The Use of Cooperative Learning in the Comprehension of Reading in French Foreign Language

Problem Durumu: İyi bir öğrenme için, öğretmenlere, öğrencilere ve ders içeriğine en uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna paralel olarak, “öğrenciler nasıl öğrenir?” sorusu gittikçe önemli bir hale gelmektedir. Genellikle öğretmeni dinlemekle yetinen pasif öğrencilerin bulunduğu bir sınıf ortamında bu öğrencilere dil becerilerini ve geleneksel eğitim sisteminde sık sık ihmal edilen sosyal beceriler ve iletişim becerilerini kazandırmak güçtür. Dolayısıyla, öğretmen sınıfta farklı öğretim yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda bilinçli olmalıdır. Bu çalışmada işbirlikli öğrenmenin Fransızca yabancı dil sınıfındaki etkilerini ve katkılarını tespit edilmeye çalışılmıştır..Amaç: Bu çalışmadaki temel amaç, okuma dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin bir tekniği olan Birleştirme-II tekniğini kullanarak Fransızca yabancı dil öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmektir. Amaç çerçevesinde şu soruya yanıt bulmaya çalışılmıştır: “Birleştirme-II tekniğinin okuduğunu anlamaya etkileri ve katkıları nelerdir?”Yöntem: Bu çalışmada Birleştirme-II tekniğinin okuduğunu anlamaya katkılarını, etkilerini ve öğrencilerin metinleri anlamadaki başarılarını görmek için “zaman dizisi” modeli kullanılmıştır. Aynı zamanda, nicel ve nitel yöntemlere de başvurduk. Öğrencilerden, sosyal beceriler, motivasyon ve memnuniyet ile ilgili maddeler içeren bir anketi yanıtlamalarını istedik nicel yöntem ve uygulama sonunda, Birleştirme-II tekniğini kullanarak çalışan öğrencilerin görüşlerini almak için deney grubu öğrencileriyle yarı-yapılandırılmış bir görüşme yaptık nitel yöntem . Anket ve görüşmeden elde edilen verilerin analizinde öğrenci sayısının sınırlı olmasından dolayı 16 öğrenci frekans analizi yaptık. Ön-test, son-test ve quiz’lerden elde edilen verileri analiz etmek için de SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler: Yapılan analizlere göre, okuma dersinde Birleştirme-II’nin kullanılmasının genel okuma-anlamaya olumlu etkileri ve katkıları olmuştur. Birleştirme-II tekniği kullanımı deney grubunun ön-test ve son-test’ten aldığı notlarda anlamlı bir fark yaratmıştır. Dolayısıyla, bu tekniğin kullanımıyla öğrencilerin başarı düzeyleri artmıştır. Ve aynı zamanda, anket ve görüşme sonuçlarına göre öğrencilerde derse ve ders materyallerine yönelik motivasyon artışının yanı sıra, sosyal beceriler ve iletişim becerilerinde de gelişme tespit edilmiştir

The Use of Cooperative Learning in the Comprehension of Reading in French Foreign Language

Problem: It is essential to choose the most appropriate teaching method for the students and course content in order to provide a better learning. Concordantly, the question ‘How do the students learn?’ is getting more important. Bringing language skills, social skills and communication skills, which are neglected in traditional teaching style, in a class environment where there are passive students who contented with listening to the teacher during the course period is too difficult. So a teacher should be conscious about different teaching methods and learning style. We studied to explore the effects and contribution of cooperative learning on French language classes in this research.Research Aim: In this study our first aim is to improve the reading comprehension of French language learners in reading classes by using Jigsaw-II which is one of the techniques of cooperative learning. We tried to answer the question ‘What are the effects and contribution of Jigsaw-II on the reading comprehension?’ within the frame of our aim.Methods: In this study we used Time Series model in order to see the effects and contribution of Jigsaw-II on reading comprehension and the students’ success about the comprehension of the texts. Meanwhile we also applied to qualitative and quantitative methods. We wanted students to fill in a questionnaire which include questions about social skills, motivation and pleasure quantitative method . At the end of the application we had a semi directive interview with the experimental group students who studied with Jigsaw-II we received their opinion qualitative method . We made frequency analysis to analyze the data obtained from questionnaire and interview. That was why we had limited number of students 16 students . We used SPSS statistics programme in order to analyze the data obtained from Pre-tests, Posttests and quizzes.Findings, Results and Conclusions: According to the analysis, Jigsaw-II has positive effect and contribution on reading comprehension in reading classes. Using Jigsaw-II created a meaningful difference on the grades of the experimental group in Pre-tests and Post-tests. In a consequence, students’ success level rose with this technique. Moreover, according to the results of questionnaire and interview there is not only an increase about the motivation of the students for the course and material but also a development in social skills and communication skills

___

Abrami, P.C. (1996). L’Apprentissage Coopératif: Théories, Méthodes, Activités. Montr éal:Les Éditions de la Chenelière.

Açıkgöz, K.Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram-Araştırma-Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.

Arnason, A.E. (2006). Encouraging Intrinsic Motivation In The Middle School Reading Classroom. [Online]: http://skemman.is/bitstream/1946/544/1/encouraging.pdf (Erişim tarihi: 25.09.2009).

Arnaud, C. (2008). Mieux Gérer L’affectivité En Classe De Langue. Le Français Dans Le Monde.No :357. 27-29.

Baudrit, A. (2005). L’Apprentissage Coopératif : Origines Et Evolutions D’une Méthode Pédagogique. Bruxelles: Éditions De Bœck Université.

Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ve Cinsiyetin Sinif Öğretmenliği Öğretmen Adaylarinin Fen Bilgisi Dersine Karşi Tutumlarina, Fen Bilgisi Öğretimi-I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:26. 9-18.

C.A.F.I. (2006). Centre D’accompagnement De Formation et d’Insertion. [Online]: http://www.cybercafi.org (Erişim tarihi: 01.06.2010).

Clarke, J., Wideman, R. ve Eadie, S. (1992). L’Apprentissage Coopératif En Groupes Restreints: Apprenons Ensemble. Montréal : Les Éditions de la Chenelièr.

Cohen, I. ve Mauffrey, A. (1983). Vers Une Nouvelle Pédagogie De La Lecture. Paris: Armand Colin Éditeur.

Cresswell, J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative Et Qualitative Research. USA: Pearson Education International.

Erdem, L. (1994). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Yükseköğretimdeki Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim. Cilt :18. 41-47.

Gaudet, D. et al. (1998). La Coopération En Classe: Guide Pratique Appliqué à l’Enseignement Quotidien. Montréal: Chenelière/McGraw-Hill.

Ghany, S.A. (2009). La lecture entre le décodage et la compréhension. Cahier du CRISCO, No: 28, 16-30.

Giasson, J. (2003). La Lecture : De La Théorie à La Pratique. Québec: Gaёtan Morin Éditeur.

Gillies, R.M. ve Ashman, A.F. (2003). Co-operative Learning: The Social And Intellectual Outcomes Of Learning In Groups. UK: Routledge.

Howden, J. ve Kopiec, M. (2002). Cultiver La Collaboration: Un Outil Pour Les Leaders Pedagogiques. Montréal: Chenelière/McGraw-Hill.

Im, K. (2005). L’Initiation à l’Apprentissage Coopératif et Son Impact Sur La Coopération Entre Pairs, l’Engagement Par Rapport à La Matière et Le Développement De La Compétence Langagière En Français Langue Étrangère Chez Des Étudiants De Première Année En Études Médicales à l’Université Des Sciences De La Santé Du Cambodge. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Université du Québec: Chicoutimi.

Jacobs, G.M. et al. (2002). The Teacher’s Sourcebook For Cooperative Learning: Practical Techniques, Basic Principles And Frequently Asked Questions. USA: Corwin Press.

Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1994). Learning Together And Alone: Cooperative, Competitive And Individualistic Learning. USA: Allyn and Bacon.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. ve Smith, K.A. (1994). Active Learning: Cooperation In The College Classroom. Minnesota: Interaction Book Company.

Jordan, D.W. ve Le Métais, J. (1997). Social Skilling Through Cooperative Learning. Educational Research. 39(1), 3-21.

Kagan, M. ve Kagan, S. (1992). Advanced Coopérative Learning: Playing With Elements. San Juan Capistrano: Kagan Cooperative Learning.

Kılıç, A.G. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı ve Tutum. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Krol, K., Sleegers, P., Veenman, S. ve Voeten, M. (2008). Creating Cooperative Classrooms: Effects Of A Two-Year Staff Development Program. Educational Studies. Vol:34.No: 4.343-360.

Lazarowitz, R.H. ve Miller, N. (1992). Interaction In Cooperative Groups: The Theoretical Anatomy Of Group Leraning. USA: Cambridge University Press.

Lopriore, L. (1999). Apprentissage Coopératif: Un Défi Pour Les Professeurs De Langue. Le FDM – Apprendre Les Langues Étrangère Autrement. 134-140.

Mallard, ?. (2003). Apprentissage Coopératif. [Online]:http://www.mallard.ep.profweb. qc.ca/ Apprentissagecooperatif.doc (Erişim tarihi: 12.05.2010).

Millis, B.J. ve Cottel, P.G. (1998). Cooperative Learning For Higher Education Faculty. USA: American Council On Education Oryx Press.

Mori, S. (2002). Redefining Motivation To Read In A Foreign Language. Reading In a Foreign Language. Vol:14. No:2. 91-110.

Muchielli, A.B. (1999). Apprendre à Coopérer: Collection Formation Permanente. Paris : ESF Éditeur.

Murray, F.B. (1998). La Compréhension Des Principes De Base De L’apprentissage Cooperatif Favorise Un Meilleur Enseignement. In J.S.Thousand & R.A.Villa & A.L.Nevin. La Créativité et l’Apprentissage Coopératif. Montréal: Éditions Logiques.

Nevin, A.I., Smith, K.A. ve Solner, A.U. (1998). L’Apprentissage En Groupe Cooperative Et L’enseignement Superieur. In J.S.Thousand & R.A.Villa & A.L.Nevin, La Créativité et l’Apprentissage Coopératif. Montréal: Éditions Logiques.

Onur, E. (2003). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin İlköğretim Okulları 7. Sınıf İngilizce Dersinde Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.

Oxford, R.L. (1997). Cooperative Learning, Collaborative Learning And Interaction: Three Communicative Strands In The Language Classroom. The Modern Language Journal. Vol:81. 443-456.

Peacock, M. (1997). The Effect Of Authentic Materials On The Motivation Of Efl Learners. ELT Journal. Vol: 51(2). 144-156.

Pritle, S. (1993). Cooperative Learning: Making The Transition. Promising Practices in Teaching Social Responsibility. N.Y: State University of New York Press.

Proulx, J. (1999). Le Travail En Équipe. Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.

Putnam, J.W. (1998). The Process Of Cooperative Learning. In J.W.Putnam, Cooperative Learning and Strategies For Inclusion: Celebrating Diversity In The Classroom. USA: Brookes Publishing Company.

Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.

Sarıtaş, E. (2002). İşbirlikli Ve Geleneksel Sınıflardaki Başarılı Ve Başarısız Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Tutumları. Eğitim Araştırmaları. Sayı:8. 188-196.

Stockdale, S.L. ve Williams, R.L. (2004). Cooperative Learning Groups At The College Level: Differential Effects On High, Average, And Low Exam Performers. Journal of Behavioral Education. Vol: 13.No: 1. 37-50.

Sweeney, S. (1993). The Importance Of Reading In Foreign Language Teaching. Authentically English. No:2. 18.

Uysal, M.E. (2003). İşbirlikli Öğrenmenin İngilizce Öğretiminde Sürekli Durumluk Kaygı ile Erişi Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Ünsal, Y. ve Moğol, S. (2004). İşbirliğine Dayalı Ögrenmenin Ögrencilerin Fizik Dersi Akademik Basarisina Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:40. 616-627.

Vecchi, G.D. (2006). Enseigner Le Travail De Groupe. Paris : Delagrave.

Zhang, Y. (2010). Cooperative Language Learning And Foreign Language Learning And Teaching. Journal Of Language Teaching and Research. Vol:1. No:1. 81-83.

___

APA Yılmaz Güngör, Z. (2011). The Use of Cooperative Learning in the Comprehension of Reading in French Foreign Language . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 254-287 .