TÜRKİYE'DE CİNSİYET AYIRIMCILIĞI ANALİZİNDE NEO KLASİK YAKLAŞIMA KARŞI KURUMCU YAKLAŞIM: EŞİTLİĞİ SAĞLAYICI POLİTİKA ÖNERİLERİ

Yapılan teorik ve ampirik çalışma sonuçları, Türkiye'de kadınların, işgücü piyasasında cinsiyete dayalı ayırımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 1997; Koçak, 1999; Çolak ve Ardor, 2001 . "Beşeri Sermaye Teorisinin" öne sürdüğü gibi kadınların karşılaştıkları bu ayırımcılık, kendi özgür seçimlerinden ziyade onların eğitim ve mesleki eğitimlerinde ve iş bulma sürecinde karşılaştıkları kurumsal engellerden kaynaklanmaktadır. Türk işgücü piyasasında halen bu ayırımcılığın devam etmesi, işverenlerin ve toplumun bir bütün olarak belli işlerde, belli cinsiyet özelliklerinin gerektiğini savunan, kültürel ve geleneksel önyargılara ve stereotiplere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, Türkiye'de cinsiyete yönelik ayırımcılığın ortadan kaldırılması için bir müdahalede bulunulması gerektiğinin kaçınılmaz olduğu ileri sürülmektedir. Bu ayırımcılığın ortadan kaldırılması ve kadınların işgücü piyasasına entegre olması için gerekli politikalar, halen yürürlükteki yasaların ve düzenlemelerin uygulanmasının yeniden değerlendirilmesiyle toplumda ve özellikle işgücü piyasasında kadınlara karşı olan önyargı ile stereotip değer yargılarını yok edecek şekilde tüm toplumun eğitilmesini hedeflemelidir

TÜRKİYE'DE CİNSİYET AYIRIMCILIĞI ANALİZİNDE NEO KLASİK YAKLAŞIMA KARŞI KURUMCU YAKLAŞIM: EŞİTLİĞİ SAĞLAYICI POLİTİKA ÖNERİLERİ

The results of the empirical studies show that there is wage discrimination and occupational segregation by gender in the Turkish labour market Kasnakoglu ve Dayıoglu, 1997; Kocak, 1999; Çolak ve Ardor, 2001 . Discrimination against Turkish women in employment derives from the constraint labour market choices for women. Institutional barriers to their education, employment and training are responsible, rather than women's free choices in the market, as suggested by the human capital theory. Cultural and traditional stereotypes among employers and in the society as a whole about the appropriate gender characteristics for certain jobs play a very important role in the persistence of discrimination in the Turkish labour market. Therefore, this paper, suggests that the intervention to eliminate discrimination in Turkey is inevitable. The policies of elimination of discrimination and the integration of women into labour market need to be directed towards both the enforcement and appraisal of existing legislation and the education of the whole population to breakdown prejudice and stereotypical attitudes to women in the society and especially in the labour market

___

Anker Richard ve Catherine Hein, (1986), Sex Inequalities in Urban Employment in the Third World, St. Martin's press, New York.

Becker Gary S., (1957), The Economics of Discrimination, The University of Chicago Press.

Bergmann Barbara R., (1986), The Economic Emergence of Women, Basic Books Inc. Publishers, New York.

Çolak Ömer F. ve Cem Kılıç (2001), Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: ŞanlıUrfa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları konfederasyonu, Yayın No: 214, Ankara.

Darity Jr., William, (1995), The International Library of Critical Writings in Economics: Economics and Discrimination, An Elgar Reference Collection Aldershot, UK, US.

DİE, (1997), İstihdam ve Ücret Yapısı, 1994, Ankara.

Ecevit Yıldız, (1986), Gender and Wage Work: A Case Study of Turkish Women in Manufacturing Industry, Ph.D. Thesis in Sociology and Social Anthropology, University of Kent, England.

Işıklı Alpaslan, (1999), İş Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.

King John E., (1990), Labour Economics, 2nd Edition, Macmillan, London.

Koçak Serap, (1999), Gender Discrimination in the Turkish Labour Market, PhD Thesis in Social Sciences, De Montfort University, England.

KSSGM (Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü), (2000), Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

KSSGM (2002), İstihdama İlişkin Politika Önerileri, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, http://www.kssgm.gov.tr/kigl 1 .html (28 Ağustos 2002).

___

APA Palaz, S. (2003). TÜRKİYE'DE CİNSİYET AYIRIMCILIĞI ANALİZİNDE NEO KLASİK YAKLAŞIMA KARŞI KURUMCU YAKLAŞIM: EŞİTLİĞİ SAĞLAYICI POLİTİKA ÖNERİLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (9) , 87-109 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.9b35.8b