ULUSLARARASI FUARLARDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASINDA GELENEKSEL VE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

Uluslararası fuarlarda gerçekleşen ve yabancılık unsuru içeren fikri mülkiyet hakkı ihlallerinde hak sahibinin öncelikli ihtiyacı ve beklentisi bu ihlalin bir an önce engellenmesi ve sonlandırılmasıdır. Bu ihtilafların çözümünde devlet mahkemelerine veya tahkime başvurulması durumun-da, hak sahibinin acil bir şekilde hukuki koruma elde etme ihtiyacı bütü-nüyle karşılanamayacaktır. WIPO-Palexpo Kuralları uluslararası fuarlar-da fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümüne özgü, yenilikçi bir yön-tem olarak karşımıza çıkmaktadır. WIPO-Palexpo Kuralları öngördüğü son derece hızlı yargılama usulünün yanı sıra, fuar alanı ve süresi ile sınırlı, tarafları bağlayıcı ve icra edilebilir kararları ile, uluslararası fuar-larda fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasına hizmet et-mektedir.

TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT INTERNATIONAL FAIRS

In case of an intellectual property infringement at international fa-irs and with a foreign element, the rights holder’s priority needs and expectations are the prevention and termination of this infringement. The recourse to state courts and arbitration could not completely satisfy the urgent need for legal protection. WIPO-Palexpo Rules is an innova-tive method specially designed for the resolution of intellectual property disputes at international fairs. Having a highly expedited procedure and providing for a binding and executable decision limited to the duration and the premises of the fair, WIPO-Palexpo Rules serves to the efficient protection of intellectual property rights at international fairs.

Kaynakça

Akıncı, Z., (2016). Milletlerarası Tahkim, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Akıncı, Z., (1997). Hakemlerin İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz Kararı Verme Yetkisi, Prof. Dr. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir.

Alpaslan, S. (2016, 25 Nisan). Fuarlarda Markanız Çalınabilir. İTO Haber. www.itohaber.com/haber/guncel/202924/fuarlarda_ markaniz_calinabilir.html adresinden erişildi.

Arkan, S., (1997). Marka Hukuku, Cilt I, Ankara: Ankara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Balkar Bozkurt, S., (2010). Uluslararası Ticari Tahkim ve Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, İstanbul.

Bilgetekin, N. T., (2016). Acil Durum Hakemliği, MHB, Cilt:36, Sayı:1, s.32.

Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M., (2015). Redfern and Hunter on International Arbitration, Londra: Oxford.

Born, G. B., (2012). International Arbitration: Law and Practice, Londra: Kluwer Law International.

Bozgeyik, H., (2007). Markalarda Rüçhan Hakları, FMR, C.7, S.1, s.49-83.

Bozkurt Yüksel, A. E., (2010). Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WI-PO) Tahkim Sistemi, Ankara: Adalet (Anılış: WIPO Tahkimi).

Bozkurt Yüksel, A. E., (2009). Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Milletlerarası Tahkim ve Devlet Yargısı, Ankara: Yetkin, (Anı-lış: Tahkim ve Devlet Yargısı).

Bühler, G., Frame, K. (2016). Interim Protection of Intellectual Property Rights at Swiss Trade Fairs, s.1-3, 25 Aralık 2019 tarihinde me-dia.homburger.ch/karmarun/image/upload/homburger/Homburger_Bulletin_20160226_EN.pdf adresinden erişildi.

Can, H., Tuna, E., (2019). Milletlerarası Usul Hukuku, Ankara: Adalet.

Can, H., Toker, A. G., (2016). Milletlerarası Özel Hukuk, Ders Ki-tabı, Ankara: Adalet.

Cornish, W., Llewelyn, D., Alpin, T., (2010). Intellectual Property, Londra: Sweet & Maxwell

Çalışkan, Y., (2008). Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü, İstanbul: Değişim.

Çelikel, A., Erdem, B. B., (2017). Milletlerarası Özel Hukuk, İs-tanbul: Beta.

Deren-Yıldırım, N., (2002). Haksız Rekabet hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyati Tedbirler, İstanbul: Alkım.

Erdem, B. B., (2002). Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, İstanbul: Beta (Anı-lış: Uygulanacak Hukuk).

Erdem, B. B., (2003). Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Millet-lerarası Yetkisi (Anılış: Yetki), İstanbul: Beta.

Erten, R., (2010). Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Ankara: Adalet.

Gaultier, J. F., Schuster, R., Causicci, G., Lopez-Bellosta, M., Ri-vadulla, C., Brinkhof, J. J., Azzola, P. (2008). How to protect your Intel-lectual Property at Trade Fairs, Experience and Practice in Europe. s.1-31. 25 Aralık 2019 tarihinde www.cliffordchance.com/content/dam/ cliffordchance/PDFDocuments/MLB-How-to-protect-your-IP-at-trade-fairs.pdf adresinden erişildi.

Fouchard, Ph., Gaillard, E., Goldman, B., (1996). Traité de l’arbitrage commercial international, Paris: Litec.

Grantham, W., (1996). The Arbitrability of international IP dispu-tes, 14 Berkeley Journal of International Law, Vol.14, s.173-220.

Gülşen, Ö., (2009). Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Bünye-sinde Tahkim, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Ankara.

Jackson, J. (2016). Preparing your IP for exhibitions and trade shows. Lexology.com. 25 Aralık 2019 tarihinde www.lexology.com/ library/detail.aspx?g=7b76604f-2bad-44ce-91db-8d6d596027fc adresinden erişildi.

Huysal, B., (2010). Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elve-rişlilik, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Kalafatoğlu, M. P., (2018). Türk Milletlerarası Tahkim Hukukun-da Hakem Heyetince Verilen Geçici Hukuki Koruma Kararlarının İcrası: Mevcut Sorun ve Çözüm Seçenekleri, Genç Milletlerarası Özel Hukuk-çular Konferansı, ed. Zeynep Derya Tarman, İstanbul: XII Levha (Anı-lış: Geçici Hukuki Koruma).

Kalafatoğlu, M. P., (2018). L’arbitrabilité en matière de propriété industrielle – Etude en droit de l’arbitrage international, Paris: L’Harmattan (Anılış: L’arbitrabilité).

Turgut Kalpsüz, Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2010.

Kaminski, M. D., Sung, L. M. (1994). The Legal Significance of Trade Show Activity under United States Patent Law. J. Pat. & Trade-mark Off Soc’y, 76, s.445-466.

Kaplan, M. B., (2018). Sınai Mülkiyet Kanunu’nda İhtiyati Tedbir-ler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, İstanbul.

Kavlak, B., (2013). Marka Hukukundaki İhtiyati Tedbirlerin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında Değerlendirilmesi, Yaşar Üniversitesi Dergisi, C.8, Özel Sayı, s.1525-1553.

Kaya, E. (2016). Patent İhlalleri Can Yakabilir, Uluslararası Patent Birliği (UPB), 25 Aralık 2019 tarihinde upb.org.tr/patent-ihlalleri-can-yakabilir/adresinden erişildi.

Lambert, J., (2017). Resolving IP Disputes at Trade Fairs, NIPC Law, 25 Aralık 2019 tarihinde nipclaw.blogspot.com/2017/06/resolving-ip-disputes-at-trade-fairs.html adresinden erişildi.

Lanz, C. (2012). The Fight Against Counterfeiting And Imitations At Trade Fairs: The Panel Of Baselworld. WIPO Advisory Committee on Enforcement, s.1-7, 25 Aralık 2019 tarihinde wipo.int/edocs/ mdocs/enforcement/en/wipo_ace_8/wipo_ace_8_11.pdf. adresinden erişildi.

Legler, T., (2015), WIPO Advisory Committee on Enforcement, WIPO Fast-Track Intellectual Property Dispute Resolution Procedure For Palexpo Trade Fairs, s.1-5, 25 Aralık 2019 tarihinde wi-po.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_10/wipo_ace_10_6.pdf adresinden erişildi.

Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kroll, S. M., (2003). Comparative International Commercial Arbitration, Londra: Kluwer Law International.

Nomer, E., (2015). Devlet Hususi Hukuku, İstanbul: Beta.

Özekes, M. (2002). Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, s.89-137.

Özekes, M., (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, İstan-bul: XII Levha (Anılış: Pekcanıtez Usul).

Paulsson, J., (1995). Fast-Track Arbitration in Europe (With Spe-cial Reference to the WIPO Expedited Arbitration Rules), Hastings In-ternational and Comparative Law Review, Vol.18, s.713-717.

Pekcanıtez, H., (2003). Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara, s.115.

Plant, D. W., (1999). Resolving International Intellectual Property Disputes, Paris: Publications CCI.

Rupprecht, B. (2009). How to Protect Your IP Rights at Trade Fa-irs, Managing Intell. Prop. s.18-20. South-East Asia IPR SME Helpdesk, Protecting your IP at Trade Fairs in South-East Asia (2016), s.1, 25 Aralık 2019 tarihinde southeas-tasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EN_TF.pdf adresinden erişildi.

Stauber, D., Zhou, Z., (2010). Protection of Intellectual Property Rights at Trade Fairs in China – Analysis of the Current Legal Fra-mework and Comparison with Other Approaches, U. C. Davis Bus. L. J., S.10, s.207-236.

Suluk, C., Karasu, R., Nal, T., (2017). Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara: Seçkin.

Şanlı, C., Esen, E., Ataman-Figanmeşe, İ., (2018). Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Şanlı, C., (2016). Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul: Beta.

Şenel, S., (2018) Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar. (Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, İzmir.

Tarman, Z. D., (2019). Milletlerarası Özel Hukuk, El Kitabı, İs-tanbul: Vedat Kitapçılık.

Taşpolat Tuğsavul, M., (2015). 4686 Sayılı Millletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakemlerin ve Mahkemelerin Geçici Hukuki Koruma Kararı Verme Yetkisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir, s.2063.

Tekinalp, Ü., (2005). Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: Vedat Ki-tapçılık.

Toscano, L., Suarez, O., (2019). An expanding role for IP offices in alternative dispute resolution, WIPO Magazine, February 2019, 25 Aralık 2019 tarihinde wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_ 0006.html adresinden erişildi.

Trimble, M. (2018). Temporary Restraining Orders to Enforce In-tellectual Property Rights at Trade Shows: An Emprical Study. Scholarly Works. https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1096 adresinden erişildi (Anılış: Restraining Orders).

Trimble, M. (2019). Enforcement of Intellectual Property Rights at Trade Shows: A Review and Recommendations, Ohio State Journal on Dispute Resolution, 34, 1 (Anılış: Trade Shows), s1-44.

Trittmann, R., Hanefeld, I., (2008). in K.-H. Böckstiegel, S. M. Kröll, P. Nacimiento (dir.), Arbitration in Germany: The Model Law in Practice, Londra: Kluwer Law International. UFI Recommendations for the Protection of Intellectual Property Rights at Exhibitions, s.8, 25 Aralık 2019 tarihinde ufi.org/wp-content/uploads/2016/01/ipr_recommendations.pdf. adresinden erişildi.

Ülgen, H., Helvacı, M., Kendigelen, A., Kaya, A., Nomer Ertan, F., (2015). Ticari İşletme Hukuku, İstanbul: XII Levha.

Yeşilırmak, A., (2005). Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Londra: Kluwer Law International (Anılış: Provisional Measures).

Yeşilırmak, A., (2011). Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Or-tamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde, Doğru-dan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul: XII Levha (Anılış: Tahkim).

Yeşilırmak, A., (2018). ICC Tahkim Kuralları ve Uygulaması, İs-tanbul: XII Levha (Anılış: ICC).

Yeşilova, B., (2008). Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karar-dan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, İzmir: Güncel Hukuk.

Yördem, Y., (2017). Marka Hukukunda Arabuluculuk ve Tahki-min Uygulama Alanı, Dicle Adalet Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.15-29.

Kaynak Göster