Yargıtay kararlarında Milletlerarası tahkim kanunu'nun zaman bakımından uygulanması ve Hukuk seçimi sorunu

Bu çalışmada, 5 Temmuz 2001 tarihli Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun zaman bakımından uygulanması ve özellikle taraflarca yapılan hukuk seçiminin hangi andaki "cari" kuralları kapsadığı sorunu, konuya ilişkin Yargıtay kararları değerlendirilerek ele alınmıştır. Geçiş hükümleri içermeyen Kanun'un, usul hukukunda kabul edilen genel ilkeler doğrultusunda derhal yürürlüğe girdiği görüşünün benimsenmesi ve devam etmekte olan tahkim yargılamaları bakımından yürürlük tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir. Taraflarca Milletlerarası Tahkim Kanunu yürürlüğe girmeden önce yapılan hukuk seçimi anlaşmalarında yer alan "cari kanunların" uygulanacağı yolundaki ibarelerin ise, tahkim sözleşmesinin yapıldığı sırada değil, yargılamanın başladığı sırada cari olan kanunu ifade ettiği kabul edilmelidir.

This study examines the issue of transition in regard of the International Arbitration Act of July 5, 2001 particularly the question which rules have to be considered as chosen by the parties, if there İs a reference to "current law", and the procedural rules have been amended after the conclusion of the arbitration agreement. The aforementioned Act does not include any transitional provisions. According to High Court decisions, the Act has a procedural nature and therefore must be applied immediately also for pending procedures, İnspite of the fact that such a procedure is based on an agreement concluded before the Act entered info force. A phrase like "current procedural law" İn an arbitration agreement should be understood as referring not to the date of the agreement, but to the date of the trial.

Kaynakça

Akıncı, Z.: Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2007.

Bilgi, N./Önen, E.: Medeni Yargılama Hukuku, B. 3, Ankara 1978.

Dicey, A. V./Morris, L: Conflict of Laws, Ed. 12, London 1993.

Ekşi, N.: 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'na İlişkin Yargıtay Kararları, İstanbul 2009.

Ekşi, N.: Kanunlar İhtilafı Alanında "Incorporation", MHB 1999-2000, Y. 19-20; S. 1-2, Prof. Dr. Aysel Çelikel'e Armağan, s. 263-291.

Ekşi, N.: Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme, MHB 2003, Y. 23, S. 1-2, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, s. 295-338.

Lu, M.: The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England, Arizona Journal of International & Comparative Law 2006, Vol. 23, No. 3, s. 747-785.

Nomer, E.: Yargıtay Kararlarında Devletler Özel Hukuku Kanunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, s. 685-730.

Nomer, E./Şanlı, C.: Devletler Hususi Hukuku, B. 16, İstanbul 2008.

Pekcanıtez, H./Atalay, O./Özeltes, M.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2008.

Postacıoğlu, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, B. 6, İstanbul 1975.

Redfern, A./Hunter, M.: Law and Practice of International Commercial Arbitration, Londra 1999.

Shackelford, E.: Party Autonomy and Regional Harmonization of Rules in International Commercial Arbitration, University of Pittsburgh Law Review 2006, Vol. 67, s. 897-912.

Şanlı, C.: 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Yürürlük Tarihinden Evvel Yapılmış Olan Sözleşmelerden Doğan Tahkimlere Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu, MHB 2003, Y. 23, S. 1-2, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, s. 687-712.

Şit, Banu: Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2005.

Tekinalp, G.: Milletlerarası Özel Hukuk-Bağlama Kuralları, B. 10, İstanbul 2009.

Üstiindağ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, B. 7, İstanbul 2000.

Kaynak Göster