İFLASTA ALACAKLILARIN ALACAKLARINI GEÇ BİLDİRMELERİ HALİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (İİK M. 236)

İflasta adi tasfiye usulünde alacaklıların alacaklarını İİK m. 219/2 hükmü gereğince bir ay içerisinde iflas idaresine bildirmesi gerekir. Ba-sit tasfiye usulünde ise İİK m. 218 hükmü gereğince alacaklılar alacakla-rını ve alacaklarını ispat eder mahiyetteki delillerini, iflas müdürlüğünün 20 günden az ve iki aydan fazla olmamak üzere tayin edeceği sürede bildirmesi gerekir. Alacaklıların bu süre içerisinde alacaklarını bildir-memesi halinde ise alacaklının alacağını geç bildirmesi gündeme gel-mektedir. Kanun koyucu geç kalan müracaatlar açısından İİK m. 236’yı düzenlemiştir. Ancak söz konusu madde alacaklının alacağını geç bil-dirmesi halinde karşılaşacağı sorunlarla ve sonuçlarla baş edebilmek açısından yetersiz kalmaktadır. Kanunda, alacakların bir aylık süreden sonra bildirilmesi hali bir hak kaybı olarak düzenlenmemiştir. Alacaklı iflas kapanana kadar alaca-ğını bildirebilir. Ancak bir aylık sürenin de bir konuluş amacı vardır. Bu kapsamda alacağını geç bildiren alacaklı birtakım külfetlere katlanacak-tır. Bu çalışmada geç kalan müracaatlar açısından izlenecek yol doktrinde yer alan görüşler ve yargı içtihatları ile derinlemesine ortaya konul-muştur. Bu çalışmanın esas amacı; alacağını geç bildiren alacaklının izleyeceği yola ışık tutmaktır.

PROBLEMS ENCOUNTERED IN BANKRUPTCY WHEN CREDITORS NOTIFY THEIR RECEIVABLES LATE (TURKISH EXECUTION AND BANKRUPTCY CODE, “TEBC” ART. 236

In ordinary liquidation under bankruptcy procedure, as per Art. 219/2 of TEBC creditors must notify their receivables to the bankruptcy administration within 1 month. In simple liquidation, as per Art. 218 creditors must notify their receivables and their evidences proving their receivables within not less than 20 days and not more than 2 months time which will be extended by the bankruptcy administration. In the event that creditors do not notify their receivables within this period, then it will be regarded as late notification. Art. 236 of TEBC has been stipulated by the law maker for late notifications/applications. However, this Article is not sufficient to deal with problems and consequences when the creditor notifies its receivables late. Yet, as per the law the receivables notified after the expiry of the 1 month period does not lead to a loss of right. The creditor can notify its receivable until the close of the bankruptcy. However, there is a reason for the stipulation of this 1 month period. The creditor, who notifies its receivables late will have to bear some of its negative consequences. In this paper, the route to be followed for late applications will be discussed in the light of doctrinal views and jurispudence. Our aim is to provide a road map for creditors who notify their receivables late.

Kaynakça

Amonn, K., Walther, F., (2008). Grundriss Des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Bern: Stämpfli Verlag AG.

Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar Ayvaz, S., (2016). İcra ve İflas Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.

Aşık, İ., (2018). İflasta Geçici Dağıtma, Marmara Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 1, (270 - 295).

Berkin, N., (1972). İflas Hukuku, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Bilgen, M., (2008). Öğreti ve Uygulamada İflas Davaları, Ankara: Adalet Yayınevi.

Bora, S., (2013). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ön İnce-leme Aşaması, Terazi Hukuk Dergisi, C. 8, S. 85, (62 - 69).

Eroğlu, O., (2018). Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme, Anka-ra: Seçkin Yayınevi.

Günel, M., (2006). İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, Ankara: Yetkin Yayınevi.

İpek, A. İ., (2011). 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Ön İncelemenin Kapsamı, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 6, S. 63, (64 - 69).

Karahacıoğlu, A. H., Parlar, A., (2012). Davanın Açılması ve Aşamaları, Ankara: Bilge.

Kuru, B., (1971). İflas ve Konkordato Hukuku, Ankara: Sevinç Matbaası.

Kuru, B., (2013). İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara: Adalet Yayınevi, (Kuru, El Kitabı).

Kuru, B., (2016). İstinaf Sitemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hu-kuku, Ankara: Legal Yayınevi, (Kuru, İstinaf).

Muşul, T., (2010). İcra ve İflas Hukuku, Ankara.

Nerlich, J., Römermann, V. (2017). Insolvenzordnung Kommen-tar, München: C.H. Beck.

Oskay, M., Koçak, C., Değnekli, A., Doğan, A., (2007). İİK Şerhi, C: 4, Ankara: Turhan Kitabevi.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan, M., Özekes, M., (2016). İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları.

Uyar, T., (2009). İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 10, İzmir.

Üstündağ, S., (1998). İflas Hukuku, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Yıldırım, M. K., Deren Yıldırım, N. (2016). İcra ve İflas Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.

Yılmaz, E., (1976). İflas İdaresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Hu-kuk Fak. Yayını.

Yılmaz, E., (2016). İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara: Yetkin Yayınevi

Kaynak Göster