Türk ticaret kanunu tasarısın'da hakimin genişleyen rolü

Ticaret hukuku alanında pek çok yeniliği hukukumuza dahil edecek olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, aynı zamanda hakimin takdir yetkisini genişleten düzenlemelere de yer vermektedir. Somut olay adaletini sağlamak bakımından hakimin takdir yetkisinin arttırılması kanımca yerinde olmuştur. Bu çalışma kapsamında, Tasarı'da yer alan; ticari işletme, birleşme, bölünme ve tür değişme, anonim ortaklıklar ve limited ortaklıklara ilişkin hakimin takdir yetkisini genişleten ilgili hükümler inceleme konusu yapılacaktır.

The Draft Turkish Commercial Code, which will introduce many innovations to Turkish commercial law, also includes regulations which will widen the discretionary power of the judge. This approach is very appropriate to provide equitable solutions for differing cases. In this study, the articles which widen the discretionary power of the judge concerning the commercial enterprises, mergers,split-offs and conversion of the nature of the corporation, joint stock and limited liability companies will be analyzed.

Kaynak Göster