Makro İhtiyati Düzenlemelerin Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkinliği Türkiye Uygulaması

2008 küresel finansal kriziyle birlikte sistemik riskleri kontrol ederek finansal sistemin yerel ve küresel etkilerden kaynaklanan dalgalanmalara karşı dayanıklılığını sağlama amacıyla birçok ülkede makro ihtiyati politikalar oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Makro ihtiyati politikaların birincil amacı finansal istikrarı olumsuz etkileyen sistemik risklerin önüne geçilmesidir. Sistem genelinde finansal risk seviyesinin artmasını sınırlandırarak uzun vadede çıktı kayıplarını önlemek ise makro ihtiyati politikaların nihai hedefini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, makro ihtiyati politikaların araç ve hedefleri araştırıldıktan sonra ülkemizde uygulanan makro ihtiyati politikaların özellikle bankacılık sektörü üzerinden etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Makro ihtiyati araçların yanı sıra mikro ihtiyati araçlar da incelenmiş ve hedeflerine ulaşması bakımından Türk Bankacılık Sektörü verileri üzerinden analiz edilmiştir. Makro ihtiyati ve mikro ihtiyati araçların etkin bir şekilde kullanıldığı ve kısa ve orta vadede hedeflerine ulaştığı anlaşılmıştır.

Effect of Macro Prudential Policies on Banking Sector Case of Turkey

With the 2008 global financial crisis, macro prudential policies have been established and implemented in many countries in order to ensure the resilience of the financial system to fluctuations arising from local and global influences by controlling systemic risks. The primary objective of macroprudential policies is to prevent systemic risks that adversely affect financial stability. The ultimate goal of macro prudent policies is to limit the increase in the level of financial risk throughout the system and to prevent long-run output losses. The aim of this study is to determine the effectiveness of the macroprudential policies employed in our country, especially for the banking sector, after the instruments and targets of macroeconomic policies have been investigated. In addition to macroprudential instruments, microprudential instruments have also been examined; the instruments applied through the Turkish Banking Sector have been evaluated in terms of achieving their targets and research results reveal that macro end micro prudent policies and tools employed for the Turkish economy and the financal sector have been working effectively for reaching the targeted results.

Kaynakça

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 08 10 2013, Sayı:29840.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 18 06 2011, Sayı:29840.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 27 09 2016, Sayı:29840.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 31 12 2013, Sayı:28868.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 08 10 2013, Sayı:28789 (Mükerrer).

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 18 06 2011, Sayı:27968.

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 18 06 2011, Sayı:27968.

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 08 10 2013, 28789.

Tüzün, O., ve Kahyaoğlu, H. (2015). Makro İhtiyati Para Politika Amacı Olarak Finansal İstikrar: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52, 603.

T.C. Merkez Bankası.(2017). Finansal İstikrar Raporu.

T.C. Merkez Bankası.(2016). Finansal İstikrar Raporu.

Tavman, Y. (2015). The Great Leveraging, NBER Working Paper Series 18290.

Tavlor, A.M. (2012). A Comparative Analysis of Macroprudential Policies: Oxford Economic Papers, 67(2), s.334-385.

Reinhart, C. M. ve Rogoff, K. S.(2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton.

Özatay, F.(2011). Para Politikasında Yeni Arayışlar, İktisat İşletme ve Finans, 27, 315, s.51-75.

Özatay, F.(2011). Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası: İki Hedef-Üç Ara Hedef-Üç Araç, İktisat İşletme ve Finans,26, 302, s.27-43.

Osinski, J. vd.(2013). Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF Discussion Note, SDN 13-05, s.22.

Mutlutürk, Ş.(2012). Makro İhtiyati Politika Aracı Olarak Zorunlu Karşılıkların Kullanılması: Türkiye Örneği ve Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi, Bankacılar Dergisi, 81.

Lim, C. vd.(2011). Macroprudential Policies: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences, IMF Working Paper, IMF, WP/11/238.

Küçükbıçakcı, F.P.E. vd.(2018) Makro İhtiyati Politikalar Gelişmekte Olan Ülkelerde Kredi Büyümesinde Etkili mi?, Merkezin Güncesi, TCMB, 27 Şubat 2018.

Kara, H. vd.(2013) Türkiye için Makul Kredi Büyüme Oranı Ne Olmalı?, Ekonomi Notları, TCMB, No:2013-03, 29.

İlhan, A. (2015) Makro İhtiyati Politikaların Genel Çerçevesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52, 608, s. 67.

International Monetary Fund.(2013). Key Aspects of Macroprudential Policy, IMF, Policy Papers.

FSB, IMF, BIS.(2011). Macroprudential Policy Tools and Framework, Update to G20 Finance Ministers and Central Bank Governers.

Eşsiz, F. P.(2017). Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme, JEBPIR, 35-63.

Eğilmez, M. (2014). Makro İhtiyati Politikalar ve Türkiye 14.03.2018, tarihinde http://www.mahfiegilmez.com/2014/11/makro-ihtiyati-politikalar-ve-turkiye.html adresinden erişildi.

Borio, C.,(2003). Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation, BIS Working Paper, No.128, 2003.

Binici, M., vd.(2013). Faiz Koridoru bir Makro İhtiyati Araç Olabilir mi?” Ekonomi Notları, TCMB, No:2013-20.

Blundel-Wignall, A., ve Roulet, C. (2013). Macro-Prudential Policy, Bank Systemic Risk and Capital Controls, OECD Journal, 2.

BIS.(2018). https://www.bis.org/bcbs/publ/d445.pdf (19.07.2018).

BIS.(2011). https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf (19.07.2018).

BIS.(2010). https://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf (19.07.2018).

Ben S. Bernanke (2004). Remarks at the meetings of the Eastern Economic Association, Washington, DC.

Baziki, S. B. (2017). Makro İhtiyati Politikaların Kredi Kullanımına Yansıması, TCMB, Merkezin Güncesi.

Başçı, E., ve Kara, H. (2011). Finansal İstikrar ve Para Politikası, İktisat İşletme ve Finans, Bilgesel Yayıncılık, 2011, 9-25.

Kaynak Göster