SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ

Son elli yıl bilgisayar teknolojisi açısından muazzam gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Sürekli iyileşme çalışmalarıyla performans arttırıcı yeni teknikler ve teknoloji, insanların geneline önemli derecede katkı sağlamaktadır. Birden çok bilgisayar kullanımında verimliliği üst düzeye çıkarmak için istemci, sunucu modelleri önemli bir yere sahiptir ve işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, işletmelerin devamlılığı ve güçlenmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Paylaşımı ve dağıtımı en etkili hale getiren bu sistemleri kullanarak, çalışma performansını yükseltmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Denizli ilinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinin bir departmanı için en uygun sunucuyu seçmektir. Çalışmada, aynı sınıftan yedi farklı sunucu işlemci hızı, çekirdek sayısı, dahili bellek, bellek kapasitesi, disk alanı, marka imajı, fiyat kriterleri kullanılarak değerlendirilmiş ve bu kriterler beş karar verici tarafından karşılaştırılmıştır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde SWARA Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis - Aşamalı Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi , alternatiflerin sıralanmasında ise WASPAS Weighted Aggregated Sum Product Assessment - Ağırlıklı Birleşik Toplu Çarpım Değerlendirmesi yöntemleri kullanılmıştır. SWARA ile elde edilen kriter ağırlıklarına göre, en önemli sunucu seçim kriteri, işlemci hızı olarak bulunmuştur. Ayrıca, WASPAS yöntemi ile alternatifler değerlendirildiğinde altıncı sunucu seçeneğinin ilk sırada tercih edildiği belirlenmiştir

Server Selection with SWARA and WASPAS Methods

Over the last fifty years, there has been a tremendous improvement in terms of computer technology. New techniques and technology to improve performance through continuous improvement contribute significantly to people in general. In order to maximize the efficiency of multi-computer usage, the client has a significant role in server modeling and offers significant advantages to the enterprise. In addition, it is very important for the sustainability and strength of the enterprises. Using these systems, which make sharing and distribution most effective, it is possible to improve work performance. The purpose of this study is to select the most suitable server for a department of a textile company in Denizli. In the study, seven different servers from the same class were evaluated using processor speed, number of core, internal memory, memory capacity, disk space, brand image, price criteria and these criteria compared by five decision makers. SWARA Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis was used when the weights of the criteria were determined, while WASPAS Weighted Aggregated Sum Product Assessment was used for ranking the alternatives. According to the criteria weights obtained with SWARA, the most important server selection criterion was found as processor speed. Moreover, when the alternatives were evaluated by the WASPAS method, it was determined that the sixth server alternative was preferred in the first place

___

 • Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E. ve Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 285-300.
 • Baušys, R. ve Juodagalvienė, B. (2017). Garage Location Selection for Residential House by WASPAS-SVNS Method. Journal of Civil Engineering and Management, 23(3), 421-429.
 • Can, G.F., Delice E. K., Özçakmak, B.C. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Oturma Düzeneği Seçimi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (ÖS: Ergonomi2016), 213-225.
 • Čančer, V. (2010). Considering Interactions among Multiple Criteria for the Server Selection. Journal of Information and Organizational Sciences, 34(1), 55-65.
 • Chakraborty, S. ve Zavadskas, E. K. (2014). Applications of WASPAS Method in Manufacturing Decision Making. Informatica, 25(1), 1-20.
 • Çakır, E. , (2016). Kriter Ağırlıklarının SWARA – Copeland Yöntemi ile Belirlenmesi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 42-56
 • Işık, A.T. ve Adalı, E.A. (2016). A New Integrated Decision Making Approach based on SWARA and OCRA Methods for the Hotel Selection Problem. Int. J. Advanced Operations Management, 8(2), 140-151.
 • Karadal, F. ve Türk, M. (2008). İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 59-71.
 • Karabašević, D., Stanujkić, D.,Urošević, S. ve Maksimović, M. (2016). An Approach to Personnel Selection based on SWARA and WASPAS Methods. Journal of Economics, Management and Informatics, 7(1), 1–11.
 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010). Selection of Rational Dispute Resolution Method by Applying New Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.
 • Nezhad, M.R., Zolfani, S.H., Moztarzadeh, F., Zavadskas, E. K. ve Bahrami, M. (2015). Planning the Priority of High Tech Industries based on SWARAWASPAS Methodology: The Case of the Nanotechnology Industry in Iran. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 1111–1137.
 • Pekkaya, M. ve Aktogan M., (2014). Dizüstü Bilgisayar Seçimi: DEA, VIKOR ve TOPSIS ile Karşılaştırmalı bir Analiz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 107-125.
 • Šaparauskas, J., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2011). Selection Of Facade’s Alternatives of Commercial and Public Buildings Based on Multiple Criteria. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 189- 203.
 • Zavadskas, E.K. ,Turskis, Z. ve Kildiene, S. (2013a). Multi-Criteria Assessment Model of Technologies. Studies in Informatics and Control, 22(4), 249-258.
 • Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Šaparauskas, J. ve Turskis, Z. (2013b). Multi-Criteria Assessment of Facades’ Alternatives: Peculiarities of Ranking Methodology. Procedia Engineering, 57, 107-112.
 • Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Saparauskas, J. ve Turskis, Z. (2013c). MCDM Methods WASPAS and MULTIMOORA: Verification of Robustness of Methods when Assessing Alternative Solutions. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 47(2), 5-20.
 • Zavadskas, E.K. Kalibatas, D. ve Kalibatiene, D. (2015). A Multi-Attribute Assessment Using WASPAS for Choosing an Optimal Indoor Environment. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 76-85.
 • Zolfani, S.H. ve Bahrami, M. (2014). Investment Prioritizing İn High Tech İndustries based on SWARA-COPRAS Approach. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 534–553.
 • Zolfani, S.H., Esfahani, M.H., Bitarafan, M., Zavadskas, E.K. ve Arefi, S.L. (2013). Developing a New Hybrid MCDM Method for Selection of the Optimal Alternative of Mechanical Longitudinal Ventilation of Tunnel Pollutants During Automobile Accidents. Transport, 28(1), 89–96.
 • Zolfani S.H. ve Zavadskas, E.K. (2013). Sustainable Development of Rural Areas’ Building Structures Based on Local Climate. Procedia Engineering, 57, 1295 – 1301.

___

APA YURDOĞLU H, KUNDAKCI N (2017). SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 253 - 269.
Chicago YURDOĞLU Hakan,KUNDAKCI NİLSEN SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, no.38 (2017): 253 - 269.
MLA YURDOĞLU Hakan,KUNDAKCI NİLSEN SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, 2017, ss.253 - 269.
AMA YURDOĞLU H,KUNDAKCI N SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 20(38): 253 - 269.
Vancouver YURDOĞLU H,KUNDAKCI N SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 20(38): 253 - 269.
IEEE YURDOĞLU H,KUNDAKCI N "SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, ss.253 - 269, 2017.