6728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU

Piyasada çeke duyulan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin en-gellenmesi amacıyla 5941 sayılı Çek Kanunu’nda 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi hiç şüphesiz 31.01.2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunla yapı-lan değişiklikle suç olmaktan çıkartılan karşılıksız çek eyleminin yeni-den suç olarak düzenlenmesidir. Söz konusu düzenleme ile karşılıksız çek suçuna ilişkin yapılan yargılamada şikâyetin yapılacağı merci, şikâyet süresi, davanın açılış biçimi, görevli mahkeme, kovuşturma sü-recinde uygulanacak usul hükümleri, suçun infazına ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere pek çok yeni uygulama da yürürlüğe girmiş ve bu uygulamalar öğretide eleştirilere neden olmuştur. Biz de bu çalışmamız-da dört buçuk yıllık bir aradan sonra tekrar müstakil bir suç olarak dü-zenlenen karşılıksız çek suçunu 6728 sayılı Kanunla getirilen yenilikler çerçevesinde incelemeye çalıştık.

BAD CHECK CRIME WITHIN THE FRAMEWORK OF AMENDMENTS BROUGHT WITH THE LAW NO. 6728

In order to increase trust on checks in the market and to stop bad checks, some amendments in the Check Law No. 5941 have been made within Law No. 6728 dated 15.07.2016. The most important of these amendments is undoubtedly the readmission of the bad check action (which was removed from the offense with amendments by Law No. 6273 dated 31.01.2012) as a crime. In the judicial trial of the bad checks, many new applications have been put into effect including the authority to complain, the duration of the complaint, the manner of opening the case, the court in charge, the procedural provisions to be applied in the prosecution process, and the regulations on the execution of the crime; and these practices have caused criticism in the doctrine. In this study, we attempt to evaluate the bad check crime which has been accepted as a separate crime again after a four and a half year break, within the framework of amendments introduced by Law No. 6728.

Kaynakça

Albayrak, Hakan ve Ahmet Bozdağ. Karşılıksızdır İşlemi Yapıl-masına Sebebiyet Verme Suçunun İcra Ceza Mahkemesinde Yapılacak Olan Yargılaması Hakkında Bir İnceleme, TAAD, Yıl. 9, Sayı. 33, 2018, ss. 243-282.

Arslan, Çetin. Karşılıksız Çek Suçunda Etkin Pişmanlık (5941 s. Çek K m. 6/1; 3167 s. Çek K m. 16c), TAAD, Cilt:1,Yıl. 2, Sayı. 5, 2011, ss. 159-210.

Arslan, Özkan. Karşılıksız Çek Düzenlemek Tekrar Suç Haline Getirildi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı. 137, Eylül-Ekim 2016, ss. 203-213.

Ayli, Ali ve Didem Yardımcıoğlu. Çekte Düzenleme Tarihi ve Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan), Cilt. 16, Özel Sayı, 2014, ss. 3195-3239.

Başbüyük, İsa. Karşılıksız Çekte Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Barosu Dergisi, Yıl. 70, Sayı. 2, 2012, ss. 305-320.

Dönmezer, Sulhi. Karşılıksız Çek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Ord. Prof. Dr. Charles Crozat'a Armağan), Cilt. 43, Sayı. 1-4, 1977, ss. 303-324.

Günay, Meryem ve Mehmet Günay. 5941 Sayılı Çek Kanununa Göre Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu, Türkiye Adalet Akademisi Der-gisi (TAAD), Yıl:1, Sayı:2, 2010, s. 323-346.

Gençtürk, Muharrem. 5941 Sayılı Yeni Çek Kanuna Göre Karşı-lıksız Çek Keşide Etme Suçunda Şikâyet Hakkı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı. 2, 2010, ss. 237-257.

Hacıoğlu, Caner. Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Üzerine Bir İnceleme, AÜEHFD, Cilt. VII, Sayı. 1-2, 2003, ss. 129-159.

Kavasoğlu Akbulut, Çiğdem. Çek Kanunu’nda Yapılan Son Deği-şiklikler ile Birlikte Karşılıksız Çek Keşide Etmenin Hukuki ve Cezai Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Kendigelen, Abuzer. Çek Hukuku, 4. Baskı, İstanbul: Arıkan Ya-yıncılık, 2007.

Kınacı, Ali. “5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ve Koruma Tedbiri Gerektiren Fiiller”, 5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, Ankara, 26 Mart 2010, ss. 45-68.

Köle, Mehmet ve Fatma Görgülü. Son Düzenlemeler Işığında Çe-kin Şekil Şartları ve Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yol-ları, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 35, 2016, ss. 79-157.

Kurt, Hüseyin. 6728 Sayılı Kanun Kapsamında Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Sorumluluk ve Yaptırımlar, Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Narbay, Şafak ve Zehra Güney. 6728 Sayılı Kanun’un Çeke İlişkin Hükümlerinin “Çekte Şekil Şartları” Bakımından Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 126, Şubat 2017, ss. 42-60.

Özgenç, İzzet. Çek Kanunu, 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010.

Pulaşlı, Hasan. Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 6. Baskı. An-kara: Adalet Yayınevi, 2018.

Şen, Ersan. Karşılıksız Çek Suçunda Şikayet Hakkı, Mercii, Yeri ve Süresi, http://www.hukukihaber.net/karsiliksiz-cek-sucunda-sikayet-hakki-mercii-yeri-ve-suresi-makale,5474.html (Erişim Tarihi: 02.11.2018).

Şen, Ersan. Yeni Çek Kanunu ve Anayasaya Aykırılık Sorunu, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/2038785-yeni-cek-kanunu-ve-anayasaya-aykirilik-sorunu (Erişim Tarihi: 26.11.2018).

Şen, Ersan ve Erkam Malbeleği. Karşılıksız Çek, 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.

Uyar, Talih. Karşılıksız Çek Çekmek (Keşide Etmek) Suçu, Anka-ra Barosu Dergisi, Sayı. 5-6, 1987, ss. 671-683.

Yavuz, Mustafa. Çek Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Işı-ğında Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı, Bankacılar Dergisi, Sayı. 106, 2018, ss. 112-126.

Yıldırım, Zeki ve Ekrem Çetintürk. İbraz Edilen Çekle İlgili Ola-rak Karşılıksızdır İşlemi Yapılması Halinde Nasıl Bir Yaptırım Uygu-lanması Gerektiği Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı. 103, 2012, ss. 27-84.

Yördem, Yılmaz. 6728 Sayılı Kanunla Çek Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Karşılıksız Çek Sorunsalı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl. 9, Sayı. 3, Ocak 2018, ss. 347-368.

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html (Erişim Ta-rihi: 07.02.2019).

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 07.02.2019).

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss404.pdf (Eri-şim Tarihi: 07.02.2019).

Kaynak Göster