TÜRKİYE’DE GİTAR ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER: BİR BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI

Bu makalenin amacı, gitar alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalara yönelik bir bibliyografya sunmaktır ve yapılan bu çalışmaların kabul edildiği yıllara, üniversitelere ve enstitülere göre dağılımını ortaya koymaktır. Bu çalışmada gitarın tarihsel gelişiminin yanı sıra, Türkiye’deki yeri ve öneminden de bahsedilmektedir. Çalışmanın içeriğini oluşturan lisansüstü çalışmaları belirlemek amacıyla tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 19862015 yılları arasında yapılan ve YÖK’ün Tez Merkezinde taranan lisansüstü çalışmalar ile sınırlıdır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de 89’u yüksek lisans, 23’ü doktora, 8’i sanatta yeterlik tezi olmak üzere gitar ile ilgili toplam 120 adet çalışma yapıldığı ortaya konmuştur. Bu çalışmanın gitar alanında yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması ve konu seçiminde yardımcı olması düşünülmektedir

Graduate Thesis in Field of Guitar Performed in Turkey: A Bibliography Study

The aim of this article is to present bibliography in the field of classical guitar graduate thesis and to determine the distribution of the institute made the year of acceptance. In this study, as well as the historical evolution of the classical guitar, it is mentioned in the place and importance in Turkey. The screening method is used to determine the content of graduate studies forming operation. The study, carried out between the years 1986-2015 and scanned graduate studies at YÖK Thesis Center is limited. As result of the study, 89 in Turkey graduate, 23 of PhD,8 of proficiency in arts, a total of 120 studies on the guitar has been introduced. This study aims to assist in the selection of topics and to create resources for research in the field of guitar studies

___

Demirbatır, E. (2001). Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası, Bursa, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi- si, Cilt:14, No:1: 124.

Elmas, Y. (2003). Sorularla Gitar, İstanbul, Pan Yayıncılık: 14.

Feridunoğlu, L. (2004). Müziğe Giden Yol, Genç Müzisyenin El Kitabı, İstan- bul, İnkılap Kitabevi, Baskı:4: 228.

Gençel, Ö. (2009). Ülkemizde Flüt ve Flüt Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tez- ler, Kastamonu, Kastamonu Dergisi, Cilt:17, No:1: 342.

Kanneci, A. (2001). Gitar İçin Beste Yapmış Türk Bestecilerinin Eğitimi ve Ya- pıtlarının Uluslararası Gitar Repertuarındaki Yeri, Yayımlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğ- retmenliği Anabilim Dalı, Ankara.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım: 79.

Remnant, M. (1990). Musical Instruments: An Illustrated History. London: B.T. Batsford Ltd.

Uçan, A. (1989). Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Altmış Yılında Müzik Eğitimi, Ankara, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, No:1: 55.

Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi, Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları: 8.

Uluocak: (2011).Klasik Gitar Tarihi – I Rönesans Döneminde Gitar (1536-1600) İstanbul, Doruk Yayımcılık: 19.

Uslu, M. (1998). Çalgı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Orkestra Dergisi, İstanbul, Yenilik Basımevi, Sayı: 293: 28.

___

APA Alyörük, G. (2016). TÜRKİYE’DE GİTAR ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER: BİR BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (35) , 55-79 . DOI: 10.31795/baunsobed.645333