TURK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE BİRLEŞİK FULLERİN İŞLENİŞİ ÜZERİNE

Birleşik fiiller; şekil bilgisi, cümle bilgisi ya da anlam bilgisi alanları gözetilmeksizin bir isimle ile bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller, bir fiil ile yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılmıştır. Çalışmada, söz konusu bu alanların dikkate alınmamasından dolayı ortaya çıkan bu tasnifin, Türk dil bilgisi öğretiminde yarattığı metodoloji karmaşası ve bundan kaynaklanan işleniş bozukluğu ele alınmıştır

ABOUT TEACHING COMPOUND VERBS IN TURKISH GRAMMAR EDUCATION

Without considering the fields of morphology, syntax and semantic, compound verbs are classified into three groups: compound verbs composed of a noun and an auxiliary verb, compound verbs composed of a verb and an auxiliary verb and semantically contracted compound verbs. In this study, we have examined the disorder of methodology and teaching problems, resulting from this classification which didn't take into consideration the related fields above mentioned

___

ASANOV, Ş. A., GARKA VETS, A. N., USEİNOV, S. M. (1988), Kırımtatarca- Rusça Lügat, Kiev: Radyanska şkola.

ERGİN, Muharrerm. (1993), Türk Dil Bilgisi. 20. Basım, İstanbul: Bayrak Basım/yayın/tanıtım.

KARAHAN, Leylâ. (1993), Türkçede Söz Dizimi -Cümle Tahlilleri-. Ankara: Akçağ Yayınları.

SAVRAN, Hülya. (1994), Kazak Türkçesi Korkıt Ata Kitabı (Transkripsiyonlu Metin-Türkiye Türkçesine Çeviri-Dil Özellikleri-Sözlük). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

YAMAN, Ertuğrul. (2000), Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 742.

___

APA Savran, H. (2002). TURK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE BİRLEŞİK FULLERİN İŞLENİŞİ ÜZERİNE . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (7) , 107-113 .