TÜRK HUKUKUNDA MENKUL KIYMETLEŞTİRMENİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI

Varlıkların, menkul kıymetler vasıtasıyla tedavülü kavramı 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde “mortgage krizi” olarak bilinen 2007 yılında yaşanan süreçte menkul kıymetleştirme sık sık sorunun kökeni olarak ifade edilmiştir. Ancak menkul kıymetleştirmenin kendi-sinin değil, riskin yatırımcılar ve ihraççılar tarafından bilerek veya bil-meyerek yanlış hesaplanmasından kaynaklandığı görülmüştür. Bu çalış-mada, menkul kıymetleştirmenin olumlu ve olumsuz yanlarının, özellik-le ülkemiz açısından neler olabileceği incelenmiş ve olumsuz yanlarına ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir.

CONS AND PROS OF SECURITIZATION ACCORDING TO THE TURKISH REGULATIONS

The concept of securitization has a history of 150 years. During the financial crisis in 2007, known as “the mortgage crisis” in our country, securitization has frequently expressed as the origin of the problem. However, it has seen that the securitization itself is not the cause. The real cause is the miscalculation of the risk intentionally or unknowingly by investors and issuers. In this study, cons and pros of securitization, especially in terms of Turkey, examined.

Kaynakça

ALBERTO, R. M. (1998). Goverment Expenditure Areas Securiti-zation Other Solutions. IMF Working Paper.

ALBRECHT, T. W., & SMITH, S. J. (1998). Corporate Loan Se-curitization: Selected Legaland Regulatory Issues. Duke Journal of Comparative& International Law, 8(411), s. 411-452.

ALP, A. (2000). Modern Konut Finansmanı.

ALPTÜRK, E. (2007). Mortgage Sistemi.

ALTINTAŞ, M. A. (2006). 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Basel-I ve Basel-II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği.

AYDOĞDU, M. (2007). Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmele-rinin Tüketici Hukukuna Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Dergisi, 9(Özel Sayı), s. 553-632.

BRENNER, R. (1999). Capital Markets And Democracy. Journal of Applied Corporate Finance, 11(4), s. 66-74.

ÇALIŞKAN, E. (2006). İpotekli Konut Finansmanı (mortgage) Uygulaması ve Vergilendirilmesi.

CHOUDHRY, M. (2006). An Introduction To Bond Markets (3. Baskı b.).

DEACON, J. (2004). Global Securitisation and CDOs. West Sus-sex.

DEWATRIPONT, M., ROCHET, J.-C., & TIROLE, J. (2010). Ba-lancing The Banks. Princeton: Princeton University Press.

DOĞRU, H. (2007). Menkul Kıymetleştirme & Mortgage- Genel ve Hukuki Esaslar. İstanbul.

EL-GAMAL, M. (2002). Islamic Finance. Cambridge.

FORTE, J. P. (2009, March). Disruption In The Capital Mar-kets:What Happened? GPSolo, 26(2).

GÜNNEWİG, M. (1998). Unternehmenpolitik des “Rosinenpic-kens” im Privatkundengeschaft eines Versicherunguntennehmens. Köln.

HOGGETT, J. (2006). “An Issuer’s Perspective on the Covered Bond Market”, Covered Bonds Beyond Pfandbriefe. (J. GOLİN, Dü.) Londra.

INEKE, J., BARTON, S., & BRADLEY, M. (2006). "Basel II and Covered Bonds”, Covered Bonds Beyond Pfandbriefe. (J. GOLİN, Dü.) Londra.

JANGER, E. J. (2002). Muddy Rules For Securitization Transacti-ons. “Muddy Rules Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 7(2), s. 301-321.

JOBST, A. A. (2008, September). What Is Securitization? Finan-ce&Development, 45(3).

KOTHARİ, V. (2006). Securitization: The Financial Instrument of the Future (2 nd Edition b.). Singapore.

KÜÇÜKSÖZEN, C. (2005). Finansal Bilgi Manipülasyonu: Ne-denleri, Yöntemleri, Amaçları, Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerina Ampirik Bir Çalışma. Ankara.

LUPİCA, L. R. (1998). Asset Securitization: The Unsecured Cre-ditors Perspective. Texas Law Review, Vol:76, Iss.3, 1998, s.597 (Unse-cured Creditors), 76(3).

LUPİCA, L. R. (2000). Circumvention of the Bankrupcy Process: The Statutory Institutionalization of Securitization. Connecticut Law Review, 33(199).

MISHKIN, F. S., & EAKINS, S. G. (2011). Financial Markets and Institutions (7 th.Edition b.). Prentice Hall Series in Finance.

NAZARRE-AZNAR, S. (2002, Ekim 9-12). “The Funding of the Mortgage Loans in Spain by the Issue of Mortage Securities, their Legal Structure”, Housing Construction. An Interdisciplinary Task. XXX IAHS World Congress on Housing, s. 347-354.

ÖCAL, N. (1997). Türkiye’de Menkul Kıymetleştirme Uygulama-sı, Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

ÖNAL, B., & TOPALOĞLU, M. (2007). İpotekli Konut Finans-man ve Hukuku, Mortgage (Tutsat).

ÖZMEN, T. (1993). Menkul Kıymetleştirmenin (VDMK) avantaj ve dezavantajları, SPK Araştırma Raporu.

ROSENTHAL, J. A., & OCAMPO, J. M. (1988, Fall). Analyzing the Economic Benefits of Securitization. Journal of Applied Corporate Finance, 1(3), s. 32-44.

SCHWARCZ, S. L. (2002). The Universal Language of Internati-onal Securitization. Duke Journal of Comparative & International Law, 12(285).

SCHWARCZ, S. L. (2003). Securitization Post-Enron. The Finan-cier, 10(1-4), s. 46-64. Securitization, A. (2000). Current Techniques and Emerging Mar-ket Applications. (J. HENDERSON, & B. ING, Dü)

SIRMANS, C. F., & BENJAMIN, J. (1990). Pricing Fixed rate Mortgages: Some Emprical Evidence. Journal of Financial Services Re-search, 4(3), s. 191-202.

TEKER, B. (2000). Sermaye Piyasası Yoluyla Gayrimenkul Fi-nansmanı ve Yatırımı. Ankara: SPK.

THOMSON, J. J. (1995). Securitisation: An International Perspec-tive.

TODD, S. K. (2001). The Effects of Securitization on Consumer Mortgage Costs. Real Estate Economics, 29, s. 29-54.

TUNCER, S. (2007, Mayıs). 5582 Sayılı Mortgage Yasasının Aç-mazları. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi.

TURAN, G. (2009). Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler. Ankara.

YAYLA, M., & TÜRKER KAYA, Y. (2005). Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci. BDDK.

Kaynak Göster