöründe en önemli faktörü oluşturmuş ve kullanıcıların cinsiyet, meslek, gelir ve alanda geçirdikleri zaman ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kullanıcılar parkları, en fazla yaz aylarında (% 49.85), özellikle hafta sonlarında (% 57.80) ve yürümek, yemek yemek, spor amaçlı (% 28.05) olarak kullandıkları belirlenmiştir. Memnuniyetsizlik faktörlerinde ise yönetim ve alt yapı faktörleri ön plana çıkmıştır. Ankete göre kullanıcıların % 30.20 ‘lik büyük bir kısmı donatı elemanlarının, yönlendirme levhalarının ve güvenliğin yetersiz olduğu söylemektedir.

Evaluation of the opportunities offered by open-green spaces for urban users: A Kocaeli /Turkey Sample

As an industrial city, Kocaeli contains a wide variety of people from different socio-cultural backgrounds. The diversity of the population diversifies the expectations of the inhabitants for urban spaces. We studied the satisfaction and dissatisfaction status and expectations of Kocaeli inhabitants for the parks located in urban open-green spaces. In this study 650 people were randomly selected to participate in a face to face interview-based survey. The data obtained from the questionnaire was used for frequency distribution analysis, factor analysis, reliability analysis and correlation analysis. Recreational activities form the most important satisfaction factor in the study, and this factor is closely related with the gender, occupation, and economic status of the users and the time spent in spaces. Users mostly spent time in the parks during the summer (49.85%), particularly during weekends (57.80 %), for the purposes of hiking, eating and exercising (28.05 %). Management and infrastructural factors have caused dissatisfaction. Survey results concluded that the majority of the users, which is 30.20 %, find the reinforcement elements, directional signs and security insufficient.

Kaynakça

Akdeniz, N.S., Çelik, A. and Nemutlu F.E

Kaynak Göster

APA Seyidoğlu Akdeniz, N , Çelik, A . (2017). Açık Yeşil Alanlarin Kullanicilara Sunduğu Olanaklarin Değerlendirilmesi: Kocaeli/Türkiye Örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 32-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/267361