DOĞURACAĞI HUKUKİ VE FİİLİ ZORLUKLAR SEBEBİYLE BİRLEŞME KARARININ İPTALİNDEN İMTİNA EDİLEBİLİR Mİ? İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 18.12.1990 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İnceleme konusu yapılan, İFM’nin 18.12.1990 tarihinde verdiği, kooperatiflerin birleşmesine ilişkin bir kararıdır. İFM birleşmenin iptalinin yaratacağı zorlukların mahkemenin iptale hükmedip hükmetmemesi üzerindeki etkilerini tartışmış, çeşitli saptamalar yapmış ancak sorunu kesin ifadelerle bir çözüme kavuşturmamıştır. İFM’ye göre, iptal davasına bakan hâkim birleşmenin iptalinin yaratacağı sonuçlarla ilgilenmeksizin iptal kararı verebilir. Bu noktada oluşacak hukuki ve fiili zorluklar belirleyici değildir. Ancak bütün ihtimalleri kapsayan, genelgeçer yargılarda bulunmaktan da kaçınılmalıdır. Nitekim menfaat dengeleri birleşmenin iptalini arzu edilmez kılabilir. Kararda yapılan değerlendirmeler, TTK m. 192 kapsamında, yaratacağı hukuki ve fiili zorluklar nedeniyle iptal kararı vermekten imtina edilip edilemeyeceği noktasında önem taşımaktadır. Gerçekten de iptal kararı geriye etkili olarak birleşmeyi ortadan kaldıracağından, birleşmeye katılan şirketler, ortaklar ve alacaklılar bakımından pek çok sorun doğacaktır. Konu, tescilin iyileştirici etkisi ve işlem güvenliği ile yakından bağlantılıdır.

The subject matter of this article is a decision of the FSC on 18.12.1990 concerning the merger of cooperatives. FSC discussed the effects of the nullification of the merger on the case, but did not resolve the problem with definitive expressions. According to the FSC, the judge shall rule without any consideration of the consequences of the annulment of the merger. At this point, the legal and actual difficulties will not be determinant. However, it should be avoided to make generally accepted judgments covering all possibilities. As a matter of fact, interest balances may make the annulment of the merger undesirable. The assessments made in the decision are important to determine whether the judge avoid annulment due to its chaotic consequences. Indeed, as the annulment decision will ex-tunc eliminate the merger, many problems will arise in terms of companies, partners and creditors involved in the merger. The subject is closely linked to the healing effect of registration and the process security.

Kaynakça

Antalya, G./Topuz, M.: Medeni Hukuk, İstanbul 2015.

Bahar, R.: “Art. 107 Consequences d’une irrégularité”. Henry Peter, Rita Trigo- Trindade (Ed.), Commentaire de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine ainsi que des dispositions des lois fédérales modifiées par la LFus içinde, Zürich 2005, s. 1009-1017.

Bertschinger, U.: Die Klagen gemäss Fusiongesetz – ein Überblick, in: AJP 2004, s. 839 vd.

Böckli, P.: Schweizer Aktienrecht mit Fusionsgesetz, Börsengesellschaftsrecht, Konzernrecht, Corporate Governance, Recht der Revisionsstelle und Abschlussprüfung in neuer Fassung - unter Berücksichtigung der angelaufenen Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts, Zürich 2009.

Chenaux, J. L.: “La protection des actionnaires et associés dans les fusions d’entreprises / VII. Les Sanctions”, Mathieu Blanc ve Laure Dallavès (Ed.), Coopération et fusion d’entreprises, CEDIDAC, Lausanne 2005, s. 138-164.

Cuendet, A.: La Fusion par absorption, en particulier le contrat de fusion, dans le droit suisse de la société anonyme, Berne 1973.

Dubs, D./Frehner, F.: “Art. 107”. Rolf Watter, Nedim Peter Vogt, Rudolf Tschäni, Daniel Daeniker (Ed.). Basler Kommentar Fusiongesetz, Zürich 2015, s. 920-927.

Edis, S.: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1987.

Erdem, E.: “Birleşme Bölünme ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar”, GSÜHFD 2013, S. 2, s. 113-138.

Glanzmann, L.: Umstrukturierungen: Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusiongesetzes, Bern 2014.

Gozzi, N.: Schutz der Aktionäre bei Fusion und Spaltung gemäss Fusiongesetz. Zürich/St. Gallen 2009.

Hoffman-Nowotny, U.: “Art. 107”, Marc Amstutz, Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb (Ed.), CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG, Zürich 2016, s. 415-418.

İmre, Z.: Medeni Hukuka Giriş, Temel Kavramlar, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku, İstanbul 1980.

Kırca, Ç.: “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion)”, AÜHFD 2001, C. 50, S. l, s. 91-119.

Meier-Dieterle, F. C.: “Art. 107”, Frank Vischer (Ed.), Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, Zürich 2012, s. 1120-1124.

Moroğlu, E.: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul 2017.

Narbay, Ş./Kesici, B.: “Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine ‘Karşılaştırmalı Bir İnceleme’”, TFMD 2015, C. 1, S. 2, s. 107-159.

Nomer, H. N.: Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar, İstanbul 2008.

Nussbaumer, A.: Die Anfechtung von Umstrukturierungsbeschlüssen nach Art. 106 und 107 Fusionsgesetz am Beispiel der Aktiengesellschaft, Zürich 2012.

Oğuzman, K./Barlas, N.: Medenî Hukuk, İstanbul 2013.

Recordon, P. A.: La protection des actionnaires lors des fusions et scissions de sociétés en droit suisse et en droit français. Genève 1974.

Sarıkaya, S.: Şirket Birleşmelerinde Ortakların Dava Yoluyla Korunması, İstanbul 2019.

Schenker, F.: “Art. 107”, Fusionsgesetz sowie die einschlägigen Bestimmungen des IPRG und des Steuerrechts içinde, Bern 2015, s. 688-694.

Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013 (Yeni Hukuk).

Vogel, A./Heiz, C./Behnisch, U./Sieber, A.: FusG Kommentar: Fusionsgesetz, Zürich 2012.

Kazancı Bilgi ve İçtihat Bankası, www.kazanci.com

Message concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, (https://www.admin.ch/opc/fr/federalgazette/ 2000/3995.pdf, Erişim Tarihi : 13.05.2019) (Message).

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324), TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 96 (https://www.tbmm.gov.tr/ sirasayi/donem23/yil01/ss96.pdf, Erişim Tarihi: 13.05.2019) (TTK Gerekçe).

www.bger.ch

Kaynak Göster