SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KULLANILMAYAN MARKA VE MARKANIN İPTAL EDİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK KULLANILMASI

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, tescilli markasını kullanmayan marka sahibinin haklarını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Bu nedenle markanın kullanılmaması durumunun marka hakkına nasıl etki edeceği güncel bir sorun halini almıştır. Kullanılmayan markadan doğan hak, sahibine üçüncü kişilerin kullanımını yasaklama hakkını verir mi? Üçüncü kişilerin marka hakkını ihlal etmesi durumunda marka sahibinin tazminat talep etme hakkı var mıdır? Markanın kullanılmaması halinde, marka sahibi bu nedenle hangi yaptırımlarla karşılaşma riski altındadır? Makalede, bu sorular çerçevesinde Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelere ilişkin genel bir çerçeve çizdikten sonra, SMK m. 26.4’de yer alan, “iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse, talebin TÜRKPATENT’e sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanımın dikkate alınmayacağı” hükmü yorumlanmıştır.

ACCORDING TO INDUSTRIAL PROPERTY CODE UNUSED TRADEMARK AND USING OF A TRADEMARK CONSIDERING IT’S REVOCATION

The Industrial Property Code, No. 6769 has significantly limited the rights of the trademark owner who does not use his registered tra-demark. Therefore, how the issue of not using of the trademark will af-fect the trademark right has become a current problem. Does the right arising from the unused trademark give it’s owner the right to prohibit the use of third parties? In case of the violation of trademark right by the third parties, does the owner of the trademark have the right to claim compensation? In case of not using of the trademark, which sanctions are possible to be applied to the trademark owner? In this article a ge-neral framework has been drawn on the new regulations introduced by the Industrial Property Code within the scope of these questions. After that the provision regulated in the article 26(4) of Industrial Property Code which states that “If the use has been carried out by considering that revocation request would be made, the use carried out within three months prior to the submission of the request to the TURKPATENT shall not be taken into consideration” has been examined.

Kaynakça

Arkan, S. (1997). Marka Hukuku, C. I, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. (Anılış: Yazar, C.1).

Arkan, S. (1998), Marka Hukuku, C. 2, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

Bektaş, İ. (2018). Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Markanın Kul-lanmama Nedeniyle İptali -AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işı-ğında Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2018/2, (219-257).

Çolak, U. (2018). Türk Marka Hukuku, (4. Baskı), İstanbul: On İki Levha.

Dirikkan, H. (1998). Tescilli Markayı Kullanma Külfeti. Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Yayınları, (219-280).

Karahan, S. (2002). Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya: Mimoza.

Kaya, A. (2006). Marka Hukuku, İstanbul: Arıkan.

von Mühlendahl, A. (1995). Die Heilung einer wegen mangelnder Benutzung löschungsreif gewordenen Markeneintragung im europäisc-hen und im deutschen Markenrecht. Jürgen F. Baur (Ed.), im Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995, Berlin-New York: Walter de Gruyter GmbH & Co.KG, (641-658).

Schoene, V. (2003). Der Benutzungszwang im Markengesetz Grundsätze und Einzelfragen unter Berücksichtigung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Schulz, A. (2016). Die nicht benutzte Marke. MarkenR, 10/2016, (507-515). Ströbele, P.& Hacker, F. (2009). Markengesetz Kommentar, (9. Auflage), Köln: Carl Heymanns.

Suluk, C., Karasu, R.& Nal, T. (2019). Fikri Mülkiyet Hukuku, (3. Baskı), Ankara: Seçkin.

Tekinalp, Ü. (2012). Fikri Mülkiyet Hukuku, (5. Baskı), İstanbul: Vedat.

Yasaman, H., Altay S.A., Ayoğlu, T., Yusufoğlu, F.& Yüksel, S. (2004a). Yasaman Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C.1, İstanbul: Vedat.

Yasaman, H., Altay S.A., Ayoğlu, T., Yusufoğlu, F.& Yüksel, S. (2004b). Yasaman Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, C.2, İstanbul: Vedat.

Kaynak Göster