TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA: TURİSTLERİN MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI

Hızla gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkan mobil pazarlama kavramı, işletmelerin hedef pazarları ile mobil cihazlar aracılığıyla iletişime geçmek için gerçekleştirdikleri interaktif uygulamalar anlamına gelmektedir. Özellikle insan odaklı olan turizm sektörü için tüketicilerle etkileşim halinde olmayı sağlayan bu tür mobil uygulamalar geleneksel tutundurma faaliyetlerinden daha avantajlıdır. Ancak bu avantajı doğru kullanabilmek için, turistik tüketicilerin mobil pazarlama aktivitelerine karşı tutumları ve düşünceleri bilinmelidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı yerli turistlerin mobil pazarlamaya karşı tutumlarını belirlemek ve turistlerin sosyodemografik özellikleri ile tutumları arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Muğla’nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Fethiye’deki konaklama işletmelerinde konaklayan 378 yerli turistle yüz-yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler istatistiki olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak 25-34 yaşları arasındaki yerli turistler ile üniversite mezunu olan yerli turistlerin mobil pazarlama uygulamalarının bilgilendirme faktörüne; ilköğretim mezunu yerli turistlerin eğlence faktörüne; gelir durumu nispeten daha yüksek olan yerli turistlerin güven ve yarar faktörüne daha olumlu yaklaştığı ortaya çıkmıştır

Mobile Marketing in Tourism: Tourists’ Attitudes Towards Mobile Marketing Applications

The concept of modern marketing, emerged with the rapid-growing technology, refers to interactive applications used by business enterprises for connecting with their target markets through mobile instruments. These kinds of mobile applications providing especially for tourism enterprises to communicate with their customers are more advantageous than traditional marketing applications. However, in order to use this asset in a proper way, attitudes and opinions of tourism consumers towards mobile marketing should be understood. In this sense, the purpose of this study is to determine consumer attitudes towards mobile marketing efforts of tourism enterprises. In this regard, this study presents the differences between sociodemographical characteristics of domestic tourists and their attitudes towards mobile marketing efforts of especially accommodation facilities. The sample of this study consists of 378 domestic tourists accommodating in 3, 4 or 5 star hotels or holiday villages in Fethiye. The data were collected via a questionnaire form. The obtained data was statistically analyzed. As a result of these analyses, it was determined that domestic tourists at the ages between 25-34 and with a college degree were more positive towards information factor of mobile marketing applications; domestic tourists with a low education level were more positive towards entertainment factor and tourists with a higher income level were more positive towards convenience and credibility.Anahtar Kelimeler: Mobile Marketing, Mobile Tourism, SMS, MMS, Technology, Mugla

___

Alkaya, A. (2007). Mobil Kanallar Yoluyla Pazarlama İletişimi Süreci ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlamaya İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Altuğ, N. ve Yürük P. (2013). 2000-2011 Yılları Arasında Tüketicilerin Mobil Reklamlara Olan Tutumlarını İncelemeye Yönelik Yapılan Araştırmalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 11-28.

Ansen, E. D. (2008). Seyahat İşletmelerinde Elektronik Pazarlama Uygulamaları ve Antalya İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.

Barutçu, S. ve Göl, M.Ö. (2009). Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar. KMU İİBF Dergisi, 17, 24-41.

Çakır, F., Çakır, M. ve Çiftçi, T. E. (2010). Tüketicilerin SMS Reklam Mesajlarına Yönelik Tutum ve Davranışları. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-35.

Ersoy, A. ve Gülmez, M. (2013). Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 23-40.

Gündebahar, M. ve Kuş-Khalilov, M. C. (2012). Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme. Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, İstanbul.

Haghirian, P., Madlberger, M. ve Tanuskova, A. (2005). Increasing Advertising Value of Mobile Marketing- An Empirical Study of Antecedents. Proceedings of The 38th Hawaii International Conference on System Sciences. 2005, ABD: Hawaii.

Hallam, T. (2015). Mobile Marketing in the Tourism Industry. https://www. hallaminternet.com/mobile-marketing-tourism-industry/.

Karaca, Ş. ve Gülmez, M. (2010). Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81.

Katz-Stone, A. (2001). Wireless Revenue: Ads Can Work, .

Klein, M. (2014). Mobile Marketing – A Classification Framework And Effects On Marketing Mix. Journal of Management, Marketing & Logistics- JMML, 1(3), 276-285.

Kurnaz, A. (2012). Mobil Pazarlama Kapsamında İzinli Uygulamaların Tüketicilerin Tutumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Onat, F. ve Alikılıç, Ö. A. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9): 1111-1143.

Quah, J.T.-S. ve Lim, G. L. (2002). Multicast Messages to Wireless Devices Based on the Publish/Subscribe Model. Electronic Commerce Research and Applications, 1(3-4), 235-246.

Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2012). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ve Turizm Endüstrisinde Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.

Scharl, A., Dickinger, A. ve Murphy, J. (2005). Diffusion and success factors of mobile marketing. Electronic Commerce Research and Applications, 4, 159-173.

Schreiber, G. A. (2000). Schlüsseltechnologie Mobilkommunikation. Deutscher Wirtschaftsdient, Almanya: Köln.

Şanlıöz, K., Dilek, E. ve Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (2), 250-260.

Tsang, M., Ho, S. ve Liang, T. (2004). Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study. International Journal of Electronic Commerce, 8(3), 65-78.

Yüce, A., Deniz, A. ve Gödekmerdan, L. (2012). Tüketicilerin Mobil Pazarlama Faaliyetlerini Benimsemesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 181-198.

___

APA Kılıç, B. , Yozukmaz, N. , Yüksel, F. & Bilici, H. (2017). TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA: TURİSTLERİN MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (38) , 449-472 . DOI: 10.31795/baunsobed.645115
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.3b35.9b