FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme kurulması özel olarak tüketicinin korunması gereken bir alandır. 2002/65 sayılı AB Yönergesi bu konuda sadece bazı genel sınırlar çizmektedir; zira detaylı düzenlemeler pek çok finansal hizmet için, bu hizmetlere özgü çıkarılmış Yönergelerde bulunmaktadır. Finansal hizmetlere ilişkin de olsa ortada mesafeli bir sözleşme olduğu için en önemli koruma mekanizmaları her tür mesafeli sözleşmede olduğu gibi ön bilgilendirme yükümlülüğü ve cayma hakkıdır. Türk hukukunda, TKHK m. 49 ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği de AB mevzuatı esas alınarak düzenlenmiştir.

Distance Marketing of Financial Services

Distance marketing of financial services is a special area in which consumers shall be protected. The European Union’s Directive nr. 2002/65 does only sets some general boundries regarding distance marketing of financial services due to the fact that most of the financial services are already regulated in special EU Directives. Since it is a distance contract after all, the most important protection mechanisms are still pre-contractual information duties and right of withdrawal. In Turkish law, Consumer Protection Code art. 49 and secondary legislation are grounded on EU legislation.

Kaynakça

Altınok Ormancı, P.: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

Aslan, Y.: Bankacılar İçin Tüketici Hukuku, Bankalar Arası Kart Merkezi, İstanbul 2016.

Aslan, Y.: 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketici Hukuku, Bursa 2015 (Anılış: Tüketici).

Atamer, Y. M.: Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2016.

Atamer, Y. M.: Tüketici Hukukunun Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını, Tüketicinin Korunması Semineri, Editör Ebru Ceylan, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2007 (Anılış: Tüketici Hukukunun Gelişimi).

Aydoğdu, M.: Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

Barlas, N.: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Prof.

Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, Beta 2001, s. 807-828.

Baş Süzel, E.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması: Cayma Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 169-170.

Bayram, A. E. : Güncel Gelişmeler Işığında Elektronik Sözleşmelerin Kurulması, TBB Dergisi 2015, S. 119, s. 331 vd. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ m2015-119-1498, 27.08.2017.

Beck’scher Online Kommentar BGB: Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth (ed.), 42. Edition, München 2017, BeckOnline (Anılış: BeckOK BGB/İşleyen).

Bozbel, S./Atalı, M.: Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2003, C. VII, S. 3-4.

Brinkmann J. D./Ludwigkeit, J.: Neuerungen des situativen Anwendungsbereichs besonderer Vertriebsformen, NJW 2014, Heft 45, s. 3270 vd.

Büyükay, Y.: İnternette Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, E-Akademi 2014, S. 24, s. 6 vd., www.e-akademi.com.

Communication From the Commission to the Council and the European Parliament, Review of the Distance Marketing of Consumer Financial Services Directive (2002/65/EC), COM(2009) 626 final (COM(2009) 626 final).

Çabri, S.: 6502 sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016 (Anılış: Tüketici).

Çabri, S.: Madde 49 – Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, Milli Şerh, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Hakan Tokbaş/ Özlem Tüzüner (ed.), Aristo Yayınevi, İstanbul 2016 (Anılış: Milli Şerh).

Çakırca, S. İ.: Mesafeli Sözleşmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2018, C. XXXIV, S. 3, s. 99 vd.

Dauses, M. A.: Handbuch des EU Wirtschaftsrecht, Band 1-2, Europäisches Internationales Privatrecht, 40. Ergänzungslieferung, Beck 2017 (Anılış: İşleyen, Dauses EU-Wirtschaftsrecht).

Demir, M.: Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması, Ankara 2004.

DG Justice Guidance Document concerning Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EEC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, June 2014 (DG Justice, June 2014) (Anılış: Resmi Kılavuz).

Dilger, P.: Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Internet, Beck, München 2002.

Erten, A.: Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler (Avrupa Topluluğu Mesafeli Sözleşmeler Direktifi ile Karşılaştırmalı Olarak), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2009.

Föhlisch C./Dyakova, T.: Das Widerrufsrecht im Onlinehandel - Änderungen nach dem Referentenentwurf zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie, MultiMedia und Recht 2013, Heft 2, s. 71-76.

Gezder, Ü.: Mesafeli Sözleşmeler, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, Editör M. Murat İnceoğlu, İstanbul 2015 (Anılış: Konferans).

Gezder, Ü.: Erzurumlu Şerhi Mesafeli Sözleşmeler, İstanbul 2006 (Anılış: Mesafeli).

Gkoutzinis, A. A.: EU Measures of Legal Harmonization Concerning Electronic Commerce and Distance Marketing of Financial Services, Data Protection, Banking Contracts and Investor Protection, Internet Banking and the Law in Europe, Cambridge University Press, s. 165-228 https://doi.org/10.1017/ CBO9780511494703.008.

Green Paper: Commission of the European Communities, Green Paper on the review of the Consumer Acquis, Brussels, 2.10.2001, COM(2001) 531 final (Anılış: Green Paper).

Green Paper: Commission of the European Communities, Green Paper on the review of the Consumer Acquis, Brussels, 08.02.2007, (COM 2006) 744 final (Anılış: Green Paper 2007).

Grundmann, S.: EC Financial Services – Developments 2002-2005, EVRL 4/2005, s. 482-494.

Güneş, Z. N.: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler, Ankara 2018.

Gürses, D.: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı, Legal Hukuk Dergisi 2014, C. 12, S. 140.

Hohlweger, C./Ehmann, T.: Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie – Teil 2: Das neue Widerrufsrecht, GWR, Heft 10, 2014, s. 211 vd. BeckOnline.

İnal, E.: E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul 2005.

Kabaş, E.: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2015, C. XIX, S. 3.

Kara, İ.: Tüketici Hukuku, Ankara 2015.

Karakocalı, A./Kurşun, A. S.: Tüketici Hukuku, Aristo Yayıncılık, İstanbul 2015.

Karayazgan, A.: Sigortanın Mesafeli Satışı (E-Sigorta), Ankara 2018.

Kırca, Ç.: İnternette Sözleşme Kurulması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2000, C. XX, S. 4, s. 99-119.

Kocayusufpaşaoğlu, N.: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci C., İstanbul 2014.

Luzak, J.: To Withdraw or Not to Withdraw? Evaluation of the Mandatory Right of Withdrawal in Consumer Distance Selling Contracts Taking into Account Its Behavioural Effects on Consumers, Journal of Consumer Policy, Journal of Consumer Policy 2014, Vol. 37, I. 1, s. 91-111.

Martinek, M./Semler, F.-J./Flohr, E.: Handbuch des Vertriebsrecht, 4. neubearbeitete und erweiterte Auflage 2016, Beck (Anılış: Martinek/Semler/Flohr/İşleyen). Münchener Kommentar Zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrect-Allgemeiner Teil, Wolfgang Krüger (ed.), 7. Bası, Beck 2016 (Anılış: MünchKomm/İşleyen) .

Oğuz, C.: Kapıdan Satışlarda Tüketiciye Tanınan Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları ve Caymanın Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2004, C. 8, S. 1-2.

Özel, Ç.: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.

Özel, Ç.: Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara 1999 (Anılış: Geri Alma).

Özkan, Ö./Karayazgan, A.: Sigortacılık Sektöründe Mesafeli Satış: Elektronik Ticaretin Hukuki Alt Yapısı, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2006, Volume 8, s. 33-83, http://socialsciences.eurasianacademy. org/dergi//sigortacilik-sektorunde-mesafeli-satis-elektronik-ticaretin-hukuki-alt-yapisi201603.pdf .

Özsunay, M. R.: Mesafeli Sözleşmeler ve E-Ticarette Tüketicinin Korunması, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Eski (4077) ve Yeni (6502) Kanun Karşılaştırmalı, Hakan Tokbaş/Fehim Üçışık (ed.), Bilge Yayınevi, Ankara 2014.

Reich, N./Micklitz, H.-W./Rott, P./Tonner, K.: European Consumer Law, 2nd Edition, Cambridge 2014.

Reisoğlu, S.: Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları, Bankacılar Dergisi 2007, S. 61, s. 75 vd.

Sağlam, İ.: Elektronik Sözleşmeler, İstanbul 2007.

Serozan, R.: Hukukta Yöntem – Mantık, İstanbul 2017.

Schmidt, K. von F./Brönneke, T.: Das Widerrufsrecht bei Fernabsatz- und Haustürgeschäften – Neuerungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie, VuR, Heft 12, 2013, s. 448 vd.

Schwab, A./Giesemann, A.: Die Verbraucherrechte-Richtlinie: Ein wichtiger Schritt zur Vollharmonisierung im Binnenmarkt, EuZW, Heft 7, 2012, s. 253 vd.

Seliçi, Ö.: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977.

Steennot, R.: The Right of Withdrawal under the Consumer Rights Directive as a tool to protect consumers concluding a distance contract, Computer Law&Security Review 2013, S. 29.

Süzel, C.: Bireysel Kredilerle Bağlantılı Kurulan Sigorta Sözleşmeleri Mevzuatının Değerlendirilmesi, Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, On İki Levha, İstanbul 2017.

Spindler, G./Schuster, F.: Recht der electronishen Medien, 3. Auflage, Beck 2015, BeckOnline (Anılış: Spindler/Schuster/İşleyen).

Topaloğlu, M.: Madde 48 - Mesafeli Sözleşmeler, Milli Şerh, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Hakan Tokbaş/Özlem Tüzüner (ed.), Aristo Yayınevi, İstanbul 2016.

Unger, O.: Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher – Eine systematische Erführung, ZEuP 2012, s. 270 vd.

Uzun Kazmacı, Ö.: İnternet Ortamında Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2016, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. III, C. 22, S. 3, s. 2791 vd.

Wendehorst, C.: Das neue Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie, NJW 2014, Heft 9, s. 577-584.

Yıldırım, A.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2009.

Yılmaz, S.: Hukuki Açıdan İnternet Bankacılığı, Ankara 2010.

Yonge, W.: The Distance Marketing of Consumer Financial Service Directive, Journal of Financial Services Marketing, Vol. 8, s. 79-92.

Yücedağ Göztepe, N.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı, TAAD 2016, S. 27.

Zevkliler, A./Özel, Ç.: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.

Kaynak Göster