OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI USULLERİ

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, en önemli organ, kat malikleri kuruludur. Bu kurul, hem bir karar organı hem de bir icra or-ganıdır. Kat malikleri kurulu toplantısı, olağan ve olağanüstü olmak üze-re ikiye ayrılır. Olağan kat malikleri kurulu toplantısının çağrı usulü, KMK’da düzenlenmemiştir ve çağrının şekle tabi olup olmadığı tartış-malıdır. Olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı ise sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Genellikle, ana taşınmazlarda ve toplu yapılarda ilk toplan-tıda gerekli toplantı yetersayısı ve karar sayısı sağlanamamaktadır. Bu nedenle de, ikinci toplantının yapılması gerekmektedir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında geçen süreye ilişkin yasal düzenleme, emredici niteliktedir. Çağrı yapılırken bu süreye uyulmaması, toplantıda alınan kararların iptal sebebidir. Çağrının herhangi bir nedenden dolayı usulüne uygun olmamasının hangi hallerde alınan kararların geçersizliğine sebep olduğu, üzerinde durulması gereken önemli hususlardandır. Çağrı mera-simine aykırılıktan dolayı alınan kararların mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda iptal kararının geçmişe etkili olup olmayacağı hu-susu da somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

THE INVITATION PROCEDURE OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY CONDOMINIUM OWNERS BOARD MEETINGS

According to the Condominium Ownership Act numbered 634, the most important body is the Condominium Owners Board which is both a decision-making and an executive body. The board holds two types of meetings: ordinary meetings and extraordinary meetings. The invitation procedure of the ordinary meetings is not regulated in the Condominium Ownership Act and it is debatable whether the invitation is subject to a formal structure. The extraordinary meetings however, is subject to strict form requirements. In general, necessary quorums can not be reached at the first meetings in the main immovables and collective buildings. Therefore, the second meeting should be held. The regulation concerning the period between the first and the second meetings is of mandatory nature. Failure to comply with such regulation results in the cancellation of the decisions taken at the meeting. Thus, it is important to consider the circumstances in which the decisions are cancelled due to the invitation not being made according to the regulation. In case of a cancellation of decisions due to the failure to comply with the regula-tions concerning the invitation procedure, the question of whether this decision has a retrospective effect should also be considered on an indi-vidual basis according to the characteristics of each case.

Kaynakça

Akipek, J, G.,(1966). Türk Hukukunda Kat Mülkiyeti, Ankara Ba-rosu, C.23, S.3,s. 475-490.

Akipek, J.,Akıntürk, T.,Ateş, D.,(2018). Eşya Hukuku, İstanbul: Beta.

Arpacı, A.,(1994). Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yöne-tim, İstanbul: Bedir.

Ayan, M.,(2016). Eşya Hukuku II, Mülkiyet, (9.Bası), Ankara: Seçkin.

Aybay, A.,Hatemi, H.,(2014). Eşya Hukuku, İstanbul:Vedat.

Aydın, A.,Sanal, N., (1985). Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul: Araştırma Eğitim Ekin.

Ayyıldız, G.,(2006). Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni, İBD, C.80, S.2 s.675-706.

Erdoğan, C.,(1972). Kat Mülkiyeti ve Bundan Doğan Davalar ile Kapıcılarla İlgili Konular,(İkinci Baskı), Ankara.

Eren, F.,(2016). Mülkiyet Hukuku, (4.Baskı), Ankara:Yetkin.

Ertaş, Ş., (2017). Eşya Hukuku, 13.Bası, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.

Esener, T.,/Güven, K.,(2017), Eşya Hukuku,(7.Bası), Ankara: Yetkin.

Genç, A.,(2016). Tebligat Kanunu Ek Madde 1’e Göre Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat, İÜHFM.C.LXXIV, S.1, 259-278.

Germeç, M.E., (2019).Kat Mülkiyeti Hukuku, (8.baskı), Ankara: Seçkin.

Gürsoy, K. T., Eren, F., Cansel, E., Türk Eşya Hukuku, (2.Bası), Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Karahasan, M.R.,(2008), Kat Mülkiyeti Hukuku, C.1, İstan-bul:Arıkan.

Karahasan, M.R.,(2008), Kat Mülkiyeti Hukuku, C.2, İstan-bul:Arıkan

Karahacıoğlu, A. H.,Ergin,A.C., (2011),Açıklamalı-İçtihatlı, Kat Mülkiyeti Kanunu, (8.Bası), Ankara:Adalet.

Kocayusufpaşaoğlu, N.,Hatemi, H.,Serozan, R.,Arpacı, A., (2017), Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, (7.Bası), İstanbul:Filiz.

Nar, A.,(2018), “Kat Malikleri Kurulu”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII, S.1-2, 155-189.

Oğuzman, M.K., Seliçi, Ö.,Oktay-Özdemir, S., (2018), Eşya Hu-kuku, (21.Bası),İstanbul: Filiz.

Oğuzman, M.K.,Barlas, N.,(2015), Medenî Hukuk, Vedat Kitapçı-lık,(21.Bası), İstanbul: Vedat.

Özlük, B.,(2019), Kat Mülkiyeti-Kat İrtifakı, s.1428, Gayrımenkul Davaları, C.II, Ankara: Seçkin.

Öktem- Çevik, S.,(2010), Toplu Yapılarda Yönetim, İstanbul: XII Levha.

Özmen, E.S.,Kır, H.,(2010), Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul: Saba Özmen Avukatlık Ortaklığı.

Pulak, M.,(2009), Açıklamalı-İçtihatlı-Örnekli-Notlu, Kat Mülki-yeti Kanunu, (5.Bası), Ankara:Adalet.

Sağlam, İ., (2009). “Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Toplanma ve Karar Alma Esasları”, Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, II.Cilt, İstanbul, s.1351-1372.

Seçer, Y., (2009), “Toplu Yapılarda Kat Malikleri Kurulu”, İstan-bul Barosu Dergisi, C.83, S.5, 2507-2527.

Sinanoğlu, İ., (1998), Kat Mülkiyetinin Yönetiminde Hâkimin Müdahalesi, Ankara: Adil.

Sirmen, L., (2018), Eşya Hukuku, (6.Bası), Ankara: Yetkin.

Şengül, M., (2001), Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi, İstanbul: XII Levha.

Tekinay, S.S., (1991), Kat Mülkiyeti, İstanbul:Filiz.

Resioğlu, S.,(1969), Uygulamada Kat Mülkiyeti, Ankara.

Kaynak Göster