TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN SAHİP OLDUKLARI HAKLAR

Bu çalışma ile havayolu ile seyahat eden yolcuların seyahatleri ile ilgili yaşadığı sorunlar ve hukuki sonuçları Tüketicinin Korunması Hak-kında Kanun ve Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik çerçevesinde incelenmiştir. Avrupa Birliği‘nin 2004 yılında çıkarmış olduğu Tüzük, bu konuda Türk Hukuku için esas alınmıştır. Yolcunun uçağa kabul edilmemesi veya uçuşun iptal edilmesi veya uçu-şun tehiri durumunda tazminat hakkı, bilet ücretinin iadesini isteme hak-kı, güzergah değişikliği isteme hakkı ve hizmet alma hakkı bulunmakta-dır. Ayrıca hava taşıma işletmecisinin yolculara haklarını bildirme yü-kümlülüğü vardır. Yolcu, tüketici ise Tüketici Kanunundaki haklarından da yararlanma imkanına sahiptir.

Kaynakça

AKKURT, Sinan Sami: Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığın-dan Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalı, Konya 2014.

AKGÜL YÜCESOY, Selda: Overbooking Uygulaması ve Yüksek Yargıtay Kararlarına Bakış, http://www.hukukihaber. net/overbooking –uygulaması-ve-yüksek-yargı-kararlarına-bakış-makale, 5241.html, (eri-şim tarihi: 12.06.2019).

ALİOĞLU, Musa: Havacılıkta Yolcu Haklarının Teslimi, http://www.airnewstimes.com/musa-alioglu-havacilikta-yolcu-haklarının-teslimi-371-yazisi.htlm (erişim tarihi: 12.06.2019).

ASLAN, Yılmaz: Tüketici Hukuku, Bursa 2016.

AYDOĞDU, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.

BOZKURT BOZABALI, Banu/ÇELİK, Elif Çağla: Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yol-cunun Uçağa Kabul Edilmemesi, Legal Hukuk Dergisi, S. 167, 2016.

CEYLAN, Ebru: Paket Tur Sözleşmesiyle İlgili 6502 Sayılı Tüke-ticinin Korunması Hakkında Kanun ‘a Göre Getirilen Düzenlemeler, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, S. 1, 2015, s. 71-98. (atıf şekli: paket tur)

CEYLAN, Ebru: 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hak-kında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler, İstanbul 2015. (atıf şekli: 6502)

CEYLAN, Ebru: Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Korunma-sı, Prof. Dr. Erden Kuntalp ‘e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, İstanbul 2004, s. 242-260. (atıf şekli: tüketici)

CEYLAN, Ebru: 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yeni Düzen-lemeler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s.267-297. (atıf şekli: 4822)

ÇELİK, Ahmet Çelik: Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Yö-nünden Taşımacının Yolculara Karşı Sorumluluğu, 19-20-21 Kasım 2015, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, Editörler: Av. Hakan Tokbaş, Prof. Dr. H. Fehim Üçışık, Ankara 2016, s.508-546.

DURGUT, Ramazan: Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Hak-larının Türk Hukukunda Düzenlenişi, Ankara Barosu Dergisi S. 2018/I s.192-217.

GÖÇMEN, İlke/KESKİN, Harun: Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları Işığında Havayolu Yolcu Hakları İle İlgili 261/2004 Sayılı Tüzük,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S.135,s. 445-486.

GÖKTEPE, Hülya: Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Hava Ta-şıyıcısının Sorumluluğu ve Yolcu Hakları, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 3 2016, s. 211-223.

GÜMÜŞ, M. Alper: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1 (Madde 1-46), İstanbul 2014.

GÜNER ÖZBEK, Meltem Deniz: Avrupa Birliğinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin düzenlemeler, Legal Hukuk Dergisi, Prof. Dr. Rona Aybay ‘a Armağan, 2014, s. 1183-1226.

KARA, İlhan: Tüketici Hukuku, Ankara 2015.

KAVAK,Mesut: Tüketici Hukuku Davaları, (Editörler: Oya Şahin Mccarthy, Mutlu Dinç)Ankara 2017,s. 573-610.

OKTAY, Saibe: Gezi Sözleşmesi, İstanbul 1997.

ÖKSÜZ, Ömer: Tüketici Hukukunda Paket Tur Sözleşmeleri, Tür-kiye Barolar Birliği Dergisi, S.66, 2006, s.331-351.

SERDAR, İlknur: Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Hakları-na Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları,Yaşar Üniversitesi Dergisi, C. 8, Özel sayı, s. 2327-2420.

ZEVKLİLER, Aydın/ÖZEL, Çağlar: Tüketicinin Korunması Hu-kuku, Ankara 2016.

Kaynak Göster