ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI YERİNİN ESAS SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLMESİ

Anonim şirket genel kurul toplantısı kural olarak şirket merkezinde yapılır. Fakat anonim şirketlerin birleşmesi, şirketin coğrafi olarak birçok yerde faaliyette bulunması veya pay sahiplerinin farklı yerlerde ikamet etmesi gibi sebeplerin ortaya çıkması, genel kurulun merkez dışında bir yerde yapılmasını gerektirebilir. Genel kurulun şirketin merkezinden farklı bir yerde toplanması, esas sözleşmede öngörülmek şartıyla mümkündür. Ancak toplantının merkez dışında yapılacağı bir yerin esas sözleşmede gösterilmesi, konunun sadece bir yönüdür. Zira esas sözleşmede birden fazla toplantı yerinin veya muhtemel toplantı yerlerinin gösterilmesi ya da toplantı yerinin seçiminde yönetim kuruluna yetki verilmesi de söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, esas sözleşme hükmünün ne şekilde kaleme alınması gerektiği tespit edilmelidir. Böylece gelecekte ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların ve özellikle pay sahiplerinin toplantıya katılma hakkına yönelik ihlâllerin önüne geçilebilir.

Showing the General Assembly Meeting Place in the Articles of Association in Joint Stock Companies

In principle, joint stock company general assembly meetings are held at the company headquarters. However, in the case of the emergence of the reasons, namely in the case of merger of joint stock companies, in case the company operates geographically at many locations or in case the shareholders reside at different locations etc., such reasons may require that the general assembly meeting is held at a location outside the headquarters. Nevertheless, general assembly meetings may be held at a location different from the company headquarters, provided that this is allowed by the articles of association. Besides, such reference to a location as a meeting venue outside the headquarters in the articles of association constitutes only one aspect of the matter. This is because; the articles of association may refer to more than one meeting venue or possible meeting venues or may grant the board of directors the authorization to choose the meeting venue freely. In such cases which are observed very rarely in the Turkish joint stock companies’ practice, one should determine how the relevant provision in the articles of association should be prepared. Thus, the relevant disputes likely to arise in the future and particularly, violations against the shareholders’ right to attend the meeting may be prevented.

Kaynakça

Ansay, T.: Anonim Şirketler Hukuku, 6. Baskı, Ankara 1982.

Arslanlı, H.: Anonim Şirketler, C. I, Umumi Hükümler, 3. Baskı, İstanbul 1960.

Bahtiyar, M.: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001.

Bilge, M. E.: Ticaret Sicili, İstanbul 1999.

Böckli, P.: Schweizer Aktienrecht, 4. Auflage, Zürich – Basel – Genf 2009.

Bungert, H./Leyendecker–Langner, B.E.: Hauptversammlungen im Ausland, BB 2015, Heft 6, s. 268 – 271.

Bürgers, T./Körber, T.: Heilderberger Kommentar zum Aktiengesetz, Heidelberg 2008.

Chicherio, U.: Die Einberufung der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft durch die Kontrollstelle, Zürich 1973.

Drinhausen, F./Eckstein, H.M.: Beck’sches Handbuch der AG, 3. Auflage, München 2018.

Falcıoğlu, M.Ö.: Anonim Şirketlerde Elektronik genel Kurul, Ankara 2016.

Güney Akdağ, N.: Anonim Şirketlerde Kuruluş, İstanbul 2014.

Hamamcıoğlu Vardar, G.: Türk Medeni Kanunu’na Göre Yerleşim Yeri, İstanbul 2009.

Heckschen, H./Herrler, S./Starke, T.: Beck’sches Notar-Handbuch, 6. Auflage, München 2015.

Heider, K.: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Auflage München 2016.

Henssler, M./Strohn, L.: Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, 2019.

Herrler, S.: Anforderungen an den satzungsmäßigen Versammlungsort Hauptversammlung im Ausland? ZGR 2015, Vol. 44, I. 6, s. 918 – 936.

Hölters, W./Solveen, D.: Aktiengesetz, 3. Auflage, München 2017.

Karaahmetoğlu, İ. Ö.: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 1.5.2016 Tarihinde Verdiği E. 2015/9937, K. 2016/4885 Sayılı Kararı Işığında Anonim Şirketin Merkezi Kavramı, ERÜHFD 2017, C. XII, S. 1, s. 1 – 49.

Kendigelen, A.: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İç Ticaret 1995/1 Sayılı ‘Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi, İÜHFM 1996, Cilt LV, s. 297 – 334.

Kırca, Ç.: Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, AÜHFD 2001, C. 50, S. 1, s. 91 – 119.

Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2013.

Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, C. 2/2, Ankara 2016.

Krenek, H./Pluta, J.: Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, 4. Auflage 2014.

Lambert, C.: Die Durchführung einer Generalversammlung an zwei verschiedenen Tatungsorten, REPRAX 2000, Heft 2, s. 36 – 47.

Meier-Hayoz, A./Forstmoser, P.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Auflage, Bern 2012.

Moroğlu, E.: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukukî Niteliği, Prof. Dr. M.

Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 515 – 529.

Özer, I.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirket Genel Kuruluna Elektronik Ortamda Katılım, BATİDER 2009, C. XXV, S. 4, s. 623 – 662.

Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.: Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul 2014.

Schaad, H.P.: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Auflage, Basel 2012.

Spindler, G./Stilz, E./Drescher, I.: Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Auflage, München 2019.

Spindler, G./Stilz, E/Rieckers, O: Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Auflage, München 2019.

Studer, C. D.: Die Einberufung der Generalversammlung der Aktiengesellschaft, Bern 1995.

Von Steiger, F.: Das Recht der Aktiengesellschaft, 4. Auflage, Zürich 1970.

Kaynak Göster