ULUSLARARASI SERMAYE AKIMLARI: ETKİLERİ; STERİLİZASYON POLİTİKALARI VE DEĞİŞEN YAPISI.

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de faiz oranları, finansal liberalizasyon ile birlikte yükselmiştir. Yükselen faiz oranları ise uluslararası sermaye akımlarının temel belirleyicisi olmuştur. Başlangıçta gelişmekte olan ülkeler tarafından yatırımların finansmanında kullanılmak üzere talep edilen sermaye akımları, 1990'lı yıllarda spekülatif bir özellik kazanmıştır. "Sıcak Para"olarak da adlandırılan bu sermaye akımları aynı zamanda kısa vadeli olma özelliğine sahiptir. Kısa vadeye sahip olan bu sermaye akımları, yöneldikleri ülkelerde, makroekonomik değişkenler üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadırlar. Çalışmanın amacı, uluslararası sermaye akımlarının etkilerini ve bu etkilerin giderilmesine yönelik olarak uygulanabilecek politikaları ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca, uluslararası literatürde önemle vurgulanan "sterilizasyon" politikalarının Türkiye Ekonomisindeki durumu, son dönemde uygulanan ekonomik önlemler paketi ve IMF Stand By düzenlemeleri çerçevesinde incelenmektedir

INTERNATIONAL FINANCIAL FLOWS STERILIZATION POLICIES AND CHANGING STRUCTURES

Interest rates increased in the developing countries and Turkey owing to financial liberalization. Increased interest rates became the main indicator of financial flows, depending on this. Financial flows demanded by the developing countries to finance investments gained speculative characteristic during 1990's.The above mentioned financial flows were also returned to "Hot Money" are of short term characteristic. These financial flows having short term characteristic, have been significant implications on macroeconomic variables in countries having these financial flows. The aim of this study is to highlight the implications of these financial flows and to discuss how to remove these implications. In our study, the circumtance of sterilization politics in Turkey, emphasised especially in international literature was investigated

___

GRUBEN William, Gould David and Zaragaza Carlos, (ed.), (1995), Exchange Rates, Capital Flows and Monetary Policy in a Changing World Economy. Boston: Kluwer Academic Pbl, ss.165-210.

KAHLER Miles, (1998), Capital Flows and Financial Crises. New York: Cornell University Press.

KAMÎNSKY Graciera and REİNHARD Carmen (1999), The Twin Crises : The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, American Economic Rewiev, 89(13), ss. 473-499.

SİKORSKİ Trevor, (1996), Financial Liberalization in Developing Countries. Cheltenham: Edward Elgar

ŞAHİN Hüseyin (2000), Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi, Bugünkü

Durumu,Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

___

APA Adanur Aklan, N. (2002). ULUSLARARASI SERMAYE AKIMLARI: ETKİLERİ; STERİLİZASYON POLİTİKALARI VE DEĞİŞEN YAPISI. . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (7) , 35-52 .