6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Teknolojinin ve iletişim olanaklarının gelişmesi; boyut değiştirmesiyle birlikte, mesafeli sözleşmelerde tüketicinin korunması özel bir önem arz etmeye başlamıştır. Bu yadsınamaz gerçeklik karşısında Avrupa Birliği tüketicinin korunmasına ilişkin yönergelerini yenilerken, Türkiye de 6502 sayılı Kanun ile tüketicinin korunmasına ilişkin azami gayreti sergileme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada amaçlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) mesafeli sözleşmelere ilişkin hükmünü, 27 Kasım 2014’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (MSY) ve 25 Ekim 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüketici Hakları Yönergesi (Yönerge) de dikkate alarak değerlendirmektir.

Consumer protection in distance selling contracts gained special importance more than ever over the last few years with the changes and developments in technology and communication. In this respect, the EU directive on the protection of consumers has renewed and Turkey has shown that it tends to show maximum effort on the protection of consumers by enacting Law No. 6502. In this study, the provision regarding distance contracts in the Law on the Protection of Consumer Law No. 6502, will be evaluated by taking into consideration the Distance Contracts Directive, published in Official Gazette on 27 November 2014 and European Parliament and Council Directive No. 2011/83/EU on the Consumer Rights, dated 25 October 2011.

Kaynakça

Akipek, Ş.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa Birliği Yönergesi ve Türkiye’nin Uyumu, BATİDER 2002, C. XXI, S. 4, s. 45-66.

Aslan, İ. Y.: Tüketici Hukuku, Bursa 2006.

Atamer, Y. M.: TKHK m. 9/A ve Mesafeli Sözlesmelere Iliskin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in AB Mevzuatı Ile Uyumuna Iliskin Görüs ve Degisiklik Önerileri, BATİDER 2005, C. XXIII, S. 1, s. 177-199.

Aydoğdu, M.: 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013, C. 15, S. 2, s. 1-62.

Bozbel, S.: Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler, AÜEHFD 2003, C. VII, S. 3-4, s. 783-804.

Bozbel, S./Atalı, M.: Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, AÜEHFD 2005, C. IX, S. 1-2, s. 451-474.

Demir, M.: 4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler, BATİDER 2003, C. XXII, S. 1, s. 203-236.

Demir, M.: Mesafeli Sözlesmelerle Ilgili Avrupa Birligi Yönergesine Göre Tüketicinin Geri Alma Hakkı, GÜHFD 2003, C. VII, S. 1-2, s. 61–90.

Demir, M.: Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması, Ankara 2004.

DG Justice Guidance Document: DG Justice Guidance Document Concerning Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights, Amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council.

Dönmez, Z.: 2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Yönergenin Mesafeli Sözlesmeler Alanında Türk Hukuku’na Yansımaları, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, C. 7, S. 1.

Eidenmüller, H./Faust, F./Grigoleit, H. C./Jansen, N./Wagner, G./Zimmermann, R.: Towards a Revision of the Consumer-Acquis, Common Market Law Review 2011, hp://papers.ssrn.com (Çevirimiçi, 23.11.2017).

Erten, A.: Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözlesmeler (Avrupa Toplulugu Mesafeli Sözlesmeler Direktifi ile Karsılastırmalı Olarak), Ankara 2009.

Föhlisch, C./Dyakova, T.: Das Widerrufsrecht im Onlinehandel Änderungen Verbraucherrechterichtlinie nach dem Referentenentwurf zur Umsetzung de der Verbraucherrechterichtlinie, Multimetia und Recht, MMR 2013, No. 2, s. 71-76.

Gezder, Ü.: Mukayeseli Hukuk Açısından İnternette Akdedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2004.

Gezder, Ü.: Mesafeli Sözleşmeler, İstanbul 2006.

Gezder, Ü.: Mesafeli Sözleşmelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü, Doğuş Üniversitesi ve Tüketici Hukuku Enstitüsü, 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, 29-30 Kasım İstanbul 2012, s. 614-622.

Henderson, K./Poulter, A.: The Distance Selling Directive: Points for Future Revision, International Review of Law, Computers & Technology 2002, Vol. 16, No. 3, s. 289-300.

Hesselink, W. M.: The Consumer Rights Directive and the CFR: Two Worlds Apart?,

European Review of Contract Law 2009, Vol. 5, No. 3, s. 290-303.

Howells, G./Reich, N.: The Current Limits of European Harmonisation in Consumer Contract Law 2011, ERA Forum, Vol. 12, No. 1, s. 39-57.

Howells, G.: The Rise of European Consumer Law - Wither National Consumer Law?, Sydney Law Review 2006, Vol. 28, No. 1, s. 63-88.

İnal, E.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması ve Buna İlişkin Güncel Gelişmeler, Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu 24-25 Kasım 2011 Metinler Kitabı (Ed. Bahri Öztürk, İlhan Ulusan), İstanbul 2013, s. 118-131.

İnal, E.: E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul 2005.

Jones, R./Tahiri, D.: Online Selling and Contracting: An Overview of EU Rules, Computer Law & Security Review 2011, Vol. 27, s. 402-406.

Kara, İ.: Tüketici Hukuku, Ankara 2012.

Kırca, Ç.: İnternette Sözleşme Kurulması, BATİDER 2000, C. XX, S. 4, s. 99-117.

Kurt, L. M.: TKHK Açısından Kapıdan Sözleşmelerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara Barosu Dergisi 2011, S. 2, s. 43-68. Loos, M. B. S.: Full Harmonization as a Regulatory Concept and Its Consequences for the National Legal Orders, The Example of the Consumer Rights Directive, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2010/03, s. 1-34.

Oelschlägel, K.: Neues Verbraucherrecht mit Auswirkungen auf den Fernabsatz/E-Commerce, MDR 2013, Heft 22.

Özel, Ç.: Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara 1998.

Sağlam, İ.: Elektronik Sözleşmeler, İstanbul 2007.

Smits, J. M.: Full Harmonization of Consumer Law? A Critique on the Draft Directive on Consumer Rights, European Review of Private Law 2010, Vol. 18, s. 5-14.

Steennot, R.: The Right of Withdrawal under the Consumer Rights Directive as a Tool to Protect Consumers Concluding a Distance Contract, Computer Law & Security Review 2013, Vol. 29, No. 2, s. 105-119.

Svantesson, D./Clarke, R.: A Best Practice Model for E-Consumer Protection, Computer Law & Security Review 2010, Vol. 26, I. 1, s. 31-37.

Topaloğlu, M.: Madde 48 Mesafeli Sözleşmeler, Milli Şerh -6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi- National Commentary, Commentary on the Consumer Protection Law No. 6502, İstanbul 2016, s. 759-794.

Twigg-Flesner, C.: Time to do the Job Properly - The Case for a New Approach to EU Consumer Legislation, Journal of Consumer Policy 2010, Vol. 33, No. 4, s. 355-375.

Twigg-Flesner, C./Metcalfe, D.: The Proposed Consumer Rights Directive-Less Haste, More Thought?, European Review of Contract Law 2009, No. 3, s. 368-391.

Uzun Kazmacı, Ö.: İnternet Ortamında Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2016, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. 22, S. 3, s. 2791-2818.

Yavuz, N.: Öğretinin ve Uygulamanın Işığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2007.

Yıldırım, A.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2010. Yıldırım A.: “Mesafe Satımı” ile “Mesafeli Satım” Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, C. IX, S. 1-2, s. 127-152.

Yücedağ Göztepe, N.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı, TAAD 2016, S. 27, s. 667-690.

Zevkliler, A./Aydoğdu, M.: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Bası, Ankara 2004.

Kaynak Göster