MÜŞTERİYİ EK EDİMLERLE SUNUMUN GERÇEK DEĞERİ HAKKINDA YANILTMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABET (TTK m. 55.1.a.7)

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 55. maddesinde yer alan haksız rekabet hallerinden biri de müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmaktır. Bir davranışın TTK m. 55.1.a.7’ye göre haksız rekabet teşkil edebilmesi için müşteriye bir ek edim sunulmalı ve bu ek edim, sunumun gerçek değeri konusunda müşteriyi yanıltacak nitelik taşımalıdır. Bu çerçevede, çalışmamızda öncelikle ek edim kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulacak; daha sonra, sunumun gerçek değeri ile müşterinin ne zaman bu değer hakkında yanıltılmış sayılacağı hususları açıklanmaya çalışılacaktır. Tüm bu açıklamalar yapılırken de, söz konusu hükmün mehazının İsviçre Haksız Rekabetin Önlenmesi Kanunu’nun (İHRK) 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi olması sebebiyle, konuya ilişkin İsviçre öğretisinden ve yargı kararlarından istifade edilecektir.

Unfair Competition by Deceiving Customers on the Real Value of the Proposition with the Help of Additional Performances

One of the facts that can be identified as unfair competition, which are regulated by the Turkish Commercial Code (TCC) Art. 55, is the deception of the customers about the real value of the proposition with the help of additional performances. There are several conditions for an affair to constitute unfair competition. First of all, there must be an additional performance. Secondly, the additional performance should be deceptive enough in order to deceive the customer about the real value of the proposition. In this context, the concept of additional performance will be emphasized, and then, the question when the customer can be considered as a deceived customer will be tried to clarify. Because of the reason that the relevant article in TCC is originated from The Code on Prevention of Unfair Competition of Switzerland (CPUCS) Article 3 Paragraph 1 Subparagraph (g), Swiss doctrine and court decisions will also be benefited from.

Kaynakça

Aksoy, M. A: 2005/29 AT Haksız Ticari Uygulamalar Direktifinde Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri ve Uygulama Örnekleri, İÜHFM, 2015, C. LLXXIII, S. 1 (s. 279-318).

Arkan, S.: Haksız Rekabet-Gelişmeler-Sorunlar, BATİDER 2004, C. 22, S. 4, (s. 5-20).

Baudenbacher, C.: Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing & Lichtenhahn, 2001.

Emmerich, V.: Unlauterer Wettbewerb, C. H. Beck Verlag, 7. Auf., München 2004.

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2018, s. 96 vd.

Göle, C.: Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Sevinç Matbaası, Ankara 1983.

Gürel, M.: İstenmeyen Ticarî Elektronik İletiler ve Haksız Rekabet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2017 (s. 149-182).

Güven, Ş.: Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaatler, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

Heermann, P. W. (Hrsg. Heermann, P. W./Schlingloff, J.): Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, Band 1, 2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2014.

Heizmann, R. A. (Hrsg. Oesch, M./Weber, R. H./ Zäch, R.): Orell Füssli Kommentar, Wettbewerbsrecht II Kommentar VKU, SVKG, VertBek, PüG, BöB, UWG, BGBM und THG, 2011.

Kıygı, O. N.: Hukuk ve Ekonomi Sözlüğü II, Almanca-Türkçe, C.H. Beck Verlag, München 1999.

Kocayusufpaşaoğlu, N./Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Borçlar Hukuku Genel Bölüm Cilt I, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.

Nomer Ertan, F. N.: Haksız Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

Pınar, H.: Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, C. 18, S. 2 (s. 129-156).

Schwenninger, M. (Hrsg. David, Lucas): Werberecht Kommentar, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Orell Fussli Verlag AG, 2010.

Sutter, G. (Hrsg. Heizmann, R./Loacker, L. D.): UWG Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Dike Verlag AG, 2018.

Wickihalder, U. (Hrsg. Hilty, R. M./Arpagaus, R.): Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing Lictenhahn Verlag, Basel 2013.

Kaynak Göster