XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ: İĞDİÇ SELİMAĞA KÖYÜ TEMETTUAT DEFTERİ ÖRNEĞİ

Temettüat defterleri, Tanzimat döneminde bölgelerin mal-mülk, hayvan, arazi ve yaşayan bütün insanların şahsi malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmış resmi belgelerdir. Bu defterler, sosyo-ekonomik hayat, nüfus ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün karakteristik özellikleri kapsamaktadır. Bu kayıtlar XIX. yüzyıl Tanzimat dönemi reformlarının etkisi altında tutulmuştur. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinin -özellikle Tanzimat'ın ilk yılları için - önemli kaynakları olan bu defterler, dönemin sosyal tarih araştırmacılığı için hayati veriler ihtiva eder, çünkü tahrir katipleri tarafından kaydedilen Temettüat Defterlerinden, vergi mükelleflerinin adları, lâkapları, meslekleri hakkında da bilgi alabiliyoruz. Bu çalışmanın amacı, yukarıda verilen genel çerçeve içerisinde, İğdiç köyü Balıkesir-Dursunbey Temettüat defterini incelemektir. Çalışmamız, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde -ML.VRD.TMT kod ve 83-88 numarasında kayıtlı olan Temettüat Defterleri esas alınarak hazırlanmıştır

THE IMPORTANCE OF TEMETTÜAT REGISTERS IN THE 19™ CENTURY-OTTOMAN HISTORY: THE CASE OF THE TEMETTÜAT REGISTER OF İĞDİÇ / SELİMAGA VILLAGE

Temettiiat Registers were prepared for the records of property, fields, animals and all belongings in the regions where Tanzimat reforms were applied in the first half of the 19th century. Temettiiat registers contain very rich data respecting almost all of the characteristics of socio-economic life such as demography and agricultural economy. The registers were constructed under the stimulus of the 19th century-Tanzimat reform era. By doing research on these registers we got information on taxpayers' names, nick-names, occupations.The specific aim of this work is to analyze the Temmetuat register of the İğdiç village Bahkesir-Dursunbey . Its register is preserved with ML.VRD.TMT. code and 83-88 numbers in the Prime Ministry Ottoman Archives in Istanbul

___

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (2000), Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. İkinci Baskı. İstanbul.

' Bu şecere; İsmail - Kezban Kırbaş, Süleyman Yumuk ve Örs Mehmet'in üçüncü göbekten

torunları olan Nakiye Kuşdemir, İsmail - Emine Işık, Mehmet Cura ile 21.10.2001 tarihinde

yapılan kişisel söyleşi sırasında elde edilen bilgilerin İğdiç / Selimağa Temettüat Defteri ile

karşılaştırılması sonucunda oluşturulmuştur.

Sosyal Bilimler Dergisi 73

Kasaba, Reşat. (1993), Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: Belge Yayınları.

Belleten, LXIII/238, Ankara, s. 755-782.

Radice, Betty, (ed.), (1995),The Penguin Dictionary of Ancient History. London.

Sertoğlu, Midhat. (1986), Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul: Enderun Kitabevi.

Strabon. (2000), Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika XII-XHI-XIV;. Çeviren: Adnan Pekman. Dördüncü Baskı. İstanbukArkeoloji ve Sanat Yayınları.

Arşiv Belgeleri: Başbakanlık Osmanlı Arşivi; Maliye Nezareti Temettüat Defteri, Nr.8388.

___

APA Arslan, İ. (2002). XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ: İĞDİÇ SELİMAĞA KÖYÜ TEMETTUAT DEFTERİ ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (8) , 57-86 .