ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLERE KATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ

Ziyaretçilerin destinasyon imajı algılarının, etkinliklere katılımlarına etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, bisiklet turu etkinliği kapsamında 25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Çanakkale ilini ziyaret eden 283 ziyaretçiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırmada, ziyaretçilerin bisiklet turuna katılım amaçlarını ölçmeye yönelik kullanılan tutum ve davranış ölçeği, Öter ve Özdoğan’ın 2005 çalışmalarından; destinasyon imajı algısını belirlemeye yönelik ölçek ise Bolton ve Drew 1991 , Buhalis 2000 , Bigne vd. 2001 , Tian-Cole vd. 2002 , Sirakaya, Petrick, ve Choi’nin 2004 çalışmalarından yararlanılarak uyarlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler; t testi, varyans analizi ve çok değişkenli regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda, destinasyon imajı algılarının, bisiklet turu etkinliklerine katılımı genel anlamda olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, destinasyon yöneticileri ve pazarlamacıları açısından faydalı olması beklenmektedir

The Impact of Visitor’s Destination Image Perceptions on Participation in Events: The Case of Çanakkale Bicycle Tour

The purpose of this study is to determine the impact of visitors’ destination image perceptions on participation in events. In this context, 283 questionnaires were * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, hadjimehmet@gmail.com, ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0718-7296** Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği, bulukbuket@comu.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5646-6166*** Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, lutfiatay@yahoo.com, ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2598-6227administered face-to-face to visitors who visited Çanakkale province for the bicycle tour event on 25-26 March 2017. In this context, attitudes and behaviors scales Öter ve Özdoğan, 2005 is used to measure the objectives of tourists’ participation. In addition, destination image perception scales Bolton and Drew, 1991; Buhalis, 2000, Bigne et al., 2001, TianCole et al., 2002; Sirakaya, Petrick, and Choi, 2004 is used to to determine the visitors’ destination image perceptions. The data gathered from end of the study were examined through t-test, variance analysis and regression analysis. As a result of the study, it is seen that the perceptions of destination image generally have a positive influence on the participation to bicycle tour events. The results of the study is thought to be beneficial in terms of destination managers and marketers

___

Baloglu, Ş. (1997). The Relationship Between Destination Images and Sociodemographic and Trip Characteristics of International Travelers, Journal of Vacation Marketing, 3 (3): 221-233.

Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868–897.

Beerli, A. ve Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31 (3): 657–681.

Biernat, E. ve Lubowiecki-Vikuk, A. P. (2012). Tourist Activity Among Urban Singles in View of Socio-Demographic Factors, Studies in Physical Culture And Tourism, 19 (2): 86-93.

Bigne, J., Sanchez, M. ve Sanchez, J. (2001). Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase Behavior: Inter-Relationships, Tourism Management, 22 (6): 607–616.

Bolton, R. N. ve Drew, J. H. (1991). A Multistage Model of Customers’ Assessments of Service Quality and Value. Journal of Consumer Research, 17 (4): 375–384.

Bruwer, J., Pratt, M. A. Saliba, A. ve Hirche, M. (2017). Regional Destination Image Perception of Tourists within a Winescape Context. Current Issues in Tourism, 20 (2): 157-177.

Buhalis, D. D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21 (1): 97–116.

Cheng, Tien-Ming ave Lu, C. C. (2012). Destination Image, Novelty, Hedonics, Perceived Value, and Revisiting Behavioral Intention for Island Tourism, 18 (7): 766-783.

Chon, K. S. (1990). The Role Of Destination Image in Tourism: A Review and Discussion, The Tourist Review, 45 (2): 2-9.

Crompton, J. L. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination Image, Journal of Travel Research, 17 (4): 18-23.

Crompton, J. L. ve McKay, S. L. (1997). Motives of Visitors Attending Festival Events, Annals of Tourism Research, 24 (2): 425-439.

Çaha, Ö. ve Tutar, H. (2014). Yoğun Kamu Çalışanı Göçü.

Çakıcı, C. ve Yavuz, G. (2012). 2013 Akdeniz Oyunları Bağlamında Spor Etkinlikleri ve Olası Etkileri, I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin.

Çanakkale Bisiklet Turu, 15 Nisan 2017 tarihinde https://www. canakkalebisikletturu.com, adresinden erişildi.

Demirkol, C., Salha, H. ve Cinnioğlu, H. (2016). Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu.

Durmuş, B.; Yurtkoru E.S.; Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.

Gallarza, M.G., Gil, S.I. ve Calderon, G.H., (2002). Destination Image: Towards a Conceptual Framework, Annals of Tourism Research, 29 (1): 56-78.

Gartner, W.C. (1993). Image Formation Process, Journal of Travel and Tourism Marketing, 2 (3): 191-215.

Getz, D. (1991). Festival Events and Tourism, New York: Van Nostrand Reinhold.

Getz, D. ve Wicks, B. (1994). Professionalism and Certification for Festival and Event Practitioners: Trends and Issues, Festival Management and Event Tourism, 2 (2): 103-109.

Gürbüz, A. (2009). Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Turistik Ürünleri Algılama Durumu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2): 217-234.

İlban, M.O.; Köroğlu, A. ve Bozok, D. (2008). Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13): 105-129.

Karagöz, D. (2006). Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kişioğlu, E. ve Selvi, M. S. (2013). Yerel Etkinliklerin Tekirdağ’ın Destinasyon İmajına Etkisi Yerel Paydaşlar Açısından Bir Değerlendirme, IAAOJ Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1): 68-102.

Kelly, J. (1983). Leisure Style: A Hidden Core, Leisure Sciences, 5 (4): 321-337.

Koçak, F. (2016). Türkiye’de bisiklet kullanımı: Bisiklet Kullanma Nedenleri ve Elde Edilen Faydalar. Journal of Human Sciences, 13(3): 5760-5771.

Kotler, P. (1994). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control (8th ed.) NJ: Prentice Hall International.

Kotler, P., Haider, D.H. ve Rein, I.J., (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, USA: Free Press.

Lawson, F. ve Baud-Bovy, M. (1977). Tourism and Recreation Development, London: Architectural Press.

Oymak, Z. ve Özden, A. (2013). Çalışan Perspektifinden Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi: Aydın İli Örneği. Turkish Journal of Agricultural Economics, 19(1).

Öter, Z. ve Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (2): 127-138.

Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Pennington-Gray, L. ve Holdnak, A. (2002). Out of The Stands and into the Community: Using Sports Events to Promote a Destination, Event Management, 7 (3): 177-186.

Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., ve Del Chiappa, G. (2017). Understanding the Relationships between Tourists’ Emotional Experiences, Perceived Overall Image, Satisfaction, and Intention to Recommend, Journal of Travel Research, 56 (1): 41-54.

Raj, R. ve Morpeth, N. (2006). Local Community Structures in Events and Festivals: Opportunities for Destination Marketing or Communities “Caring for Place”?, Tourism Today, (6), 82-95.

Rynes, S. L. (1991). Recruitment, Job Choice, and Post-Hire Consequences: A Call for New Research Directions. CAHRS Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 399-444.

Sirakaya, E. Petrick, J. ve Choi, H. S. (2004). The Role of Mood on Tourism Product Evaluations. Annals of Tourism Research, 31 (3): 517–539.

Stylidis, D., Shani, A. ve Belhassen, Y. (2017). Testing an Integrated Destination Image Model across Residents and Tourists, Tourism Management, 58 (2017): 184-195.

Tabachnick B. G. ve Fidell L. S. (2005). Using Multivariate Statistics, Boston: Ally and Bacon.

Taşkaya, S. M., Turhan, M. ve Yetkin, R. (2015). Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18).

Tayfun, A. ve Arslan, E. (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2): 192-206.

Tian-Cole, S., Crompton, J. L., ve Willson, V. L. (2002). An Empirical Investigation of the Relationships between Service Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions among Visitors to a Wildlife Refuge, Journal of Leisure Research, 34 (1): 1–24.

Woo Jun, J. ve Lee, H. (2008). Impacts Of Events On The Brand Germany: Perspectives From Younger Korean Consumer, Event Management, 11 (3): 145- 153.

Yıldırım, H. M. (2017). Etkinlik Turizmi “Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinlikler”, Ankara: Detay Yayıncılık.

___

APA Yıldırım, H. M. , Buluk, B. & Atay, L. (2017). ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLERE KATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (38) , 497-520 . DOI: 10.31795/baunsobed.645133
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.3b35.7b