Turist Rehberlerinin İletişim Yeterlilikleri: Turistlerin Görüşlerinin Chaid Analizi İle Değerlendirilmesİ

Problem Durumu: Turist rehberi, turistin tatil amacıyla gittiği ülkede genellikle ilk karşılaştığı kişi olmakta ve onlara tatilleri süresince eşlik etmektedir. Bu nedenle turist rehberinin yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip olmak dışında bu bilgiyi aktarabilecek gerekli iletişim donanımına da sahip olması önem arz etmektedir. Ancak turist rehberinin eğitim süreci incelendiğinde, hem örgün hem de yaygın eğitim kapsamında verilen turist rehberliği eğitimi içerisinde iletişim alanına gereken önemin verilmediği gözlenmiştir. Bu durum rehberlerin performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.Araştırmanın Amacı: Türkiye’ye gelen turistlerin, rehberin iletişim yeterliliklerine verdikleri öneme ve rehberin iletişim performansına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlere etki eden faktörlerin CHAID analizi ile incelenmesidir.Yöntem: Turist rehberliği ve iletişim ile ilgili yazın taraması yapıldıktan sonra Antalya’ya tatil için gelen turistlerin rehberin iletişim yeterliliklerine verdiklere öneme ve rehberin iletişim performansına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS Statistical Package for Social Sciences, Version 11,5 programı ile analiz edilmiştir.Bulgular: Araştırma sonucunda turistlerin rehberin iletişim yeterliliklerine verdikleri öneme ve rehberin iletişim performansına yönelik görüşlerine etki eden en önemli faktörün ülke değişkeni olduğu belirlenmiştir.Sonuçlar: İngilizlerin rehberin iletişim yeterliliklerine verdikleri önem Alman ve Ruslara göre daha fazladır. Benzer şekilde İngilizlerin rehberin iletişim performansına yönelik görüşleri Alman ve Ruslara göre daha olumludur

Communication Efficiencies of Tourist Guides: The Evaluation of Tourists’ Perceptions With Chaid Analyse

Statement of the Problem: Tourist guide is the person that someone encounters first in the country that he or she had gone for holiday and he accompanies them during their holidays. For this reason, it is important that apart from the sufficient knowledge and qualification the tourist guide has, he or she should has the necessary communication equipment for information transfer. But when the training process of the tourist guide is examined, it is observed that not too much importance was given to the communication area in the context of tourist guide training both in common and formal training. This situation may affect the performance of the tourist guides negatively.Purpose of the study: Determination of the views of the tourists that came to Turkey on the importance given by the tourists to the communication competencies of tourist guides and to communication performance of the tourist guides and examination of the factors that affects these views by CHAID analysis.Method: The data were collected by the questionnaire that is prepared for having data about the views that the tourists that came to Antalya has about importance given by the tourists to the communication competencies of tourist guides and to communication performance of the tourist guides. The data that acquired were analyzed with SPSS programme.Findings: At the end of the research it is determined that the most important factor for the importance given by the tourists to the communication competencies of tourist guides and to communication performance of the tourist guides is country variable.Results: Importance that the English Tourist guides gave to the communication competence is much more than Germans and Russians. Similarly the view of English tourists on communication performance is much more positive than the Russians and the Germans

___

Ahipaşaoğlu, Suavi. Turizmde Rehberlik. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Altunışık, Remzi, Çoşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serdar ve Yıldırım, Engin. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (Geliştirilmiş 5. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Ap, John ve Wong, Kevin K. F. (2000). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems. Tourism Management, 22 (2001), 551-563.

Balcı, Ali. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pe- gem Yayıncılık.

Batman, Orhan, Yıldırgan, Recep ve Demirtaş, Nihat. (2001). Turizm Rehberliği. Ada- pazarı: Değişim Yayınları.

Bülbül, A. Rıdvan. (2000). Uluslararası İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Chen, Huei-Ju, Hwang, Shiuh-Nan ve Lee, Chuan. (2006). Visitors‘ Characteristics of Guided Interpretation Tours. Journal of Business Research, 59 (2006), 1167– 1181.

Çağlar, İrfan ve Kılıç, Sabiha. (2008). Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çakır, Filiz. (2000). Sosyal Bilimlerde İstatistik. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Çetin, Muharrem. (2009). İletişim Sürecini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlen- dirme. Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2, 203-226.

Değirmencioğlu, Özdal ve Ahipaşaoğlu, Suavi H. (2003). Anadolu’da Turizm Rehber- liği Temel Bilgileri. (4. Baskı). Ankara : Gazi Kitapevi.

Gürüz, Demet ve Yaylacı, Gaye Özdemir. (2004). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynak- ları Yönetimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.

Hammer, Mitchell R., Nishida, Hirko ve Wiseman, Richard L. (1996). The Influence of Situational Prototypes on Dimensions of Intercultural Communication Com- petence, Journal of Cross-Cultural Psychology, 1996, 27 (3), 267-282.

Hofstede, Geert ve Hofstede, Gert Jan. (2005). Cultures and Organizations, Software of the Mind, Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı). New York: McGraw-Hill.

Huang, Songshan, Hsu, Cathy H. C. ve Chan, Adrew. (2010). Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: a Study of the Package Tours in Shanghai. Journal of Hospitality and Tourism Research, 34 (1), 3-33.

Keenan, Kate. (1997). Yöneticinin Kılavuzu-İletişim Kurma (Çev. Veysel Atayman). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kline, Susane L., Horton, Brain ve Zhang, Shuangyune. (2008). Communication Love: Comparisons Between American and East Asian University Students. Internatio- nal Journal of Intercultural Relations, 32 (2008), 200-214.

Knutson, Thomas J., Komolsevin, Rosechongporn, Chatiketu, Pat ve Smith, Val R. (2003). A Cross-Cultural Comparison of Thai and US American Rhetorical Sen- sitivity: Implications for Intercultural Communication Effectiveness. Internatio- nal Journal of Intercultural Relations. 27 (2003), 63-78.

Korkmaz, Sezer, Temizkan, S. Pınar ve Temizkan, Rahman. (2011). Hizmet İçi Eği- tim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 17-36.

Korkmaz, Sezer, Temizkan, Saadet Pınar ve Temizkan, Rahman. (2010). Profesyonel Turist Rehberliğine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010 (1).

Koyuncugil, Ali Serhan ve Özgülbaş, Nermin. (2008). İMKB’de İşlem Gören Kobile- rin Güçlü ve Zayıf Yönleri: CHAID Karar Ağacı Uygulaması. Dokuz Eylül Üni- versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (1), 1-21.

Körpe, İbrahim ve Tengilimoğlu, Dilaver. (2002). Hastanelerde Sağlık Personelinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim Becerileri Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yö- nelik Bir Alan Araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi. 1 (2002), 85-103.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği (25.11.2005 Tarihli ve 26004 Sayılı).

Leclerc, Denis ve Martin, Judith N. (2004). Tour Guide Communication Competence: French, German and American Tourists’ Perceptions. International Journal of In- tercultural Relations, 28 (2004), 181-200.

Pizam, Abraham ve Jeong, Gang Hoan. (1996). Cross-Cultural Tourist Behavior, Per- ceptions of Korean Tour-Guides. Tourism Management, 17 (4), 227-286.

Stromberg, Claudia ve Boehnke, Klaus. (1998). Book Review: Methods and Data Analysis for Cross-Cultural Research. International Journal of Behavioral De- velopment, 22 (3), 657-662.

Şahin, Bayram. (2011). Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetlerinde Etik Karar Verme Süreci: İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniver- sitesi, Balıkesir.

Tutar, Hasan ve Yılmaz, M. Kemal. (2003). Genel İletişim: Kavramlar ve Modeller. Ankara: Nobel Yayın

Tüfekçioğlu, Hayati. (1997). İletişim Sosyolojisine Başlangıç. Der Yayınevi: İstan- bul.

Türkiye İstatistik Kurumu – TUİK, http://www.tuik.gov.tr (24.05.2010).

Üngüren, Engin ve Doğan, Hulusi. (2010). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışanla- rın İş tatmin Düzeylerinin CHAID Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. C. Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 11 (2), 39-52.

Van de Vijer, Fons J. R. ve Poortinga, Ype H. (2002). Structural Equivalence in Mul- tilevel Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (2), 141-156.

Van de Vijver, Fons J. R. ve Leung, Kwok., (2000). Methodological Issues in Psychologi- cal Research on Culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31 (1), 33-51.

WFTGA. (2009). What is a Tourist Guide? http://wftga.org/main.php?page=what_ is_a_tourist_guide (22.08.2009).

Wong, Simon ve Lau, Elaine. (2001). Understanding the Behavior of Hong Kong Chi- nese Tourists on Group Tour Packages. Journal of Travel Research, 40 (2001), 51-57.

Yu, Xin, Weiler, Betty ve Ham, Sam. (2002). Intercultural Communication and Medi- ation: a Framework for Analysing the Intercultural Competence of Chinese Tour Guides. Journal of Vacation Marketing, 8 (1), 75-87.

Yüksel, Öznur. (2006). Davranış Bilimleri. Ankara: Gazi Kitabevi.

Zhang, Hanguin Q. ve Chow, Ivy. (2004). Application of Importance – Performance Model in Tour Guides’ Performance: Evidence From Mainland Chinese Outbo- und Visitors in Hong Kong. Tourism Management, 25 (2004), 81-91.

___

APA Şen Şahin, S. & Avcıkurt, C. (2013). Turist Rehberlerinin İletişim Yeterlilikleri: Turistlerin Görüşlerinin Chaid Analizi İle Değerlendirilmesİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (29) , 303-327 .