TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİLERİNİN PROFİLİ: MARMARA ve EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Problem Durumu: Türkiye’de sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan dergilerin nicel yönden artışının nitelik açısından da gelişmeye karşılık bulup bulmadığının araştırılmasında yarar vardır. Bunu ortaya koyabilmek ise söz konusu dergilerin gelişim seyri içerisinde profillerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü dergilerini; genel özellikleri, dış yapı-iç yapı özellikleri ve dergilerdeki makalelerin özellikleri açısından inceleyerek değerlendirmektir. Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmanın temel amacına ve alt problemlerine yanıt vermeyi sağlayacak bilgilere ulaşmak için betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bilgi toplama kaynakları, Marmara ve Ege Bölgesi’nde bulunan toplam 55 devlet ve vakıf üniversitesine bağlı 54 sosyal bilimler enstitüsünün yayımlamakta olduğu 15 dergidir. İlgili enstitülerin web sayfaları, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivi aracılığıyla; ilgili üniversite ve enstitülerin kütüphaneleri ziyaret edilerek ve söz konusu kurumlardan talep edilerek ulaşılabilen dergiler araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara göre, araştırma kapsamında incelenen dergilerin elektronik ortamda ulaşılabilirliklerinin yüksek bir orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra dergilerin editör, yayın kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları gibi ölçütleri dikkate alındığında, bilimsel niteliklerini artıran özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Dergilerde yayımlanan yayınların türü açısından makalelerin ağırlıklı bir orana sahip olduğu tespit edilirken, çalışmaların büyük çoğunluğunun kuramsal nitelikle çalışmalar olduğu, çalışmaların yazarların unvanları dikkate alındığında yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin sayılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir önemli bulgusu olarak, incelenen dergilerdeki çalışmaların ağırlıklı olarak iktisadi ve idari bilimler alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Yıllar itibariyle üniversite ve buna bağlı olarak sosyal bilimler enstitü sayılarındaki artış aynı zamanda sosyal bilimler enstitülerinin yayımlamış oldukları dergi sayılarında da artışa neden olmuştur

Profile of The Institute of Social Sciences Journal Published in Turkey: A Case of Marmara and Aegean Region

Problem Statement: In Turkey, there are benefits to investigate whether the increasing in terms of quantity of the journals published by social sciences in Turkey correspond to improve quality or not. For this reason the examining of the journals in question is required Purpose of the Study: The main purpose of the study is examining and evaluating the institute of social science journals published by social sciences institutes of the state and private universities in Turkey, in terms of; their general features, external and internal structures and the specialities of articles in journals. Methods: A descriptive qualitative screening model has been used to reach the information which provides to respond the main purpose of this research and the sub-problems. The information gathering resources of the research are fifteen journals published by 54 social sciences institutes connected to the 55 state and private universities in Marmara and Aegean Regions. Accessible journals through related web pages of the institutes, Balıkesir University Central Library and the archives of the Institute of Social Sciences; visited libraries of the relevant universities and institutes and requested the journals from related institutes have been taken under consideration. Findings, Results: According to the results of the research which has been configured by the problems; a high availability rate of the reviewed journals in electronic environment has been identified. Besides the scientific quality features of the journals such as editor, editorial board, publishing rules, spelling rules of these journals have been found. A high rate of the articles has been identified in terms of the types of publications published in journals. Also, the vast majority of studies are theoretical studies and when the authors’ titles of the studies are taken into consideration, the numbers of assistant professors and research assistants have been found to be high. It has been seen that vast majority of the studies in reviewed journals are economic and administrative studies. As the years, there has been an increase in number of universities and social sciences institutes paralleled with the universities. And this caused an increase in number of journals published by social sciences institutes as well.

___

Akçiçek, E. ve Kayar, R. (1992). İzmir’de yayınlanan tıp dergilerinin tarihçesi

SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 2(1). Arbak, Y., Günlü, E. Karagonlar, G. (2007). Yönetim-organizasyon alanında bilim ve araştırma etiğine bakış, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27 Mayıs 2007, Sakarya Üniversitesi İİBF, ss.533-540.

Dumrul C. ve Aysu A. (2006). Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan ve Makaleler

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27. Bibliyografya (1981-2005).Erciyes

Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Basılı Dergileri. Güzelant, A. F. (1998). Türk tıp dergilerinin ve bu dergilerde yer alan araştırmaların özellikleri, araştırma özetlerinin sunum niteliği: Türk tıp dergilerinin 1996 yılında yayınlanan son sayılarından bir kesit.

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi: İzmir. Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kazancıgil, A. ve Solok, V. (1981). Türk tıp dergileri ve süreli yayınları üzerine analitik bir inceleme (1949-1981), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 12.

Kozak, N. (1999). Türkiye akademik dergiler rehberi. Turhan Kitabevi: Ankara.

Kozak, N. (2001). Sağlık, sosyal ve teknik bilimleri alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme, Türk

Kütüphaneciliği Dergisi. 15(3). Kozak, N. (2003). Türkiye Akademik Dergiler: Türkiye Akademik Dergiler

Araştırması'nın 1997/1998 ve 2002 dönemlerindeki uygulamalarından elde edilen veriler üzerine bir inceleme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık

Ulusal Sempozyumu. TÜBİTAK-ULAKBİM. Türkiye Akademik Dergiler: Türkiye Akademik Dergiler Araştırması'nın /1998 ve 2002 dönemlerindeki uygulamalarından elde edilen veriler üzerine bir inceleme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal

Sempozyumu. TÜBİTAK-ULAKBİM. Kutaniş, R.Ö., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım E. (2007). Nitel araştırmanın dayanılmaz hafifliği 2 ideoller ve gerçekler, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya Üniversitesi İİBF, ss.233-241.

Kutluk, T. ve Yarış, Y. (1996). Türkiye tıp dergileri kataloğu. Ankara: Türkiye

Tabibler Birliği yayını. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Basılı Dergileri. Öztürk K. (1996). Süreli yayınlar toplu kataloğu ve bir gözlem: İstanbul

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Basılı Dergileri. Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı, 2007.

(Yükseköğretim Kurumu) www.yok.gov.tr (11.12.2009). (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/index.php?option=com_content&task=categ ory&sectionid=9&id=29&Itemid=86, (Cilt 1 (1-2), Cilt 2 (3), Cilt 3(4), Cilt

___

APA Seymen, O. , Maltepe, S. , Çonoğlu, S. , Özdemir Yılmaz, G. , Şahin, B. , Tetik, N. , Köroğlu, Ö. & Akyol, G. (2009). TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİLERİNİN PROFİLİ: MARMARA ve EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (22) , 281-301 .