MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ZAMAN SERİLERİYLE ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı merkez bankası bağımsızlığı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi Türkiye örneğinde tartışmak ve analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için Johansen Eşbütünleşme ve vector hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan yıllık data Türkiye’nin 1970-2012 dönemini kapsamaktadır. Test sonuçları merkez bankası bağımsızlığı ve enflasyon arasında hem uzun dönemde hem kısa dönemde güçlü bir negative ilişki olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de merkez bankası bağımsızlığı arttıkça enflasyon oranı düşmektedir. Çalışmanın bulguları literatürdeki hakim görüşe uygun olarak bağımsız merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha başarılı olduğu görüşünü desteklemektedir

THE NEXUS BETWEEN CENTRAL BANK INDEPENDANCY AND INFLATION: A TIME SERIES ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY

The aim of this study is to discuss and analyse the relationship between central bank independency and inflation in the case of Turkey.  In order to achieve this goal, Johansen’s approach to cointegration analysis is employed and the vector error correction model of the same approach is applied by using the annual data of Turkey covering the period of 1970-2012.The estimation results show that there exist a strong negative relationship between central bank independency and inflation both in short run and long run. That is, increasing level of central bank independency decreases the inflation rate in Turkey. Therefore, our study supports the dominant view in the literature that independent central banks more successful in combating inflation.

Kaynakça

Ayhan, B. ve Üstüner, Y. (2010). Merkez bankalarının bağımsızlığı ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Amme İdaresi Dergisi, 43(1), 57-80.

Alesina, A. (1988). Macroeconomics and politics. İçinde S. Fischer (ed.), NBER Macroeconomics Annual Vol.3 (13-62), MIT Press

Alesina, A. ve Summers, L. H. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance: Some comperative evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), 151-162.

Bade, R. ve Parkin, M. (1988). Central bank laws and monetary policy. Yayınlanmamış çalışma, Department of Economics, University of Western Ontario, Canada, Kaynak: http://economics.uwo.ca/people/parkin_docs/CentralBankLaws.pdf, Erişim:Ocak, 2014

Barro, R. J. ve Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary Economics, 12, 101-121 Baydur, C. M. ve

Süslü, B. (2007). Avrupa Merkez Bankası ve TCMB’nin

bağımsızlıklarının karşılaştırılması ve ekonomiye etkileri. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 43-66.

Bozkurt, H. (2007). Zaman Serileri Analizi. Bursa: Ekin Kitabevi.

Campillo, M. ve Miron, J. A. (1997). Why does inflation differ across countries?. İçinde C.D. Romer ve D. H. Romer (ed.), Reducing Inflation: Motivation and Strategy (ss. 335-362). University of Chicago Press.

Cukierman, A. (1993). Centrla bank independence, political influence and macroeconomic performance: A survey of recent developments. Cuadernos de Economia, 30(91), 271- 291.

Cukierman, A. (1994). Central bank independence and monetary control. The Economic Journal, 104(497), 1437-1448.

Cukierman, A., Webb, S. B. ve Neyapti, B. (1992). Measuring the independence of central banks and its effect on policy outcomes. The World Bank Economic Review,6(3), 353- 398.

Demirgil, H. (2011). Merkez Bankası bağımsızlığı ve makroekonomik performans: TCMB Örneği, Sosyoekonomi, 2011(2), 114-230.

Debelle, G. ve Fischer, S. (1995), How should a central bank be?. İçinde J. C. Fuhrer (ed.), Goals Guidelines and Constarints Facing Monetary Policymakers, Boston: Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series, 38, 195-221.

Doğru, B. (2012a). Merkez bankası politikalarının fiyat istikrarı ve diğer iktisadi olgular açısından değerlendirilmesi ve Türkiye’de enflasyon hedeflemesi örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğru, B. (2012b). Merkez bankası bağımsızlığının dezenflasyonist etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(1), 11-21.

Eijffinger, S. C. W. (Eylül, 1997). The New Political Economy of Central Banking. Monetary Theory as a Basis for Monetary Policy (Conf.), Trento.

Eijffinger, S. C. W ve De Haan, J. (1996), The political economy of central-bank independence. Special Papers in International Economics. Princeton University, Department of Economics, International Finance Section, New Jersey.

Eijffinger, S. C. W. ve Schaling, E. (Ocak, 1995). The ultimate determinants of central bank independence. Center Conference on Positive Political Economy: Theory and Evidence, Tilburg.

Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.

Engle, R. F. ve Yoo, B. S. (1987). Forecasting and testing in co-integrated sytems, Journal of Econometrics, 35, 143-159.

Fischer, S. (1995). Central-bank independence revisited. The American Economic Review.85(2), 201-206.

Goodhart, C. A. E. (1994). Game theory for central bankers: A report to the governor of the Bank of England. Journal of Economic Literature, 32, 101-114.

Grilli, V., Masciandaro, D. ve Tabellini, G. (1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic Policy, 6(13), 341-392.

Günsoy, B. (2001). Hukuksal yapı ve iktisadi başarı: TCMB örneği. İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi. 23-24, 171-184.

Kadyrova, S. (2009). Merkez Bankası bağımsızlığı ve makroekonomik performans arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kydland, F. E. ve Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. The Journal of Political Economy, 85(3), 473-492.

Rogoff, K. (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. The Quarterly Journal of Economics, 110, 1169-1190.

Sargent, T. J. ve Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmatic. Federal Resevre Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5, 1-17.

Snowdon, B. ve Vane, H. R. (2012). Modern makroekonomi: Temelleri gelişimi ve bugünü. (Çev. B. Kablamacı vd.). Efil Yayınevi, Ankara.

Sturm, J. E. ve De Haan, J. (2001). Central bank independence and inflation in developing countries: The role of influential observations. Yayınlanmamış çalışma. Universitiy of Groningen, Department of Economics, Kaynak: http://www.international- macro.economics.uni-mainz.de/Dateien/sturm.pdf, Erişim: Mart, 2013.

http://databank.worldbank.org

Kaynak Göster

APA Beşkaya, A , Güdenoğlu, E . (2014). THE NEXUS BETWEEN CENTRAL BANK INDEPENDANCY AND INFLATION: A TIME SERIES ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY. Journal of Banking and Financial Research , 1 (2) , 43-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf/issue/18987/200473