İsviçre federal mahkemesi'nin anonim şirket yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin bir kararının (133 III 77) değerlendirilmesi

Bu makalede, İsviçre Federal Mahkemesi'nin anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının butlanı konusundaki 133 III 77 sayı ve 16.01.2007 tarihli kararı1 incelenmektedir. Davacı butlan konusunda üç iddia ileri sürmüştür. İlk olarak davacı, davalı anonim şirket yönetim kurulunun bir yönetim kurulu üyesinin hizmet sözleşmesinin feshine dair işleminin hakim şirketin talimatı üzerine gerçekleştirilmiş olması nedeniyle batıl olduğunu ileri sürmüştür. İkinci olarak, bu işlemin resmî bir yönetim kurulu toplantısı yapılmadan ve tutanak tutulmadan tesis edilmiş olması nedeniyle batıl olduğu iddia edilmiştir. Son olarak davacı, bahse konu yönetim kurulu kararının ticaret sicilinde birlikte temsil konusunda bir kaydın bulunduğu bir tarihte tek bir üyenin İmzasıyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle batıl olduğunu ileri sürmüştür. Butlan konusunda ileri sürülen her üç iddia da Federal Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin yorumuna ışık tutmaktadır.

This article offers an analysis of the judgement (133 III 77) dated 16.01.2007 by the Swiss Federal Tribunal regarding the nullity of a board of directors' decision in joint stock companies. The plaintiff had put forward three claims of nullity. First, he argues that the board decision to rescind the service contract of a board member is null because it was based on the instruction of the parent company. Secondly, the plaintiff asserts that the board decision is null because it was taken without the approval of an official meeting documented by minutes. Finally, he contends that the board decision İs null because it was signed by only one board member although the trade registry indicated that a joint decision of at least two members of the board is required. All three arguments were rejected by the Tribunal. The decision sheds light on the interpretation of the relevant provisions of the Turkish Commercial Code.

Kaynakça

Ansay, T.: Anonim Şirket İdare Meclisi Kararlarının İptali Meselesi, Batider, 1964, C. II, S. 3, s. 371 vd.

Arslanlı, H.: Anonim Şirketler, II, III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul 1960.

Böckli, P.: Das Neue Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004.

Bürgi, W.: Das Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, b/2: Art. 698-738, Zürich 1969.

Domaniç, H.: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II, İstanbul 1988.

Forstmoser, P./Meier-Hayoz, A./Nobel, P.: Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996.

Helvacı, M.: İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu, Reha Poroy'a Armağan, İstanbul 1995, s. 175 vd.

Helvacı, M.: Yönetim Kurulunun Görevlerini Murahhaslara Devretmesi, Yaklaşım Dergisi, 1994/12.

Helvacı, M.: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukukî Sorumluluğu, B. 2, İstanbul 2001.

Homburger, E.: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, Teilband V/5b: Der Vervvaltungsrat, Zürich 1997.

İmregün, O.: Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989.

İmregün, O.: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları ve Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 277 vd.

İmregün, O.: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal Sorumu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 255 vd.

Korkut, Ö.: Anonim Şirketlerde İnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara 2007.

Krneta, G.: Praxiskommentar Venvallungsrat, 2. erg. Auflage, Bern 2005.

Kurtulan, A.: Kooperatifler Kanunu ve Açıklaması, Defterler-Belgeler ve Muhasebe İşlemleri, Ankara 2007.

Montavon, P./Wermelinger, A.: Droit et Pratique de la Societe Anonyme, Tome I: Droit, Lausanne 1994.

Montavon, P./Charpie, A.: SA Societe Anonyme, Lausanne 1998.

Özkorkut, K.: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara 1996.

Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2003.

Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku, B. 4, Adana 2003.

Tekil, F.: Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998.

Teoman, Ö.: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın

Karar Alması, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim, C. II, 1982-2001, s. 487 vd.

Trindade, R. T.: Le Conseil d'Administration de la Societe Anonyme, Helbing&Lichtenhahn, Geneve 1996.,

Wernli, M.: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, 2. Aufl., Art. 707-715a, Basel-Genf-München 2002.

Kaynak Göster