YAPI KOOPERATİFLERİNİN TACİR SIFATI OLUP OLMADIĞI SORUSU BAĞLAMINDA YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ'NİN 15.9.2014 TARİH, 2014/2787 ESAS VE 2014/5195 KARAR SAYILI KARARININ ELEŞTİRİSİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 16. maddesinde "ticaret şirketleri" tüzel kişi tacir olarak kabul edilmiştir. Aynı Kanunun 124. maddesinde ise ticaret şirketleri sayma yolu ile belirlenmiş ve kooperatif şirketler de bu hükümde ticaret şirketi olarak zikredilmiştir. Kanunun açık hükmüne rağmen Yargıtay çeşitli kararlarında kooperatifin tacir olmadığına karar vermektedir. Hukukun asli kaynağı olan Kanun hükümleri göz ardı edilerek verilen bu kararlar hatalıdır. Çalışmamıza konu olan Yargıtay kararı hem kooperatiflerin tacir sıfatı; hem de uygulamada sıkça karıştırılan "ticari iş" ve "ticari dava" müesseseleri esas alınarak irdelenmiştir. Bu bakımından çalışmamızın uygulamaya ışık tutacağı kanaatindeyiz.

"Commercial companies" have been accepted as corporate persons in Article 16 of the Turkish Commercial Code with Code No. 6102. In the 124th article of the same Code, commercial companies have been determined by counting and cooperative companies are also mentioned in that provision as a commercial company. Despite the clear provision of the Code, Court of Appeal decides that the cooperatives are not merchant in various decisions. These decisions, by ignoring the provisions of Act (Code) which are primary source of law, are incorrect.The decision of Court of Appeal which is the subject of our study is examined both on the basis of the tradesman status of cooperatives and institutions of "commercial affair" and "commercial case" which are often lead to confusion in practice. In this regard, we believe that our study will contribute to the implementation.

Kaynakça

Arkan, S.: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2015.

Ayhan, R./ Özdamar, M. / Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku, 8. Bası, Ankara 2015.

Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku, 3. B., Ankara 2015.

Gözübüyük, A. Ş.: Hukuka Giriş ve Hukukun Genel Temel Kavramları, 24. Bası, Ankara 2005.

Gözler, K.: Hukuka Giriş, 9. Bası, Bursa 2012.

Kaçak, N.: Konut Yapı Kooperatifleri, Ankara 2002.

Karahan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Konya 2014.

Karayalçın, Y.: Hukukda Öğretim- Kaynaklar- Metod- Problem Çözme, Ankara 1981.

Nomer Ertan, F. (Ülgen, H./ Helvacı, M. / Kendigelen, A./ Kaya, A.: Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015.

Poroy, R./ Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012.

Tekinalp, Ü.: Kooperatiflerde Ortakların Kişisel Niteliklerinin Önemi, Ortak Sıfatının Kazanılması ve Yitirilmesi, İstanbul 1972.

Kaynak Göster