ÜNİVERSİTE MEZUNU YETİŞKİNLERİN FARKLI ORGANİZASYONLARDA GÖNÜLLÜ HİZMET VERMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Problem: Gönüllü hizmet veren organizasyonların ve buralarda görev yapan gönüllülerin sayısının artması ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ülke halkının gereksinmelerini karşılayacak alanlarda gönüllü organizasyonlar kurmak ve kişileri bu organizasyonlarda gönüllü hizmet sunmaya teşvik etmek, kuşkusuz birçok kişiye yerel, bölgesel veya ulusal sorunların çözümüne katkıda bulunma olanağı sağlamaktadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı Balıkesir ve Kahramanmaraş İllerinde üniversite mezunu yetişkinlerin herhangi bir organizasyonda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmanın ana materyalini Balıkesir ve Kahramanmaraş İllerinden tesatüfi olarak seçilen üniversite mezunu yetişkinlerle 2003 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Anket uygulaması, Cochran örnek belirleme yöntemiyle çekilen 181 yetişkinle yapılmıştır. Veri analizinde kullanılan yöntemler araştırmanın Birinci Bölümünde belirtilen amaçları doğrultusunda seçilmiştir. Birinci ve ikinci amaçlar için tanıtıcı istatistikler, üçüncü amaç için faktör analizi ve dördüncü amaç için t-testi yapılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırma bulgularından, yetişkinleri gönüllü iş yapmaya motive eden en önemli faktörlerin özgeciliğe dayalı nedenler, başarı güdüsüne dayalı nedenler ve birleşmeye bağlı nedenler olduğu sonucuna varılmıştır. Öneriler: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar bireyleri gönüllü iş yapmaya motive eden faktörlerin ülkeden ülkeye, kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişebileceği sonucunu göstermiştir. Bu bağlamda daha çok gönüllü çekerek onların katkılarından yararlanmak isteyen organizasyonlar, konuyu geniş kapsamlı incelemelidir

Factors Influencing College Graduate Adults to Provide Volunteer Service in Different Organizations

Problem: The number of volunteer organizations and volunteers serving in these organizations can be accepted as a developmental indicator for many countries. Turkish society has traditionally valued volunteering but has not fully utilized the potential of such contributions. This could be due to the limited number of professional volunteering orgnizations. However, so far, limited research has been done on Turkish volunteers to reach an accurate conclusion. Research Aims: The primary purpose of this study has been to determine factors influencing the motivation of college graduate adults to participate in any volunteer organization in the provinces of Balikesir and Kahramanmaras. Method: A questionnaire was given to a sample of 181 college graduate adults, determined by Cochran’s sample size determination formula. SPSS version 11.5 SPSS Inc., 2002 was used for data analyses. Descriptive statistics, including means and standard deviations, factor analysis and ttest were used to accomplish the objectives of the study. Findings ad Results: Research findings indicate that respondents were motivated to perform volunteer work for altruistic reasons, personal achievement, and affiliative reasons, respectively. Recommendations: The findings of this study verify that factors which influence individuals to perform volunteer service for organizations may change in different countries, cultures, and societies. For this reason, organizations seeking to attract volunteers and utilize their contributions need to conduct extensive and multidimensional research in this subject

___

Boz, I. (2005). Opportunities and obstacles of volunteer participation in Turkey’s Agricultural Extension System. Procedings of the 17th European Seminar on Extension Education, August 30-September 3, İzmir Turkey.

Boz, I., ve Palaz, S. (2007). Factors influencing the motivation of Turkey’s Community Volunteers. Nonprofit & Volunteer Sector Quarterly (Accepted paper. It will be published in Fall 2007).

Boz, I., ve Verma, S. (2001). Factors influencing adult volunteer 4-H leadership in Louisiana. Procedings of the 17th Annual Conference of Association for International Agricultural and Extension Education, April 4-7 Baton Rouge, Lousisiana USA.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 4. b., Ankara: Pegem A Yayınları.

Clary, E. G., Snyder, M. (2002). Community involvement: Opportunities and challenges in socializing adults to participate in society. Journal of Social Issues, (58)3, 581-591.

Culp III, K. (1997). Motivating and retaining adult volunteer 4-H leaders. Journal of Agricultural Education, 38(2), 1-7.

Erkoç, Z. (2007). Eğitim örgütlerinde kalite hiyerarşisi. Milliyet İnsan Kaynakları İnternet Sitesi. http://egitim.insankaynaklari.com/BlogDetay.aspx?cntId= 8014, Ziyaret Tarihi: 17 Temmuz, 2007.

Fisher, C. J., & Cole, K. M. (1993). Leadership and management of volunteer programs: A guide for volunteer administrators. San Francisco: Jossey- Bass Publishers.

Fritz, S., Karmazin, D., Barbuto, J. Jr. Burrow, S. (2003). Urban and rural 4-H adult volunteer leaders' preferred forms of recognition and motivation. Journal of Extension, 42(3). [Online Available: http://www.joe.org/] [Accessed: July, 2004]

Henderson, K. A. (1980). Programming volunteerism for happier volunteers. Journal of Parks and Recreation. September, 61-64.

Henderson, K. A. (1981). Motivating the adult 4-H volunteer. The Journal of Extension, 19, 9-27.

Hiller, J. H. (1983). 4-H Volunteer leader motivation/recognition study. Washington State University Cooperative Extension Service.

Lawless, D. J. (1972). Effective Management: Social Psychological Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Louisiana Cooperative Extension Service (LCES). (1996). Why Wolunteers? An Unpublished Document. Louisana State University Agricultural Center. Baton Rouge Louisiana.

McClelland, D. C. (1992). Motivational Configurations. Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. by Charles P. Smith. Cambridge University Pres.

Murk, P. J., Stephan, J. F. (1990). Volunteers Enhance the Quality of life in a Community or (how to get them, train them, and keep them). A presentation given at the 10090 AAACE Conference Salt Lake City, Utah. (ERIC Document PReproduction Service No. ED 326639)

Okun, M. A., Barr, A., & Herzog, A. R. (1998). Motivation to Volunteer by Older Adults: A test of competing measurement models. Psychology and Aging, 13, 608-621.

Rouse, S. B. & Clawson, B. (1992). Motives and incentives of Older Volunteers. Journal of Extension, (30)3. Retrieved December 17, 2003, from http://www.joe.org/.

Schramm, V. R. (1985). Motivating volunteers to participate. Motivating volunteers. by Larry F. Moore. Vancouver Volunteer Centre.

Sherer, M. (2004). National service in Israel: Motivations, volunteer characteristics, and level of content. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 33(1), 94-108.

Smith, D. H. 1994. Determinants of voluntary association participation and volunteering: A literature review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 23(3), 243-263.

Wilson, M. (1976). The effective management of volunteer programs. Boulder, CO.; Volunteer Management Associates.

___

APA Palaz, S. & Boz, İ. (2008). ÜNİVERSİTE MEZUNU YETİŞKİNLERİN FARKLI ORGANİZASYONLARDA GÖNÜLLÜ HİZMET VERMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (19) , 95-106 .