TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ TURİZMİ DESTİNASYONLARININ BELİRLENMESİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma, yerli turistlerin Türkiye’de gastronomi turizmi niyetiyle ziyaret etmek istedikleri yerlerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın Türkiye’nin gastronomi turizmi noktalarını tespitine yönelik önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de yaşayan 3539 yerli turist üzerinde anket tekniği kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda yerli turistlerin Türkiye’de gastronomi turizmi amacıyla en fazla ziyaret etmek istedikleri coğrafi bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken en fazla ziyaret etmek istedikleri şehirler arasında sırasıyla Gaziantep, Trabzon ve Erzurum yer almaktadır. Türk mutfağı denince ilk akla gelen yemek kebap olurken ilk akla gelen içecek ayran, ilk akla gelen tatlının ise baklava olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda turizm işletmeleri ve destinasyonlara katkı sağlanabilmesi adına öneriler sunulmaya çalışılmıştır

Determining the Gastronomic Tourism Destinations of Turkey: A Case of Domestic Tourists

This study aims to examine and determine the gastronomic tourism destinations for domestic tourists in Turkey. The study is thought to make significant contributions for determining the gastronomic tourism destinations in Turkey. In this context; a study has been conducted by applying the questionnaire technic to 3539 domestic tourists living in Turkey. As a result of the findings, it has been found out that domestic tourists mainly want to visit Southeastern Anatolia Region as the geographical region and respectively Gaziantep, Trabzon and Erzurum as cities for gastronomic tourism in Turkey. It has also been concluded that when it comes to the Turkish cuisine, the first thing that comes to mind is “kebab” as the dish, “ayran” as the beverage and “baklava” as the dessert. In light of these results, suggestions are made to offer contribution to tourism establishments and destinations

___

Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2005). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Armesto Lopez, X. A. ve Martin, B. G. (2006). Tourism and Quality Agrofood Products: an Opportunity for the Spanish Countryside, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97(2), 166-177.

Baloğlu, S. ve McCleary, K. W. (1999). US International Pleasure Travelers’ Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Non-Visitor, Journal of Travel Research, 38(2), 144–152.

Bayrak, F. M. (2015). Soframda Anadolu Akdeniz Yemekleri, İstanbul: Alfa Yemek.

Bilgin, A. (2008). Klasik Dönem Osmanlı Saray Mutfağı, A. Bilgin ve Ö. Saman- cı (Ed.). Türk Mutfağı, Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Birdir, K. ve Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, İş- letme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.

Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003). Policy, Support and Promotion for Foodrelated Tourism İnitiatives: A Marketing Approach to Regional Development, Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(3-4), 131-154.

Björk, P. ve Kauppinen-Räisänen, H. (2016). Local Food: A Source for Destina- tion Attraction. International Journal of Contemporary Hospitality Manage- ment, 28(1), 177-194.

Bucak T. ve Arıcı, Ü. E. (2013). “Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi- si, 16 (30), 203-216.

du Rand, G.E., Heath, E. ve Alberts, N. (2003). The Role of Local and Regional Food in Destination Marketing, Journal of Travel and Tourism Marketing, 14(3/4), 97-112.

Gross, M. J., Brien, C. ve Brown, G. (2008). “Examining The Dimensions of A Lifestyle Tourism Destination, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(1), 44–66.

Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y. Ve Çelik Oğuz, S. (2015). Gastronomi Turiz- mi: Ayvalık’ta Yerli Turistler Üzerinde Görgül Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,3(1), 14-29.

Halıcı, N. (2001). Karadeniz Bölgesi Yemekleri. Konya: GÜR-AY Ofset Matba- acılık.

Halıcı, N. (2009). Türk Mutfağı. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Halıcı, N. (2015). Güney Doğu Anadolu Bölgesi Mutfak Kültürü ve Yemekleri. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Hall, C. M., ve R. Mitchell (2000). “Wine Tourism in the Mediterranean: a Tool for Restructuring and Development, Thunderbird International Busi- ness Rewiew, 42 (4), 445-465.

Hall, C. M., R. Mitchell ve L. Sharples. (2003). “Consuming Place: The Rool of Food, Wine and Tourism in Regional Devolepment”. Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., ve Cambourne, B. (Ed.). Food Tourism Around the World Development, Management and Markets içinde. New York: Routledge.

Harrington, R. J. ve Ottenbacher, M. C. (2010) Culinary Tourism - A Case Study of the Gastronomic Capital, Journal of Culinary Science & Technology, 8(1), 14-32.

Haven-Tang, C. ve Jones, E. (2006). Using Local Food and Drink to Differenti- ate Tourism Destinations Through A Sense of Place: A Story From Wa- les-Dining at Monmouthshire’s Great Table, Journal of Culinary Science & Technology, 4(4), 69-86.

Hu, Y. ve Ritchie, J. R. B. (1993). Measuring Destination Attractiveness: A Con- textual Approach, Journal of Travel Research, 32(2), 25-34.

Işın, P. M. (2010). Osmanlı Mutfak Sözlüğü, İstanbul: Kitapevi Yayınları.

Karaca, O. B., Yıldırım, O. ve Çakıcı, A. C. (2015). Girit Yemek Kültürü ve Sür- dürülebilirliği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 3-13.

Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and Validation of A Scale to Mea- sure Tourist Motivation to Consume Local Food, Tourism Management, 33(6), 1458-1467.

Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building A Model of Local Food Con- sumption on Trips and Holidays: A Grounded Theory Approach, Inter- national Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.

Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2005). Gastronomy Tourism. Journal of Culinary Scien- ce & Technology, 4(2-3), 39-55.

López-Guzmán, T. ve Sánchez-Canizares, S. (2012). Culinary Tourism in Cór- doba (Spain). British Food Journal, 114(2), 168-179.

Morris, C. ve Buller, H. (2003). The Local Food Sector: A Preliminary Assess- ment of Its Form And Impact in Gloucestershire. British Food Jour- nal, 105(8), 559-566.

Nenes, M. F. (2009). International Cuisine, New Jersey: John Wiley & Sons.

Pearce, D. G. (2002). New Zealand Holiday Travel to Samoa: A Distribution Channels Approach. Journal of Travel Research, 41(2), 197-205.

Renko, S., N. Renko ve T. Polonijo (2010). “Understanding the Role of Food in Rural Tourism Development in a Recovering Economy”, Journal of Food Products Marketing, 16(3):309-324.

Remmington, M. ve Yüksel, A. (1998). Tourist Satisfaction and Food Service Experience: Results and Implications of An Empirical Investigation, Anatolia, 9(1), 37-57.

Seo, Sunhee, N. Yun ve O. Y. Kim (2014). “Destination Food Image and Inten- tion to Eat Destination Foods: A View From Korea”. Current Issues in Tourism, 1-22.

Sloan, P., Legrand, W., Hindley, C. (Ed.) (2015). Culinary Tourism. The Routle- dge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy. New York: Routledge Handbook Taylor and Francis Group.

Serçeoğlu, N., Boztoprak, F., Tırak, L. (2016). “Gastronomi Turizmi ile Şehir Markalaşması İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,4(2), 94-114.

Şengül, S. (2015). Akdeniz Bölgesi Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri, S. Şengül, A. Çakır, G. Çakır (Ed.), Yöresel Mutfaklar, TRAMEP, Ankara: Beta Basım Yayım.

Şengül, S. ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyo- lu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 79-89.

Şengül, S., Türkay, O. (Nisan 2014). “Yöresel Mutfaklar” Eğitimi Üzerinden Kimlik, Mutfak Kültürü ve Turizm Gelişimine Dair Çıkarımlar: Mudurnu Örneği. Citta Slow Eko-Gastronomi Kongresi. Gökçeada, Çanakkale’de sunulan bildiri.

Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Akdeniz Mutfak Kültürünün Gastronomi Tu- rizmi Bağlamında Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4/Special issue 1, 86-99.

Türk Dil Kurumu. (Şubat 2016). Türkçe Sözlük. 23 Şubat 2016 tarihinde http:// www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.54fba1534c4d79.45062450 adresinden erişildi.

Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Ex- perience: An İllustration from Food Experiences in Tourism, Tourism Management, 25(3), 297-305.

Yerasimos, M. (2002). Osmanlı Mutfağı, İstanbul: Boyut Yayınları.

Zhang Qiu, H. ve Yuan, J., Haobin Ye, B., Hung, K. (2013). Wine Tourism Phe- nomena in China: An Emerging Market. International Journal of Contem- porary Hospitality Management, 25(7), 1115-1134.

___

APA Şengül, S. (2017). TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ TURİZMİ DESTİNASYONLARININ BELİRLENMESİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (37) , 375-396 . DOI: 10.31795/baunsobed.645178