Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir araştırma

Bu araştırmada sayıları son yıllarda gittikçe artan yeni köylü turizm girişimcilerinin motivasyonları, göç süreçleri ve girişimlerine yönelik deneyimlerinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Yeni bir yaşam biçimi için kentten kırsala göç eden yeni köylü turizm girişimcilerinin yaşadıkları deneyimlerin anlaşılabilmesi için bu kişilerle yapılan röportajları içeren videolar incelenmiş ve elde edilen verilere tematik analiz uygulanmıştır. Ulaşılan bulgular göz önünde bulundurularak, yeni köylü motivasyonları itici ve çekici faktörler altında değerlendirilmiştir. Çekici faktörler altında çevresel unsurların, itici faktörler altında ise psikolojik unsurların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Kırsala göç süreci yeni köylü turizm girişimcileri tarafından doğal yaşama kaçış olarak nitelendirilmiştir. Bu kaçışın farklı sebepleri olmakla birlikte, temel olarak altta yatan sebeplerin; modern hayat içindeki kalabalık, betonlaşma, gereksiz tüketim nedeniyle daha fazla çalışma gibi sorunlar olduğu anlaşılmıştır. Ancak, şehirden kırsala yapılan göçlerle birlikte yeni köylülerin tarafından da vurguladığı gibi şehir yaşamının alışkanlıklarının kırsal alanlara taşınması ve bu göç hareketlerinin kitlesel bir duruma dönüşmesi gibi tehditlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

In the context of lifestyle migration escape from urban to rural: A qualitative research on new villager tourism entrepreneurs

In this research, it is aimed to reveal the motivations, migration processes and entrepreneurship experiences of new villager tourism entrepreneurs, whose number has been increasing in recent years. In this direction, the phenomenological design, which is one of the qualitative research method designs, was used. In order to understand the experiences of new villager tourism entrepreneurs who migrated from the urban to the rural for a new lifestyle, the videos containing the interviews with these people were examined and thematic analysis was applied to the obtained data. Considering the findings, new villager motivations were evaluated under push and pull factors. It has been determined that environmental factors come to the fore under pull factors and psychological factors come to the fore under push factors. The process of migration to the countryside has been described as an escape to the natural life by new villager tourism entrepreneurs. Although there are different reasons for this escape, basically the underlying reasons are problems such as crowding, concretion in modern life, excessive workload due to unnecessary consumption. However, as emphasized by the new villagers along with the migration from the city to the countryside, the threats such as the transfer of the habits of city life to the rural areas and the transformation of these migration movements into a mass movement should be taken into consideration.

Kaynakça

Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkaya, M. A. ve Gülçubuk, B. (2019). Kırsal gençliğin girişimcilikle imtihanı: Genç çiftçi desteği uygulaması üzerine bir inceleme. 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Proceedings E-Book (1007-1015). İstanbul.

Aslan, S. (2019). Yaşam stili turizm girişimciliği üzerine kavramsal bir değerlendirme. International Social Sciences Studies Journal, 5(30), 617-625.

Ateljevic, I. ve Doorne, S. (2000). Staying within the fence: Lifestyle entrepreneurship in tourism. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 378-392.

Başçı, E. (2019). Köylüleşen gönüllü sadeler üzerine etnografik bir araştırma. Sosyoloji Notları, 3(2), 2–20.

Benson, M. ve O’Reilly, K. (2009a). Lifestyle migration: Expacxtations, aspirations and experiences. Ashgate Publishing.

Benson, M. ve O'Reilly, K. (2009b). Migration and the search for a better way of life: A critical exploration of lifestyle migration. The Sociological Review, 57(4), 608-625.

Bérard, L., Marchenay, P. ve Casabianca, F. (2010). Bi̇lgi̇ ve beceri̇ler, yöreler, ürünler: Bi̇yoloji̇k ve kültürel özvarlık. S. Tozanlı (Çev.). Akdeniz İİBF Dergisi, 10(19), 148-160.

Bostan, H. (2017). Türkiye’de iç göçlerin toplumsal yapıda neden olduğu değişimler, meydana getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri. Coğrafya Dergisi, 35, 1-16.

Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Bülbül, S. ve Köse, A. (2010). Türkiye'de bölgelerarası iç göç hareketlerinin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 75-94.

Cao, X. ve Yang, Y. (2019). Rural tourism "new villagers" makers under the guidance of "homesickness" rural tourism entrepreneurship motivation model based on grounded theory. 5th International Conference on Economics, Management and Humanities Science, Bangkok, Thailand.

Chacko, E. (2007), From brain drain to brain gain: Reverse migration to Bangalore and Hyderabad, India’s globalizing hightech cities. Geojournal, 68, 131-140.

Çağlayan, S. (2006). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 67-91.

Dollinger, M. J. (2008). Entrepreneurship: Strategies and resources (4th ed.). Marsh Publications.

Eimermann, M. (2015). Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden. Population, Space and Place, 21, 68–85.

Ekici, S. ve Tuncel, G. (2015). Göç ve insan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 9-22.

Ela Özcan, E. D. (2017). Çağdaş göç teorileri üzerine bir değerlendirme. İş ve Hayat, 2(4), 183-215.

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. ve Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Sage.

Gümüş, N., İlhan, A. ve Gülersoy, A. E. (2013). Bir tersine göç örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş). Electronic Turkish Studies, 8(6), 233-261.

Güreşci, E. (2010). Türkiye’de kentten köye göç olgusu. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 77-86.

Güreşci, E. ve Yurttaş, Z. (2008), Kırsal göçün nedenleri ve tarıma etkileri üzerine bir araştırma: Erzurum ili İspir İlçesi Kırık Bucağı örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14(2), 47-54.

Güvenç, B. (1999). İnsan ve kültür. Remzi Kitabevi

İçduygu, A., Sirkeci, İ. ve Aydıngün, İ. (1998). Türkiye’de içgöç ve içgöçün işçi hareketine etkisi. A. İçduygu, İ. Sirkeci ve İ. Aydıngün (der.) Türkiye'de İçgöç: Türkiye'de İçgöç, Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı 6-8 Haziran 1997 (207-244). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

İçli, G. (1998, 15-16 Ekim). Denizli iline göç eden ailelerin eğitime bakış açıları. 4. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Denizli.

İslamoğlu, E., Yıldırımalp, S. ve Benli, A. (2014). Türkiye’de tersine göç ve tersine göçü teşvik eden uygulamalar: İstanbul ili örneği. Sakarya İktisat Dergisi, 3(1), 68-93.

İslamoğlu, E., Yıldırımalp, S. ve Man, F. (2017). Türkiye’de tersine göçe neden olan faktörler üzerine bir araştırma. O. Köse (Ed.), Geçmişten günümüze göç III içinde (ss. 1849- 1857) Canik Belediyesi Kültür Yayınları.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47-57.

Lordkipanidze, M., Brezet, H. ve Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13, 787–798.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Nobel. (Orijinali 2009’da yayımlanmıştır).

Özdemir, Ş. (2020). Tüketim karşıtı yeni yaşam biçimi köye dönüşün medyada sunumu: Yeni köylüler örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), 833-852.

Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 167-235.

Savgın, C. ve Zengin, B. (2018). Türki̇ye’de çi̇ftli̇k turi̇zmi̇ne yöneli̇k kavramsal bi̇r model öneri̇si̇. The Journal of Academic Social Sciences, 6(86), 239–258.

Sayın, Y., Usanmaz, A. ve Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.

Schumpeter, J. A. (2000). Entrepreneurship as innovation. University of Illinois at Urbana- Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. 27 Ağustos 2021 tarihinde https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1512266 adresinden erişildi.

Sun, X. ve Xu, H. (2017). Lifestyle tourism entrepreneurs' mobility motivations: A case study on Dali and Lijiang, China. Tourism Management Perspectives, 24, 64-71.

Südaş, İ. ve Mutluer, M. (2010). Daha iyi bir hayata doğru: “Yaşam biçimi göçü”. Ege Coğrafya Dergisi, 19(1), 31-47.

Sürer, A.G. (2021). Covid-19 sürecinde kentten kırsala dönüş. Kapadokya Coğrafya Dergisi, 1(3), 1-12.

Swan, C.D. ve Morgan, D. (2016). Who wants to be an eco-entrepreneur? Identifying entrepreneurial types and practices in ecotourism businesses. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(2), 120–132.

Şen, M. (2014). Türkiye'de iç göçlerin neden ve sonuç kapsamında incelenmesi. Çalışma ve Toplum, 40(1), 231-256.

TUİK. (2020). Yıllara ve cinsiyete göre il/ilçe merkezleri ve belde/köyler nüfusu, 1927-2019. 27.12.2020 tarihinde https://turkstatweb.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1587 adresinden erişildi.

Wilson, L. A. (2007). The family farm business? Insights into family, business and ownership dimensions of open‐farms. Leisure Studies, 26(3), 357-374.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. genişletişmiş baskı), Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: Çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Turkish Studies, 9(2), 1685-1704.

Zoğal, V. ve Emekli, G. (2020). The changing meanings of second homes during Covid-19 Pandemic in Turkey. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 168-181.

Kaynak Göster

APA Kılıç, S. N. & Buzlukçu, C. (2021). Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir araştırma . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , UTK 2021 Turizm Özel Sayısı , 1387-1400 . DOI: 10.31795/baunsobed.1019745