BIST SINAİ ENDEKSİ METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ

İşletmeler faaliyetlerine aralıksız devam edebilmeleri için bazı ön-görülere sahip olmalıdır. Bu öngörüler tahmini değil bilimsel verilere dayandırılmalıdır. Sanayi sektörü ülkemizde hem işlem hem de kapasite bakımından önemli alanların başında gelmektedir. Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi de, bu noktada ilgililere bir bakış açısı kazandırmak-tır. Çalışma kapsamında BIST Sınai Endeksinde yer alan; Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar değer-lendirilmiştir. Bu kapsama giren 28 firmanın 2016-2017 mali verileri dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Performans ölçümü kriteri olarak karlılık oranları rasyoları kullanılmıştır. Bu sayede elde edilen sonuçlar arasında mukayeseli analizler yapılmış ve çeşitli yorumlar yapılmıştır.

COMPARISON FINANCIAL PERFORMANCES ANALYSIS OF METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR IN BORSA ISTANBUL

All business should have some foresight for continue its activities by uninterrupted. These foresights should be based on scientific data instead of estimation. Industrial sector is one of the most important areas in our country in terms of process and capacity. At this point, one of the main purposes of this study is to give a perspective to the relevant people. Scope of this study; companies were evaluated in the sector of metal ware, machinery and equipment of BIST Industrial Index. Analy-zes were made by considering the 2016-2017 financial data of the 28 firms. Profitability ratios are used as a performance measurement crite-ria. In this way, the comparative results were analyzed between the ob-tained results and several remarks were made.

Kaynakça

Caba, N. (2017), Finansal Kaldıraç Ve Firma Büyüklüğünün Fi-nansal Performans Üzerine Etkisi: BIST Sınai Endeksinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşlet-me Dergisi, 13(5), 796-811

Ertuğrul, M. (2009), Finansal Performans Ölçümünde Dönüşümle-rin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol:9 - Sayı/No: 1

Işık, O. (2012), Hukuki Açıdan Borsa ve Borsa Türleri, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 215

Kadıoğlu, E. (2014). Borsa İstanbul’un Mikro Yapısındaki Deği-şikliklerin Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatına Etkisi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Doktora Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi,

Karaoğlan, S. (2014), İMKB'nin Özelleştirilmesinin Muhtemel Sonuçları Ve Geçmişte Özelleştirilen Dünya Borsaları İle Karşılaştırıl-ması, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014

Karslı, M. (2003), Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler, İr-fan Yayımcılık, 5. Baskı, İstanbul

Pazarçeviren, S., Karakaya, G., İldem, M.,(2016), “Finansal Bilgi Sisteminde Bilginin Rolü”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 196

Veli, A. ve Gazel, S. (2014), Döviz Kurları İle Bıst Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Er-ciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (44), 23-41

http://borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakkında/hakkımızda

BIST A.Ş, 2017 Faaliyet Raporu, http://www.borsaistanbul. com/docs/default-source/kurumsal-yonetim/borsa-istanbul-2017-entegre-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=10

BIST A.Ş Şirket Esas Sözleşmesi, http://borsaistanbul.com/datum/ ilgili_dosyalar_tr/Borsa_Istanbul_AS_Esas_Sozlesme.pdf

Yatırımcılar İçin Borsa İstanbul, (2014), http://www.borsaistanbul. com/data/kilavuzlar/Yatirimcilar_icin_BORSA.pdf

http://www.borsaistanbul.com/endeksler

Kaynak Göster