Karayolları trafik kanunu'na göre mağdurun doğrudan doğruya sigortacı karşısındaki alacak hakkı

Mağdur 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97'nci maddesine göre, zorunlu mali sorumluluk sigortacısına; lOO'üncü maddesi uyarınca ihtiyari sorumluluk sigortacısına karşı doğrudan doğruya talep ve dava açma hakkına sahiptir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 109'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. Mağdur, tek başına sigortacıya karşı dava açabilir. Bu durumda sigortacı, bizzat davanın tarafı olur; sigorta ettirenin temsilcisi değil. Karayolları Trafik Kanunu'nun 96'ncı maddesine göre, zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 95'inci maddesinin l'İnci fıkrası uyarınca mağdura karşı ileri sürülemeyecek defiler, sigorta sözleşmesinden veya kanundan kaynaklanan defilerdir.

The injured party has the right to allege direct action against the compulsory liability insurer, according to the article 97 of the Road Traffic Act and against the optional insurer according to the article 100. According to article 109/3 of the Road Traffic Act, if the lapse of time disrupted against the tort perpetrator, it would be disrupted against the insurer. Disruption of lapse of time against the insurer would disrupt the lapse of time for the tort perpetrator. The injured party has the right to litigate solely the insurer. In that case, the insurer would become the party of the law suit, not a representative of the tort perpetrator. According to the article 96 of the Act, the claims of injured parties would be reduced, due to the sum insured if the claims exceeded this sum. According to the article 95/1 of the Road Traffic Act,exceptions derived from the insurance policy and the Act cannot be alleged against the injured party.

Kaynak Göster